Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

A SCANIA ADATALAPÚ SZOLGÁLTATÁSAI ELŐFIZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

Az alábbi általános feltételek a Scania adatalapú szolgáltatásainak Scania interfészen keresztüli előfizetésére vonatkoznak.

 

1. Fogalommeghatározás

 

1.1 "Szerződés" alatt a Scania és az Ügyfél által megkötött szolgáltatás előfizetési szerződés (Scania DARIS – Adatokra épülő Szolgáltatások) értendő, ideértve a jelen Általános Üzleti Feltételeket és azok valamennyi mellékletét is.

1.2 "Díjak" alatt a Scania által (releváns esetben) a Szolgáltatásokért és az azokkal kapcsolatos kezelői feladatokért felszámolt díjak értendők.

1.3 "Adatkezelő" és "Közös adatkezelő" alatt a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4 cikk (7) bekezdése, valamint 26. cikke szerint meghatározó személy vagy személyek értendő(k).

1.4 "Ügyfél" alatt a szolgáltatásokra előfizető természetes vagy jogi személy értendő.

1.5 "Vevők adatai": mindennemű és összes magát az Ügyfelet, mint a Szolgáltatások címzettjét fogadó adat, valamint Személyes és Működési Adatok, kivéve azon adatokat, amelyeket a Scania maga hozott létre vagy generált az Ügyféllel kötött szerződés formalizálása céljából.

1.6 "Adatalany" alatt maga az Ügyfél értendő, feltéve és amennyiben természetes személyről, illetve más olyan beazonosított vagy beazonosítható természetes személyekről van szó, akikért az Ügyfél felelős, vagy akik a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az Ügyfél oldalán kapcsolódtak be (például az Ügyfél jogi képviselői, járművezetői, beszállítói és egyéb alkalmazottai).

1.7 "Eszköz" alatt hardver és szoftver értendő.

1.8 „GDPR“ alatt az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-én kelt (EU) 2016/679 rendelete értendő.

1.9 "Általános Feltételek" alatt az Adatokra épülő Szolgáltatások előfizetésével kapcsolatos jelen általános feltételek értendők.

1.10 "Hardver" alatt a jelen Általános Feltételekben, illetve a Szerződés bármely más részében meghatározott rendszerkövetelményeknek, vagy a szolgáltatás leírásának (leírásainak), és a Scania által a cég Interfészekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos általános feltételeinek megfelelő számítógépek és egyéb eszközök értendők.

1.11 "Interfész" alatt minden a Scania flottakezelő rendszerére vagy olyan más rendszerekre való csatlakozást biztosító releváns interfész értendő, amelyek révén a szolgáltatások nyújtására sor kerülhet, például Scania Fleet Management, Scania Tachograph portál, mobil alkalmazások, Scania kommunikátorok vagy más vezeték nélküli kommunikáció és más egyéb hasonló interfészek.

1.12 "Szolgáltató" alatt minden olyan kommunikációs szolgáltató értendő, akivel a Scania az Ügyfeleknek címzett Szolgáltatás-előfizetési ajánlatok népszerűsítésében együttműködhet.

1.13 "Működési adatok" alatt a Vevőnek nyújtott szolgáltatások során vagy azzal összefüggésben a Termékekben, a Termékek révén és a Termékekből generált adatok értendők. A például járművekből származó működési adatok a Szerződés alkalmazásában a Járművek üzemeltetése során létrehozott személyazonosító adatok (jármű-tachográfokon keresztüli) hozzáférhetőségének köszönhetően Személyes adatoknak is tekinthetők.

1.14 "Szolgáltatói hálózat" alatt a Scania és Ügyfél által a Termékek és a Scania szerverei közötti, interfészen keresztüli kapcsolattartáshoz használt szolgáltatói kommunikációs hálózat értendő.

1.15 "Fél" alatt a Scania és az Ügyfél (egyénileg) értendő.

1.16 "Személyes adatok" alatt az Adatalanyokat közvetlenül érintő összes (például, de nem kizárólag a járművezető nevei, személyes azonosító száma, kártyaszáma, elérhetősége), vagy közvetetten az Adatalanyhoz rendelhető adat értendő. Az egyértelműség kedvéért az Ügyfél működési és egyéb adatai személyes adatokat is jelenthetnek, feltéve hogy azokat nem lettek anonimizálva (ami azt jelenti, hogy az egyénhez fűződő közvetett kapcsolat véglegesen törlésre került, így az egyén többé nem azonosítható).

1.17 "Árlista" alatt a Scania által az előfizetéshez és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, időről-időre alkalmazandó árlista értendő.

1.18 "Adatvédelmi Szabályzat" alatt a Scania csoport www.scania.com oldalon, valamint az egyes nemzetek szerinti aloldalakon közzétett adatvédelmi nyilatkozata értendő, amely oldalakon megtalálható továbbá a személyes adatok Scania csoport keretén belüli feldolgozásával kapcsolatos kérdések és észrevételek feltevésére szolgáló kapcsolattartási űrlap is.

1.19 „Termék” alatt olyan Jármű, motor, felépítmény, szerkezeti rész vagy más egyéb termék értendő, amelyre az (időről-időre a jelen Általános Feltételekkel összhangban frissített) fő szerződéses űrlap szerinti egy vagy több Előfizetett Szolgáltatás vonatkozik.

1.20 "Scania" alatt a Scania csoportba tartozó cég vagy a Scania hálózat tagja értendő, akivel az Ügyfél Szerződést írt alá.

