Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Smart Dash avab veokijuhtidele uued vaatenurgad

Nutikam, ohutum ja parem veoauto juhtimise kogemus

VAATA

Andmekaitse rikkumistest teatajatele

Rääkimiskultuuri soodustamiseks ja võimalike rikkumiste tuvastamiseks kasutab Scania ülemaailmset rikkumistest teatamise süsteemi. Teave võimalike regulatiivsete rikkumiste kohta edastatakse Scanias mitmete teavituskanalite kaudu.

Kui esitate vihje, töötleme teie isikuandmeid, kui me teie vihjet saame, hindame ja uurime vastavalt sellele andmekaitsealasele teabele. 

 

Sissetulevate vihjetega tegeleb väike rühm sselgesõnaliselt volitatud ja spetsiaalse väljaõppe saanud töötajaid ettevõttes Scania Corporate Investigation Office ja/või TRATONi uurimisbüroo (TIO). Scania ettevõtte juurdlusamet ja/või TRATONi juurdlusamet kontrollivad vihje fakte ja vajadusel viivad koos asjaomase ettevõtte teiste uurimisüksustega läbi juhtumiga seotud edasise uurimise. Vihjeid käsitletakse alati konfidentsiaalselt.

 

Konfidentsiaalsust ei saa tagada, kui esitate tahtlikult valeandmeid eesmärgiga isikut diskrediteerida (denonsseerimine).

 

Enne vihje esitamist lugege see teave andmekaitse kohta hoolikalt läbi. Teie otsustate, kas soovite esitada anonüümse või mitteanonüümse vihje.

 

Andmekaitse

Teie privaatsusõiguste kaitse isikuandmete töötlemise ajal on Scania jaoks oluline. Töötleme isikuandmeid kooskõlas EL-i üldise andmekaitsemääruse (GDPR) sätetega ja kooskõlas riiklike õigusnormidega.

 


Vastutav töötleja ja kontaktpunkt

Andmekaitseseaduses määratletud vastutav töötleja vihje vastuvõtmise, hindamise ja uurimisega seotud andmetöötluse jaoks on:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Rootsi

 

Võimalike tõsiste eeskirjade rikkumiste korral tegutseb Scania ühise vastutava töötlejana:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München, Saksamaa

 

 

Scania andmekaitsemeeskonnaga ühenduse võtmiseks või oma andmesubjekti õiguste kasutamiseks kasutage kontaktivormi.

 

 

 

Eesmärk
Scania töötleb teie andmeid järgmistel eesmärkidel:
Teie vihje hindamine ja töötlemine ning sellega seotud mõjutatud isiku(te) suhtes vajalike juurdluste läbiviimine ning vajaduse korral teie vihjega seoses ametiasutuste ja kohtutega suhtlemine, suhtlemine rahvusvaheliste advokaatide ja audiitorite või muude uurivate isikutega, keda on kaasanud Scania või TRATON SE.

 

Pole kohustust esitada oma isikuandmeid
Võite saata vihje oma isikuandmeid jagamata (anonüümne vihje). Seetõttu ei ole teil kohustust esitada oma isikuandmed.

 


Kogutud isikuandmete tüüp
Kui saadate vihje, kogume järgmiseid isikuandmeid ja teavet:

  • teie nimi ja/või isiklikud kontakt- ja isikuandmed, kui peaksite oma identiteedi avaldama (mitteanonüümne vihje)
  • Teie tööalased kontaktandmed ja (tööalased) organisatsiooni andmed, kui olete selle avaldanud (mitteanonüümne vihje) ja vajaduse korral
  • teie vihjes nimetatud isikute nimed ja muud isikuandmed.

 

 

Õiguslik alus


Teie isikuandmete töötlemine on õigustatud järgmisel õiguslikul alusel:

  • Teie vihjes sisalduvate isikute isikuandmete kogumine, töötlemine ja avaldamine ning juhul, kui rikkumistest teataja otsustab mitte olla anonüümne: vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks (punkt f) ) GDPR artikli 6 lõike 1 ). Scania õigustatud huvi on tuvastada, menetleda, parandada ja karistada seaduserikkumisi ja töötajate tõsiseid kohustuste rikkumisi kogu ettevõttes tõhusalt ja kõrge konfidentsiaalsustasemega, et vältida Scania kahju- ja vastutusriske.
  • Isikuandmete avaldamine mitteanonüümse vihje korral teistele adressaatidele: töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c).

 

 

 

Teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada teistele adressaatidele: põhjendatud üksikjuhtudel võib vihje töötlemise ajal või sisejuurdluse raames osutuda vajalikuks jagada teavet teiste Scania või TRATONi juurdlusbüroo töötajatega. Kui uurimine seda nõuab, võib teavet jagada TRATON GROUPi tütarettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikidega, tuginedes asjakohastele andmekaitsegarantiidele, mis on kavandatud mõjutatud isikute kaitsmiseks (nt EL-i standardsed andmekaitseklauslid või muud erandid ja mööndused vastavalt GDPR-i artiklile 49).

