Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Persondatapolitik - FAQ

SDA vil altid sikre sig, at der er et lovligt formål med behandlingen af personoplysninger. Med personoplysninger menes alle oplysninger, som kan henføres til en fysisk person.

Typisk vil behandlingen have til formål at håndtere og administrere en aftale f.eks. med medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen kan således f.eks. være fakturering, udbetaling af løn, indeholde skat, opfylde indgåede aftaler, markedsføring, udvikling af eksisterende produkter eller tjenester og lignende.

 

Hvis behandlingen af personoplysninger ikke er nødvendig for at fuldføre en aftaleretlig forpligtelse, kan behandlingen være nødvendig for at forfølge en legitim interesse, en fysisk persons vitale interesser eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav. Hvis ikke der er hjemmel i en af disse, vil SDA sørge for at have indhentet et fornødent samtykke fra den, som berøres af SDAs behandling af personlige oplysninger.

For at levere de bedste produkter og serviceydelser gør vi brug af vores globale organisation og et globalt netværk af betroede partnere. Disse eksterne forretningspartnere kaldes databehandlere, og i visse tilfælde behandler de dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Typiske eksempler på personoplysninger omfatter:

  • Når du køber produkter i webshoppen, deler vi nogle oplysninger med partnere, som håndterer din betaling eller leverer pakkerne til dig
  • Vi kan behandle dine personoplysninger i IT-systemer, der er udviklet, leveret eller hostet af vores eksterne IT-partnere
  • Vi kan bruge tredjeparter til at hjælpe os med at arrangere events, som du deltager i, med hensyn til hotel, transport osv.
  • Når du ringer til vores vejhjælp, deler vi eventuelt dine personoplysninger med tredjeparter såsom bugseringsvirksomheder
  • Når vores kunde (enten dig eller din arbejdsgiver) beslutter at modtage service fra specifikke tredjeparter, hvor chauffør og køretøjsrelateret data bruges
  • Når vores kunde (enten dig eller din arbejdsgiver) giver adgang til at dele data med f.eks. andre produktleverandører
  • Når vi forsker dele vi nogle gange data med universiteter, forskningscentre og andre betroede partnere

I de tilfælde hvor vi deler dine personoplysninger med vores forretningspartnere, sikrer vi, at de behandler dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. 

 

Registrerede personoplysninger kan blive udleveret til offentlige myndigheder og andre eksterne personer, når det sker som følge af lovpligtig oplysningspligt eller oplysningsret. Hvis lovgivningen tillader det, kan personoplysninger blive udleveret til andre selskaber inden for Scania- og Volkswagen-koncernen samt samarbejdspartnere til de formål, der er angivet for behandlingen.

Scania er en global virksomhed, der driver forretning i over 100 lande. Det betyder, at vi både kan vælge at behandle dine personoplysninger (alle eller udvalgte dele) i og uden for EU. Når vi gør dette, overholder vi altid gældende regler og sikrer, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU, sker det under anvendelse af passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

I denne sammenhæng betyder "behandling" enhver handling eller handlinger omhandlende personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 

Vi har forpligtet os til at beskytte dine data. Vi træffer alle passende og rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, vi behandler.

 

Med henblik på at beskytte dine personoplysninger vil vores tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende.

Specifikke aktiviteter har deres egne individuelle opbevaringsperioder, der gælder for dem i henhold til retsgrundlaget og/eller formålet med behandlingen. Vi minimerer eller sletter derfor dine data, så snart de ikke længere er nødvendige for at:

  • Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig 
  • Opfylde det formål, som dataene blev indsamlet til
  • Opfylde vores retlige forpligtelser

 

SDA vil kunne informere om produkter inden for de produktkategorier, hvor der allerede er indgået aftale mellem dig og SDA.

 

Uden samtykke vil SDA kunne anvende følgende oplysninger til kundeopfølgning og markedsføring: Navn, kontaktoplysninger, og hvilke tjenester eller produkter, som der er indgået aftale om. Sådanne oplysninger vil SDA eventuelt indhente fra et fælles register.

Hvis der markedsføres produkter og tjenester inden for en anden produktkategori end den, som SDA har indgået en aftale om, kræves der samtykke for at anvende andre oplysninger. Du kan på anmodning til SDA kræve at få dit navn fjernet fra brug til markedsføringsformål og dermed undgå at modtage markedsføringsmateriale.

Som registreret kan du gøre brug af en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Dine rettigheder omfatter følgende:

 

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berettiget urigtige oplysninger om dig selv for at sikre, at vi altid har de korrekte oplysninger.

 

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til, uden unødig forsinkelse, at få slettet oplysninger om dig selv.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger på baggrund af grunde, der vedrører din særlige situation.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

 

Ret til at transmittere (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis det teknisk er muligt.

 

Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

 

Ret til at klage
Vi tilstræber at gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf måtte ønske at klage, skal vi oplyse, at du har klageret til Datatilsynet.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på tilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på Scania.GDPR@scania.dk.