Uwaga na monitoring

 

Teren zakładu Scania Production Słupsk S.A. objęty jest monitoringiem wizyjnym.

 

Wchodząc na teren zakładu lub pozostając w pobliżu ogrodzenia godzą się Państwo na rejestrowanie wizerunku. W przypadku braku zgody konieczne jest opuszczenie monitorowanego terenu.

 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem danych jest Scania Production Słupsk S.A., ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083601, NIP 8390005310, kapitał zakładowy 25 342 500,00 zł.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres administratora danych lub poprzez wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych.slupsk@scania.com.
  3. Celem przetwarzania danych w postaci wizerunku jest ochrona mienia i osób przebywających na terenie Administratora. Monitoringiem objęty został cały teren zakładu pracy oraz ogrodzenie.
  4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  5. Osobom, których wizerunek jest przetwarzany przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczegółowe zasady realizacji podanych praw określone zostały w RODO.
  6. W stosunku do osób znajdujących się w terenie objętym monitoringiem obowiązkowe jest gromadzenie danych osobowych w postaci wizerunku. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje koniecznością opuszczenia terenu Administratora. W takim przypadku załatwienie spraw u Administratora może nastąpić telefonicznie lub korespondencyjnie.
  7. Udostępnione dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa, w tym organom ścigania.
  8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia dokonania nagrania lub inny okres wynikający z przepisów prawa.