1.21 "Scania CV AB" alatta a svédországi székhelyű Scania csoport anyavállalata értendő.

1.22 "Scania Group"/Scania csoport alatt a Scania CV AB globális vállalatcsoportba tartozó összes társaság értendő.

1.23 "Scania csoport részét képező társaság" alatt a Scania Group keretén belüli vállalat értendő.

1.24 "Scania hálózati tag" alatt a Scania CV AB hivatalos elosztórendszer részét képező társaság értendő.

1.25 "Szolgáltatás(ok)" alatt különféle flottakezelési, tachográf, járművezető-képzési, sofőr-coaching és további adatokra épülő, a Scania csoport által valamely Interfészen keresztül irányított szolgáltatások értendők, akár külön-külön, akár a Termékek részeként kerültek megrendelésre, mivel az Ügyfélnek nyújtott ilyen szolgáltatások további meghatározásra kerültek a vonatkozó Szolgáltatási Leírásokban, vagy a felek közötti külön megállapodásokban.

1.26 „Szolgáltatás leírás(ok)” alatt a terjedelem és a tartalom, valamint az adott Szolgáltatás(ok) elérhetőségének (időről időre érvényes) leírása(i) értendő(k).

1.27 „Szoftver” alatt a szükséges számítógépes programok, a beágyazott Termékkódok vagy más egyéb, a jelen Általános Feltételekben, illetve a Szerződés vagy a Szolgáltatás leírás(ok) bármely más részében meghatározott rendszerkövetelményeknek megfelelő, vagy a Scania által egyébként hardverrel, Interfészekkel és /vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználáshoz alkalmazott standard eljárások értendők.

1.28 "Általános szerződéses záradékok" alatt a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításáról szóló 2004/915/EK bizottsági határozat értelmében alkalmazandó, és a https://eur-lex.europa.eu címen közzétett rendelkezések értendők.

1.29 "Előfizetés" / Előfizetési díj alatt egy vagy több Szolgáltatás előfizetése értendő.

1.30 "Felügyeleti Hatóság" alatt az EU tagállam által a GDPR 51. cikkével összhangban létesített független hivatalos szerv értendő.

1.31 "Felhasználó" alatt az Ügyféllel azonos, vagy a Szerződésben „Felhasználóként” meghatározott, illetve az Ügyfél által a Termékek használatával, az Interfész révén közvetlenül vagy közvetve csatlakozással, vagy a Szolgáltatások bármelyikének igénybe vételével külön megbízott természetes személy vagy egyén értendő.

1.32 „Jármű” alatt olyan jármű értendő, amelyre az (időről-időre a jelen Általános Feltételekkel összhangban frissített) fő szerződéses űrlap szerint egy vagy több Előfizetett Szolgáltatás vonatkozik.

1.33 „Ptk.” alatt a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell érteni.

 

2. Szerződés

 

2.1 A Szerződés és a Szolgáltatások leírásainak - beleértve a Scania szokásos eljárásaival összhangban megerősített egyedi beállításokat vagy az Ügyféltől kapott utasításokat is - irányadó joga kizárólag az Interfész használatára és a Szolgáltatások előfizetésére vonatkozó jog, valamint azok Scania általi nyújtása.

2.2 Jelen Általános Feltételek, ideértve a Szolgáltatások nyújtása céljából, a Felek által elfogadott különleges feltételeket is, a Szerződés szerves részét képezik.

2.3 Ellentmondásos tartalom esetén a fő előfizetési formanyomtatványok élveznek elsőbbséget bármilyen különleges feltételekkel szemben, amelyek viszont elsőbbséget élveznek a jelen Általános Feltételekkel szemben.

2.4 Az Ügyfél aláírja a Szerződést, beleértve az Előfizetés specifikációit is, a Szolgáltatás(ok) Leírását, jelen Általános Feltételeket és a Szerződésbe foglalt kiegészítő szolgáltatásokat.

2.5 Az Ügyfél mindenkor köteles gondoskodni arról, hogy minden Felhasználó betartsa a Szerződést, valamint annak valamennyi mellékletét és függelékét, illetve a Szerződésben hivatkozott, az Ügyfél által a Felhasználó részére hozzáférhetővé tett dokumentumokat. összhangban az időről-időre végrehajtott függelékekkel.

2.6 Az Ügyfél köteles a Scania-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben a Scania-nak átadott bármilyen adata megváltozott.

 

3. Halasztó feltételek

 

3.1 A Szerződés érvényessége a következők függvénye:

a) Ügyfél általi utólagos aláírás, ha eredetileg csak a Felhasználó írta alá;

b) az Ügyfél a Scania szerződésszerű alkalmassági ellenőrzése keretén belül jóváhagyásra került, feltéve, hogy az Ügyfél beregisztrált a Szolgáltatások fizetésére, és a Scania kifejezetten nem mondott le ettől a feltételtől; továbbá

c) sem ismert Vevő vagy az alkalmasság releváns ellenőrzése során, sem a szerződéskötéssel összefüggésben más módon semmilyen más olyan körülmény nem merült fel, amely alapján a Scania oldalán gyanú merülhetne fel az Ügyfél szerződéses kötelezettségeinek teljesítési képességével kapcsolatosan, vagy úgy vélhetné, hogy akadályoztatva van az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatok folytatása tekintetében.

3.2 A fenti feltételek maradéktalan teljesüléséig a Scania fenntartja a jogot, hogy elhalasztja a szolgáltatásnyújtás megkezdését, vagy hogy a Szolgáltatások igénybe vételét egy meghatározott területre vagy adatmennyiségre korlátozza. A Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtásának megkezdése ugyanakkor semmilyen esetben nem értelmezhető úgy, hogy a Scania lemondott bármilyen halasztó feltételről.

