Magyarország

Jótállási és szavatossági feltételek

Új járművekre

 1. Az Eladó a gépjárműre a forgalomba helyezéstől számított 12 hónap időtartamra jótállást vállal kilométer-korlátozás nélkül.

 2. Amennyiben a gyártó az 1. pontban foglaltaktól kedvezőbb feltételeket biztosít, úgy azt kell alkalmazni. Az Eladó az eredeti alkatrészekre, kizárólag a kijelölt javítóműhelyben történő beépítés esetén, 12 hónap jótállást vállal.

 3. Az Eladó jótállása nem terjed ki az általa szállított járműalvázzal egybeépített, más gyártótól származó felépítményre, valamint a járműalváz és az idegen felépítmény rendeltetésszerű és zavartalan együttes működésére. Ugyancsak nem terjed ki az Eladó jótállása a más gyártótól származó felépítménynek a járműalvázban okozott kárra, függetlenül attól, hogy az a felépítmény gyártójának, használójának vagy harmadik személynek felróható magatartására vezethető-e vissza.

 4. Az Eladó a gépjárművek pótalkatrész ellátását a mindenkor hatályos magyar jogszabályokban meghatározott időtartamra vállalja.

 5. Az Eladó jótállási kötelezettségét – saját választása szerint – a jótállás alá eső meghibásodott alkatrész díjmentes javításával vagy cseréjével teljesíti.

 6. A csereként felhasznált alkatrész jótállási ideje azonos a hibás (kicserélt) alkatrész még hátralévő garanciaidejével.

 7. A Vevő a meghibásodást haladéktalanul köteles bejelenteni a kijelölt szervizműhelyben. A Vevő felelős a közlés késedelméből eredő kárért.

 8. A jogosult a jótállási igényét a gépjármű forgalmi engedélyével, karbantartási programfüzetével és a vonatkozó számlával érvényesítheti.

 9. A jótállási igényeket kizárja, ha
  • a) a Vevő a gépjármű kezelési útmutatójában, karbantartási programfüzetében előírt szemléket és/vagy átvizsgálásokat nem végezteti el a megadott időben a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben. A beállítási és beszabályozási munkák nem garanciális jellegű munkák;
  • b) a Vevő az előírt átvizsgálási munkálatokat nem kijelölt szervizműhelyben végezteti el, vagy a gépjárműbe olyan alkatrészt szerelnek be, amely alkalmazását a gyártó nem engedélyezte;
  • c) a gépjárművet a gyártó által nem engedélyezett módón változtatták meg vagy a Vevő a kezelési előírásokat nem tartotta be;
  • d) a keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás illetőleg külső behatás következménye (a jótállásból kizárt alkatrészek: égők, izzók, biztosítékok, fényszórók, szélvédők és oldalüvegek, irányjelzők, lámpaburák, fényvisszaverők, fékbetétek, kuplungtárcsa-betétek, ékszíjak, ablaktörlő gumik, műanyag alkatrészek);
  • e) a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre (pl.: versenyen történő használat, a jármű összsúlyának, megengedett tengelyterhelésének túllépése, stb.), közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkezett okra vezethető vissza;
  • f) a Vevő nem tesz eleget kárenyhítési kötelezettségének (a gépjárművet a hiba észlelése után nem állítja le azonnal), és ezzel további meghibásodást okoz;
  • g) Vevő nem az engedélyezett, vagy nem megfelelő, és/vagy szennyezett üzemanyagot, illetőleg adalék- és kenőanyagokat használ.
    
 10. A jótállás keretén belül kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonát képezik.

 11. Használt járművek eladása esetén (beleértve a DEMO autókat is) a jótállás feltételeit, vagy kizárását az Eladó egyedileg állapítja meg.

 12. A szállítás során bekövetkező kisebb esztétikai sérülések, amelyeket az Eladó az átadás előtt gyári technológiával kijavít, kizárják Vevő további, az adott esettel kapcsolatos jótállási és/vagy szavatossági igényét.

 13. Szavatossági igény érvényesítése esetén annak bizonyítása, hogy a hiba az átadáskor fennállt, a Vevőt terheli. A bizonyítás további feltétele, hogy a Vevő a jótállási jegyet (szervizfüzet) az Eladó részére bemutassa, valamint, hogy a jótállási jegyben (szervizfüzetben) foglalt kötelezettségeinek ezen időpontig a Vevő eleget tegyen.

 14. A Vevő eleve nem érvényesíthet szavatossági jogokat a 9. a) - g) pontokban foglalt esetekben.

 15. A jelen jótállási és szavatossági feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv., valamint az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók.

 16. A Felek kijelentik, hogy a jótállással kapcsolatos valamennyi vitájukat békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a jogszabályban meghatározott általános illetékességű bíróság előtt érvényesíthetik jogaikat.

Scania Hungária Kft.
Biatorbágy, 2013. július 4.