 

Vastava juriidilise kohustuse korral või kui Scanial või kolmandal osapoolel on õigustatud huvi teavet uurida, on võimalikud saajate täiendavad kategooriad kriminaalmenetlusõigusega asutused, monopolivastased asutused, muud haldusasutused, kohtud, samuti Scania või TRATON SE poolt kaasatud rahvusvahelised advokaadid ja audiitorid.

 

Teatud juhtudel on Scania vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele või kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele kohustatud teavitama kahtlusaluseid nende vastu esitatud süüdistustest. See on seadusest tulenev nõue juhtudel, kui on objektiivselt tuvastatav, et kahtlustatavale teabe avaldamine ei saa enam kõnealust uurimist negatiivselt mõjutada. Kui avaldasite oma nime või muid isikuandmeid (mitteanonüümne vihje), ei avalikustata teie isikut rikkumistest teatajana niivõrd, kuivõrd see on õiguslikult võimalik, ning samuti võetakse meetmeid, et ei saaks teha järeldusi teie identiteedi kohta rikkumisest teatajana.

 

 

 

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik uurimise ja hilisema hindamise eesmärgil, ning lisaks seni, kuni oleme kohustatud neid säilitama siseriiklike seaduste, lepinguliste või seadusega ettenähtud säilitustähtaegade kohaselt. Scania jaoks on rakendatud järgmised säilitusperioodid:

 

  1. Juhtumite puhul, mis on lõpetatud kui alusetud, kustutatakse toimikud üks aasta pärast juhtumi lõpetamist;
  2. Juhtumite puhul, mida uuritakse kui "Muud regulatiivsed rikkumised", kustutatakse juhtumitoimikud kolm aastat pärast juhtumi lõpetamist;
  3. Juhtumite puhul, mida uuritakse kui "Tõsised regulatiivsed rikkumised", kustutatakse juhtumitoimikud seitse aastat pärast juhtumi lõpetamist; ja
  4. Kohtumenetlust puudutavaid dokumente sisaldavate juhtumite puhul kustutatakse toimikud üksteist aastat pärast kohtumenetluse lõppu.

 

Kui on seadusest tulenev kohustus, võib ülaltoodud tähtaegu mõistlikult pikendada.

 

Kui aruanne on töödeldud, kustutatakse andmed või muudetakse see anonüümseks vastavalt riiklikele juriidilistele nõuetele. Anonüümseks muutmise korral eemaldatakse viide teie kui rikkumisest teataja identiteedile jäädavalt ja pöördumatult.

 

 

 

Lisaks õigusele saada teavet teiega seotud andmed kohta ja õigusele lasta oma andmed parandada, on teil ka õigus nõuda oma andmete kustutamist ja töötlemise piiramist (blokeerimist), sedavõrd kuivõrd seaduses ei ole sätestatud vastupidist. Lisaks on teil õigus andmete teisaldatavusele. Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja see kehtib ka tuleviku suhtes. Teie taganemine ei mõjuta teie nõusolekul põhinevat teie nime kogumise ja töötlemise seaduslikkust kuni selle ajani, samuti ei mõjuta see teie nime töötlemist ühelgi muul õiguslikul alusel (nt seadus või õigustatud huvid). Kui oleme teie andmed juba ametiasutustele või kohtutele avaldanud, peate oma õiguste kaitseks nende asutustega ühendust võtma. Vajadusel peame teie isikut kinnitama, enne kui saame teie vastava taotluse menetleda.

 

Kui arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis ei ole kooskõlas kehtivate eeskirjadega, teatage sellest meile niipea kui võimalik. Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitseametile.

 

Nõusoleku tühistamiseks (mitteanonüümse vihje korral) või oma isikuandmeid puudutavate õiguste kasutamiseks palun kasutage Scania kontaktivormi.

 

Teave õiguse kohta esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele igal ajal vastavalt GDPR-i artikli 21 lõikele 4 koostoimes lõikega 1.

 

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mille aluseks on õigustatud huvi või avalikes huvides täidetav ülesanne. Kasutage vastuväidete ja selle põhjenduste esitamiseks jaotises „Vastutav töötleja ja kontaktpunkt” olevat kontaktivormi.

Hindame teie esitatud põhjustele tuginedes, kas oleme teie vastuväide tõttu kohustatud teie andmed kustutama. Pange tähele, et teie isikuandmete edasine töötlemine võib osutuda vajalikuks hoolimata teie vastuväidetest. Seda juhul, kui mõjuvad õigustatud põhjused kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui me peame esitama, teostama või kaitsma juriidilisi nõudeid. Anname teile teada oma hindamise tulemusest.

 

 

Üldised küsimused rikkumistest teatamise kohta

Kui teil on rikkumistest teatamise kohta üldisi küsimusi, võtke ühendust Scania ettevõtte uurimisbürooga aadressil whistleblower@scania.com