 

4. Meghatalmazás

 

4.1 A Felhasználónak joga van az Előfizetéssel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az Ügyfél nevében eljárni, illetve intézkedéseket tenni, kivéve, ha a Scania ehhez az Ügyfél kifejezett jóváhagyását kéri.

 

5. Fizetés

 

5.1 A Szerződés érvényben léte alatt az Ügyfél köteles (ha az releváns) minden Előfizetésért és Szolgáltatásokért fizetendő Díjat az Árjegyzéknek megfelelően, vagy a felek által külön megállapított árakat fizetni. Fizetésre számla ellenében került sor, havonta előre és euróban, kivéve ha a felek másként állapodtak meg. A Scania jogosult számlázási díjat felszámítani. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Scania-t, ha a számla helytelen.

5.2 A Felek eltérő, írásbeli megállapodása hiányában, a fizetésre legkésőbb a számlakiállítás időpontjától számított húsz (20) napon belül , vagy ha ez ünnepnapra esik, akkor az Ügyfél joghatósága szerinti soron következő első banki napon kerül sor. Az Ügyfél akkor teljesíti fizetési kötelezettségét, amennyiben a vonatkozó összeg teljes mértékben jóváírásra került a Scania számláján.

5.3 A Szolgáltatási Díjak számlázását a Scania a fizetési határidő kezdetekor és lejártakor fennálló hatások kiegyensúlyozása érdekében összehangolhatja, például azzal, hogy az egyes Szolgáltatások nyújtásának teljes kezdőhónapjára vonatkozóan nem számláz ki semmilyen Díjat, és ellenkezőleg, ugyanazon szolgáltatások lejáratának hónapjára vonatkozóan a teljes hónap után számláz.

5.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az elektronikus számlázás (ideértve, ám nem kizárólagos jelleggel, a PDF formátumú, illetve az elektronikus számlákat) a Szolgáltatásokkal összefüggésben vagy a Szerződés szerint egyéb módon minden tekintetben megfelelőnek tekintendő.

5.5 Ha a Szolgáltatás bármely naptári hónap során a Scania-nak tulajdonítható okokból kifolyólag negyvennyolc (48) órán keresztül nem volt elérhető (ebből legalább 24 órának egymást követőnek kell lennie), akkor a havi díjak 1/30 része fizetendő minden olyan nap után, amikor az ilyen Szolgáltatás elérhető volt.

5.6 Késedelmes fizetés esetén, valamint e tény Scania-val való közlését követően az összegyűlt fizetések, a késedelmi kamat, kötbér és az Ügyfélnél nyilvántartott Előfizetések utáni egyéb Díjak esedékesek és azonnal fizetendők.

5.7 A Szolgáltatások Szerződésben meghatározottaktól eltérő használatáért az Ügyfél részére - az érvényes Árlista, vagy - ha nincs alkalmazandó Árlista - az uralkodó piaci feltételek szerinti díj kerül felszámolásra.

5.8 Scania jogosult a fizetendő Díjakat egyoldalúan módosítani. A Díjak egyoldalú módosítása az Ügyfél írásbeli értesítését követő húsz (20) nap elteltével hatályosul. Ezen értesítést e-mailen vagy ajánlott küldeményként kell az Ügyfél részére megküldeni, vagy személyesen átadni.

5.9 Ha az áremelkedés mértéke meghaladja a hét egész és öt tized (7,5) százalékot, az Ügyfél tizennégy (14) felmondási határidővel írásban felmondhatja a Szerződést. Ha a felmondásról szóló értesítés szerződésszerűen kerül átadásra, és a Scania nem erősíti meg az ellenkezőjét, a Szerződés az módosításra került Díjak hatálybalépésének napjával szűnik meg. Ha azonban a másik oldalon a Scania nem kap időben értesítést a felmondásról, úgy tekintendő, hogy az Ügyfél jóváhagyta a módosított Díjakat.

5.10 Késedelmes vagy sikertelen fizetés esetén a Scania a jelen Megállapodásra alkalmazandó jogszabályi előírások alapján jogosult a fizetési felszólításokkal, a követelések behajtásával, beszedésével kapcsolatos költségek megtérítésére, illetve a kapcsolódó késedelmi kamatokra. A Scania ezenkívül jogosult a Szolgáltatások nyújtásának azonnali felfüggesztésére mindaddig, amíg a teljes fizetendő összeget meg nem kapja, vagy a Szerződés meg nem szűnik. A felfüggesztési időszak alatt az Ügyfél nem jogosult a díjak csökkentésére.

5.11 Tíz (10) munkanapot meghaladó fizetési késedelem esetén a Scania jogosult a vonatkozó szolgáltatásnyújtást azonnali hatállyal felfüggeszteni, és a Szerződést a jelen Szerződésbe foglalt rendelkezésekkel összhangban felmondani. Ilyen esetben az Ügyfél a Szerződés és a jelen Általános Feltételek szerinti díjfizetési kötelezettsége a felmondási időszak alatt továbbra is érvényes.

 

6. Telematika és egyéb eszközök

 

6.1 Az Előfizetés és a Szolgáltatások kizárólag a fentiekben meghatározott megfelelő eszközökkel használhatók. Az Ügyfélnek saját költségén kell megszereznie és karbantartania az ilyen eszközöket (vagy egy Scania termék, vagy olyan más berendezés/eszköz részeként, amelyet az Ügyfél a Scania-tól, vagy attól függetlenül, önállóan, esetleg az Ügyfélnek adott licenc alapján szerezett be).

