STUDENCI

Nasza działalność wykracza poza produkcję i unowocześnianie ciężkich pojazdów.

Jest także związana z rozwojem ludzi.

 

Scania jest światowym przedsiębiorstwem składającym się z multidyscyplinarnych zespołów, które tworzą szeroką sieć kontaktów. Stanowisko w Scania umożliwi nawiązanie międzynarodowych kontaktów i stworzy możliwości pracy w koncernie. Z czasem uzyskasz wiedzę o strukturze organizacyjnej firmy Scania i modelu biznesowym. To ważny warunek osobistego rozwoju w ramach koncernu.

 

Staże


Staż w Scania Production Słupsk S.A. jest możliwy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, który jest przez nich finansowany. Wszyscy chętni (bezrobotni*) muszą się zgłaszać do Scania Production Słupsk S.A/PUP. 

*1) Skierowanie do odbycia stażu dotyczy bezrobotnych: do 25 roku życia; bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych powyżej 50 roku życia; bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotnych samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; bezrobotnych niepełnosprawnych. 
2) Skierowanie do odbycia stażu dotyczy bezrobotnych: do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia. 

 

 

Programy szkolne i uniwersyteckieFirma Scania Production Słupsk S.A. ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku. Przedmiotem współpracy jest organizacja kształcenia praktycznego uczniów i odbywanie staży zawodowych nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Firma od kilku lat współpracuje z Politechnika Koszalińską, której ułatwia prowadzenie badań dotyczących procesu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, a w tym zarządzania logistyką przedsiębiorstwa.