6.2 Olyan Szolgáltatások esetében, amelyek nem a Scania által gyártott terméken alapulnak és nem rendelkeznek a

Szolgáltatások céljaihoz elengedhetetlenül szükséges Scania kommunikátorral, az ilyen kommunikátor a Termék gyártója által biztosított előkészített FMS kapun keresztül csatlakoztatható a Termékhez. Ellenkező esetben a Szolgáltatások funkcionalitása és minősége megsérülhet, vagy akár veszélybe is kerülhet. A vonatkozó Szolgáltatási Leírás ismerteti, hogy mindez vonatkozik-e az adott konkrét Szolgáltatásra.

6.3 A SIM kártyák (amennyiben rendelkezésre állnak) csak a szolgáltatói hálózatra csatlakoztatáshoz használatosak.

6.4 Az Eszközökbe vagy Termékekbe való beavatkozás, illetve a Scania csoport bármelyik vállalatának szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése esetén az Ügyfél az ez irányú kérés kézhezvételét követően köteles haladéktalanul leválasztani az ilyen egyéb eszközöket.

6.5 A Scania fenntartja a jogot a Scania által nyújtott Szolgáltatások vagy Eszközök frissítésére vagy módosítására. Az Ügyfelet előre értesíteni kell a közelgő frissítésekről vagy változásokról.

6.6 Az Eszköz telepítésekor vagy a Scania által szükségesnek tartott egyéb intézkedések bevezetésekor a Scania-nak vagy annak beszállítójának az Előfizetés és a Szolgáltatások bevezetésének/telepítésének, használatának vagy megszüntetésének előkészítése során hozzáféréssel kell rendelkeznie a Termékekhez vagy a megfelelő Eszközökhöz.

6.7 Az üzemeltetői hálózatra csatlakozáshoz a Scania előfizetői számokat vagy más egyéb azonosító eszközöket rendel hozzá. A Scania bármikor módosíthatja a szóban forgó azonosítást, ha az műszaki, karbantartási vagy üzemeltetési okokból szükséges.

6.8 Szigorúan tilos a termékkommunikátort, más telematikai eszközöket vagy az esetleg hozzájuk csatlakoztatott SIM kártyákat eltávolítani vagy manipulálni (illetve arra kísérletet tenni).

 

7. Szolgáltatások elérhetősége és az eszközök karbantartása

 

7.1 A Szolgáltatások elérhetőségével, a rendszer karbantartásával és a Szolgáltatások, Interfészek és Eszközök felhasználói támogatásával kapcsolatos részleteket a vonatkozó Szolgáltatási Leírások tartalmazzák.

7.2 Ha hibát észlel a Szolgáltatásokban, a Scania azt az Ügyfél értesítésétől számított ésszerű időn belül megszünteti. Arra való tekintettel, hogy a Szolgáltatások az internetes kapcsolaton és a Szolgáltató hálózatán keresztüli kommunikáción alapulnak, a csatlakozás megszakítása vagy késleltetése a Szerződés értelmében nem tekinthető hibának, és így nem vonja maga után a Scania felelősségét.

7.3 A Felhasználó oldalán felmerülő akadály, a Felhasználó Szerződésből következő kötelességeivel való visszaélés vagy azok megsértése esetén a Scania (szükség esetén az illetékes szervek általi engedélyezést követően) a további megértések megelőzése érdekében blokkolhatja az Ügyfél hozzáférést az Interfészekhez, a Scania rendszerekhez és a Szolgáltatásokhoz.

 

8. Műszaki, Eszköz vagy hálózati problémák

 

8.1 A Scania nem vállal felelősséget olyan működési problémákért, mint például a Szolgáltató hálózatának üzemkiesése, éspedig abban az esetben sem, he e problémákat a Scania cégben végrehajtott intézkedések, vagy a Szolgáltató intézkedései okozzák.

8.2 A Scania jogosult megvizsgálni az Eszközt, ha okkal feltételezhető, hogy az Eszköz hálózatkiesést okozott a Szolgáltatónál, vagy a Szerződést megsértve került csatlakoztatásra.

9.1 A Scania Termékek szerves részeként telepített Eszközökre az Ügyfél e Termékek Scaniától való beszerzésére vonatkozóan megkötött Szerződésének jótállási feltételek vonatkoznak (a Scania Általános szállítási és jótállási feltételeiben vagy egyéb módon feltüntetett módon), míg a Scania-tól pótalkatrészként vagy utólagos beszerelés céljával (retrofit) beszerzett berendezésekre külön pótalkatrész-szerződésben szereplő garanciavállalási feltételek vonatkoznak.

 

10. Előfizetések és Szolgáltatások használata

 

10.1 Ha a felek nem állapodnak meg írásban másként, az Ügyfél az Előfizetést és a Szolgáltatásokat kizárólag a Szerződésben meghatározott célokra használhatja fel, és nem köthet szerződést az Előfizetéssel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem adhatja azokat bérbe, sem semmilyen más módon nem ruházhatja át a Szerződésből fakadó jogait.

10.2 Feltéve, hogy rendelkezésre állnak más formák is, az Ügyfélnek joga van saját kérése alapján megváltoztatni az Előfizetés formáját. Az ilyen jellegű változás akkor lép hatályba, ha a Scania ezt az Ügyfél kérésre visszaigazolja. A változtatásokat a Scania időről-időre érvényesített szokásos gyakorlatának megfelelően formalizálják, és az Árlista - vagy árlista nem alkalmazása esetén az uralkodó piaci feltételek - szerinti díjak vonatkoznak rájuk.

10.3 Az Ügyfél kapcsolatot tart fenn az Interfészekkel és rendszeresen tájékoztatást kap minden azokon vagy a Szolgáltatásokban bekövetkező változásról. A Scania Előfizetéssel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítései elektronikus úton vagy hagyományos levélként kerül megküldésre közvetlenül az Ügyfélnek, vagy az Interfészen keresztül válnak elérhetővé.

10.4 Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik minden olyan adatért és információért, amelyet az Ügyfél továbbít vagy tölt le az Interfészek, Előfizetések vagy Szolgáltatások révén, vagy amelyeket ott tárol, esetleg amelyek hardver vagy szoftver útján kerülnek közlésre.

10.5 Az Ügyfél korlátozza a csatlakoztatott hálózatokhoz vagy számítógépes erőforrásokhoz akár a Scania, akár más felek tulajdonában lévő Interfészen keresztüli illetéktelen hozzáférést, és engedély nélkül nem teheti hozzáférhetővé, nem használhatja, nem semmisítheti meg, nem torzíthatja, nem terjesztheti, illetve nem továbbíthatja a fenti források bármelyikéből származó információkat. Az Ügyfél biztosítja, hogy a Felhasználó jelszavai és egyéb azonosító, illetve hozzáférési adatai nem kerülnek illetéktelen személyek részére átadásra és mindent megtesz az esetleges adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében.

10.6 Az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevétele során az alkalmazandó jogszabályokat, szabályokat és előírásokat, valamint a Scania által időről-időre bejelentett utasításokat betartani, továbbá általános jelleggel elfogadni az etikai és erkölcsi értékeket. Az Ügyfél nem használhatja sem az Előfizetést, sem a Szolgáltatásokat problémákat okozó vagy a Scania társaságot, esetleg harmadik felet károsító módon.

10.7 Az Ügyfél felel bármilyen eljárásért vagy a jelen Szerződés olyan személyek általi megsértéséért, akiket az Ügyfél feljogosított az Előfizetés vagy a Szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfél köteles a Scania-t az ilyen eseményekről haladéktalanul értesíteni.

10.8 Az Ügyfél megtéríti a Scania-nak minden az Előfizetés és a Szolgáltatások helytelen használata miatt felmerült kárát és jogos igényét. Az Ügyfél továbbá vállalja, hogy amennyiben a Szolgáltatásokat a Szerződés megsértésével veszi igénybe, és ezzel kárt okoz a Scaniának vagy harmadik feleknek, e károkat megtéríti.

10.9 A Scania jogosult az Ügyfél előzetes értesítése nélkül megváltoztatni az Előfizetést vagy a Szolgáltatásokat, feltéve hogy ez a változás nem befolyásolja jelentősen az Előfizetéshez vagy a Szolgáltatások köréhez való hozzáférést.

 

11. Átvezetések, átruházások, alvállalkozók stb.

 

11.1 Az Ügyfél a Scania előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem jogosult a Szerződésből vagy az Előfizetésből eredő, illetve azzal összefüggő jogát átruházni és kötelezettségét engedményezni..

11.2 A Scania fenntartja a jogot, hogy az Előfizetést vagy a Szerződésből következő jogait az Ügyfél hozzájárulása nélkül bármilyen harmadik félre ruházza. A Scania saját belátása szerint alvállalkozókat, ügynököket és más üzleti partnereket is igénybe vehet a Szolgáltatások nyújtásához, ez esetben a Scania felel a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséért.

 

12. Érvényességi idő és lejárat

 

12.1 A Szerződés a Scania és az Ügyfél aláírásával lép hatályba, és a Szerződésben meghatározott ideig érvényes. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés megszűnését megelőzően legalább három (3) hónappal nem tájékoztatja a Scania-t a Szerződés felmondására vonatkozó igényéről, úgy a Szerződés az eredeti időtartammal meghosszabbodik.

12.2 Eltérő értelmű megállapodás hiányában a Szolgáltatások nyújtására attól a naptól kezdve kerül sor, hogy lettek regisztrálva a megfelelő Interfészben.

12.3 Ha a Scania korszerűsíti vagy módosítja az Eszközt, és ezáltal jelentős kellemetlenségeket okoz az Ügyfélnek, az Ügyfél a Scania-t megillető bármilyen díj nélkül harminc (30) napos felmondási idővel, legkorábban azonban a változás tényleges időpontjával írásban felmondhatja a Szerződést.

12.4 A jelen dokumentumban foglaltak ellenére az Ügyfél bármikor idő előtt felmondhatja a Szerződést (teljes egészében vagy csupán részben az adott Termék vonatkozásában), ugyanakkor az adott Termék igénybe vételének befejezéséért ésszerű összegű díjat fizet (árlista szerint, ha van ilyen). Ezek a díjak nem fizetendők, ha a Szolgáltatásokat beépítették a Scania Termékeibe, vagy ha a lejárat előtti megszüntetést a jelen Általános Feltételek okozták, miután azokat a Scania úgy változtatott meg, hogy az az Ügyféllel szemben jelentős mértékben hátrányos következményekkel jár (a jelen Szerződés egyes rendelkezéseiben meghatározottak szerint). Még akkor is, ha az Ügyfél az Előfizetést még azelőtt mondja fel, hogy a Scania kiszámlázná a csatlakozási díjakat és az első havi díjat (ha van ilyen), az Ügyfél mindig kifizeti ezen díjakat.

12.5 A távközlés területét érintő technológiai fejlődés megkövetelheti a Szolgáltatások azonos műszaki teljesítményt és funkcionalitást kínáló más Szolgáltatásokkal. Ilyen esetekben a Scania jogosult a Szolgáltatások cseréjére, feltéve, hogy az Ügyfél erről előzetesen tájékoztatva lett. A szerződés akkor szűnik meg, amikor a Scania ténylegesen beszünteti a Szolgáltatások nyújtását. Az Ügyfél az előzetesen befizetett Díjak visszatérítésére jogosult azon időszakra vonatkozóan, amely időszak során az Ügyfél nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat

12.6 A Scania jogosult egy hónapos felmondási idővel felmondani a Szerződést, ha az Ügyfél Szolgáltatásokkal fennálló kapcsolata a jelen Általános Feltételeknek megfelelően megszüntetésre került.

12.7 A Scania a saját belátása szerint részben vagy teljesen felfüggesztheti (az Ügyfél megfelelő díjfizetési kötelezettségének érintése nélkül) vagy felmondhatja a Szolgáltatásokat, vagy azonnali hatállyal akár a Szerződést is felmondhatja:

a) ha az Ügyfél bármely, a Szerződés alapján fizetendő Díj megfizetésével késedelembe esik;

b) ha az Ügyfél megtagadja a Scaniától az eszközökhöz való, Szerződés szerinti hozzáférését;

c) ha az Ügyfél, bármelyik Felhasználó vagy bárki, akiért az Ügyfél felelősséggel tartozik, bármilyen anyagban az Előfizetést, Interfészt vagy Szolgáltatásokat helytelenül vagy a Szerződésnek ellentmondó módon használta vagy vette igénybe;

d) ha az Ügyfél megsérti a Szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségeket, ha ez a szerződésszegés alapvető jelentőségű a Scania vagy a Scania csoport tagja számára;

e) ha a Scania indokolt gyanúval él, hogy az Ügyfél a Szerződés fentiekben említett lényeges megsértésére készül vagy azt el kívánja követni, és egyúttal a Scania véleménye szerint nem nyújt olyan biztosítékot, amely elegendő védelmet jelenthetne az ilyen jellegű veszélyes magatartással szemben;

f) ha az Eszközt a Szerződést megsértve interfészekhez vagy bármely Termékhez csatlakoztatták, vagy az Eszközt nem került azonnal lecsatlakoztatásra, amikor a Szerződés szerint le kellett volna csatlakoztatni;

g) ha a Szolgáltató Szolgáltatásai, Interfészei és Hálózata igénybe vételének következtében a Scania oldalán költségek vagy károk merültek fel, illetve esetleg jelentős nehézségek keletkeztek a Scania, az Szolgáltató vagy bármilyen releváns érintett fél oldalán, és/vagy

h) ha az Ügyfél felfüggeszti a fizetéseit, tárgyalásokat kezdeményez a felfüggesztésükről, ellene felszámolási vagy csődeljárás indul, vagy ha más, jogos indokok alapján feltételezhető, hogy az adott személy fizetésképtelen vagy fizetésképtelenség fenyegeti.

12.8 A Szolgáltatások vagy a Szerződés felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről a Scania köteles az Ügyfelet értesíteni.

12.9 A Szolgáltatások vagy a Szerződés Scania általi, fentiekben meghatározott idő előtti felmondása esetén:

a) a korábbi használattal kapcsolatosan minden korábban felhalmozódott, és az Előfizetéssel kapcsolatos más egyéb Díj (ha alkalmazandó) azonnal esedékessé válik;

b) Az Ügyfél nem köteles fizetni semmilyen jövőbeni csatlakozási és havi Díjakat az adott Előfizetésekért (ha vannak);

c) az előre kifizetett Díjak, adatmennyiségek és a Termék(ek) telematikai eszközeivel vagy bármilyen Interfészekkel kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatások a Scania mindennemű további felelőssége nélkül elvesznek; valamint

d) az Ügyfél a felmondásért ésszerű kezelési díjat fizet (árlista szerint, ha van ilyen).

 

13. A Termékek tulajdonjogának átruházása

 

13.1 Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Scania-t arról, hogy a Terméket már nem üzemelteti (például eladás vagy egyéb tulajdonjog átruházás, a Termékkel kapcsolatos lízingszerződés megszűnése következtében, vagy ha az Ügyfél azt harmadik félre engedményezi). Erre az értesítésére vonatkoznak a jelen Szerződés Ügyfél általi felmondására vonatkozó rendelkezései.

 

14. Személyes adatok szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlen feldolgozása.

 

14.1 A Scania és a Scania CV AB (adott esetben) a Scania csoport és a Scania hálózat olyan más tagjaival együtt, akik szerződéses szolgáltatásnyújtásáról szóló Szerződést kötnek az Ügyféllel, a Szolgáltatások keretén belül mind (az alábbiakban leírtak kivételével) az Ügyfél személyes adatainak feldolgozását végző együttes adatkezelő. Ez a szakasz GDPR 26. cikke szerinti felelősség-megosztási rendelkezéseket határozza meg az együttes adatkezelők között. Ezen rendelkezések meghatározása során a Scania a Scania CV AB-t és a Scania csoport többi társaságát, valamint a Scania hálózat tagjait is (ha vannak ilyenek) képviseli. Az alábbi Scania-ra való hivatkozások tehát az összes képviselt szervezetet magukban foglalják.

14.2 A közös adatkezelés kiindulási pontja, amint az fentebb ismertetésre került, nem vonatkozik bizonyos korlátozott Szolgáltatásokra, kivéve akkor, ha és amikor a vonatkozó Szolgáltatási Leírásokból egyértelmű, hogy az Ügyfél az egyetlen adatkezelő. Ilyen kivételes körülmények között a Scania, mind adatfeldolgozó szerepét és Ügyféllel szembeni kötelességeit a vonatkozó Szolgáltatási Leíráshoz csatolt és annak szerves részét képező Adatkezelési szerződés szabályozza.

14.3 Mindennemű kétségek elkerülése érdekében feltüntetésre kerül, hogy az ebben a szakaszban szereplő közös adatkezelési szabályok az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások körén kívül nem vonatkoznak a személyes adatok feldolgozására.

14.4 A Scania és az Ügyfél kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljesítése körében, általuk végzett adatkezelés megfeleljen az összes alkalmazandó jogszabályi követelménynek.

14.5 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Scania feldolgozhatja a személyes adatokat, valamint saját belátása szerint dönthet arról, hogy az Ügyfél felé irányuló szolgáltatásnyújtáshoz és azzal kapcsolatosan miként dolgozza fel a személyes adatokat, feltéve, hogy az ilyen felhasználásnak mindig összhangban kell lennie a Scania adatvédelmi Szabályzatával. A Scania általi adatfeldolgozás vonatkozásában az Ügyfél az Adatalanyt az Adatvédelmi Szabályzatra utalja.

14.6 A személyes adatok Scania általi kezelése során Scania elsődleges felelősséggel tartozik a GDPR 12–22., valamint 32–34. cikkeinek betartásáért.

14.7 A Felek kölcsönösen segítik egymást az Adatalanyokkal

szemben fennálló kötelezettségeik teljesítése során. Ez egyebek mellett a következőket foglalja magába:

a) A Scania lekéri az Ügyféltől, és az Ügyfél ilyen kérés alapján haladéktalanul biztosítja a Scania számára a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes információt.

b) Az egyik fél haladéktalanul értesíti a másik felet az érintettekkel szemben fennálló kötelezettségek megszegésével kapcsolatosan felmerült bármilyen kockázatról.

c) Az egyik fél által az Adatalanyoktól vagy a Felügyeleti Hatóságtól a személyes adatok másik fél általi feldolgozása kapcsán kapott kérelmet haladéktalanul továbbítani szükséges a másik fél számára.

14.8 Mindegyik Fél jogosult a Szolgáltatások nyújtásához vagy felhasználásához adatfeldolgozót igényelni; ebben az esetben az érintett félnek be kell tartania a GDPR 28. cikkébe foglalt követelményeket.

14.9 A Scania az Adatalanyok rendelkezésére bocsátja az ebben a szakaszban szereplő felelősség-megosztási megállapodások tartalmát.

14.10 Ha és amikor a Scania az Ügyfél személyes adatait az EU-n / EGT-n kívülre továbbítja, ezt a továbbítást Standard Szerződéses Záradékok szabályozzák. A felek kijelentik, hogy felülvizsgálták a fenti Standard Szerződéses Záradékokat, és azzal fogadják el azokat, hogy az alábbi rendelkezések kivételével a két szerződő fél által aláírt Szerződés szerves részét képezik.

a) A jelen Általános Feltételekben szereplő fogalom-meghatározások kiegészítik a Általános Szerződési Záradékok fogalom-meghatározásait.

b) A Scania adatexportőr, az Ügyfél adatimportőr.

c) Az Ügyfél a Scania-tól kapott személyes adatokat az Általános Szerződési Záradékok A mellékletében meghatározott Adatfeldolgozási irányelvekkel összhangban dolgozza fel.

d) Az adatátadás részleteit és a személyes adatok különleges kategóriáit az Adatvédelmi Szabályzat és a Szolgáltatási Leírások ismertetik.

 

15. Egyéb adatfeldolgozás

 

15.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Scania a működési adatokat (beleértve a személyes adatokat is) az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, továbbá hogy az Adatvédelmi Szabályzatot köteles rendszeresen átolvasni, mivel az azokban szereplő információk idővel változhatnak. Ennek ellenére a Scania külön értesíti az Ügyfelet az Adatvédelmi Szabályzat minden lényeges változásáról.

15.2 Az Ügyfél felhívja az Adatalanyok figyelmét, hogy a személyes adatok Scania általi (a Szolgáltatás nyújtásán kívüli adatkezeléseket is ideértve) kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatot rendszeresen olvassák el.

 

16. Felelősség

 

16.1 A Scania nem tartozik semmilyen szerződéses, sem a Szerződéssel kapcsolatos felelősséggel a jelen Általános Feltételekben vagy a Szerződés bármely más részében kifejezetten meghatározottakon kívül.

16.2 A Scania nem vállal semmiféle felelősséget vagy garanciát, nem nyújt semmilyen biztosítékot, és ezért nem vállal felelősséget az alábbiakért:

a) a Szolgáltatások bármilyen helyzetben történő igénybevételének jogszerűsége, ideértve egyebek

mellett a számítógépes biztonságot, a távközlést és az adatexportot is;

b) a Szolgáltatások vagy azok elemzésein keresztül továbbított adatok pontossága vagy minősége, függetlenül attól, hogy jogi kötelezettség teljesítéséről van-e szó;

c) a Szolgáltatások Ügyfél általi igénybevétele vagy - ha a Szerződés nem rendelkezik másképp - az Ügyfél által a Szolgáltatások igénybe vétele során elért eredmények minősége, vagy ha a Szolgáltatások nem felelnek meg igényeinek;

d) az Eszközök helytelen csatlakoztatása, használata vagy karbantartása által okozott hibák, pl. a kommunikátorok más, nem Scania termékekhez történő csatlakoztatása nem a gyártó saját FMS kapuját jelentő interfészek révén;

e) adattorzulás vagy adatvesztés, amikor az Ügyfél az Interfészen keresztül vagy a Szolgáltatások használata közben rákapcsolódik a Scania szerverekre;

f) a Szerződés Ügyfél általi be nem tartása okozta kiadások, költségek vagy károk;

g) behatolás az Ügyfél vagy más személyek számítógépes forrásai közé, aminek eredményeként harmadik személyek férhetnek hozzá az Ügyfél adataihoz, és azokat terjeszthetik, megsemmisíthetik vagy megzavarhatják;

h) minden annak kapcsán felmerült kiadás, költség vagy kár, hogy az Ügyfél az Előfizetés megszűnése vagy felmondása következtében nem rendelkezik Interfészen keresztüli hozzáféréssel az információkhoz, vagy annak eredményeként, hogy a Scania a Szerződéssel összhangban törölte az információkat.

16.3 A Scania semmilyen körülmények között nem felel a Szolgáltatások hiányosságaiért vagy az Előfizetés megszakításáért, továbbá az Ügyfél oldalán ennek következtében felmerülő közvetlen vagy közvetett költségekért és károkért (például jövedelem-kiesés, kiadások, az Ügyfél adatainak elvesztése vagy megsértése, az Ügyfél harmadik felekkel szembeni felelőssége stb.), mégpedig akkor sem, ha figyelmeztetve is lett az ilyen veszteség lehetőségére.

16.4 Jelen Szerződés értelmében a Scania nem felel az Eszköz miatt felmerült, vagy az általa okozott hibákért, költségekért sem károkért, amennyiben ezekre a hibákra, költségekre vagy károkra nem vonatkoznak a Scania Termékekre nyújtott jótállás vagy a Scania által az Eszközre vagy a Scania által szállított más árura nyújtott kötelezettségvállalások (amennyiben ez releváns).

16.5 A Scania az Előfizetés(ek) vagy a Szerződés alapján fennálló vagy más egyéb kötelezettségei megsértése esetén az Ügyféllel szemben felmerült bármilyen vagy közvetett kárért minden esetben csak akkor felel, ha azt a Scania szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága okozta.

16.6 A Scania nem vállal felelősséget az olyan események okozta szerződésszegéséért, amelyet a Scania ésszerűen nem befolyásolhatott, mint például az Eszközök hibái, meghibásodások vagy az Ügyféllel kapcsolatos más egyéb körülmények, balesetek, tűzesetek, fegyveres vagy más hasonló konfliktusok, polgári zavargások, munkaügyi viták, állami szervek eljárása vagy tétlensége, áradások / szivárgások, áramszünetek, megszakítások vagy késések, a Szolgáltató hálózatában, külső hálózatokban, interneten, telefonhálózatban vagy távközlésben fellépő hibák vagy meghibásodások.

16.7 Amennyiben a Fél a Szolgáltatás nyújtása keretében végzett adatkezelések során megsérti a vonatkozó jogszabályokat és azzal a másik Félnek kárt okoz, a Fél köteles a másik Fél kárát megtéríteni, ideértve az esetleges bírságot, illetve az érintettek részére okozott károkat is.

16.8 A Scania maximális felelőssége a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben az Ügyfélnek okozott (közvetlen és közvetett) károkért az első Előfizetés nyilvántartásba vételétől számított tizenkét (12) hónapos időszakra vonatkozóan ezer (1000) euróra korlátozott, függetlenül attól, hogy az Ügyfél hány a Szerződés hatálya alá tartozó Előfizetéssel vagy Termékkel rendelkezik. Mindennemű kétségek elkerülése érdekében a felelősség ezen korlátozása nem vonatkozik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályok megsértésére.

16.9 Az egyik fél másik féllel szemben fennálló igényét az adott jog, illetve követelés megállapítását követően egy (1) éven belül kell érvényesíteni.

 

17. Az Általános Feltételek módosítása

 

17.1 A Scania fenntartja a jogot az Általános Feltételek bármikor végzett megváltoztatására vagy módosítására. E megváltozott feltételek az Ügyféllel való közlésüket követő tizennegyedik (14.) naptól lépnek hatályba és vonatkoznak az Ügyfélre, illetve annak Előfizetéseire és Szolgáltatásaira. A Scania e változásokról rendes vagy elektronikus levél útján, vagy az Ügyfél által használt bármely Interfész révén értesítheti az Ügyfelet. Az Árlista változása esetén jelen Általános Feltételek önálló rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.2 Ha a jelen Általános Feltételek megváltoztatása komoly hátrányt okoz az Ügyfélnek, akkor az az Ügyfél a fenti 14 napos bejelentési határidő lejárta után felmondhatja a Szerződést. Ha az Ügyfél ezen időszak után aktívan használja az Előfizetést vagy a Szolgáltatásokat, úgy tekintendő, hogy az Ügyfél jóváhagyta a változtatásokat.

 

18. Illetékesség és irányadó jog

 

18.1 A Szerződésből eredő, valamint azzal összefüggésben felmerülő esetleges vitákat a Felek békés úton rendezik. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet