Atrodo, kad Jūs esate .

Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.

Tachografo keitimas

Pereikite prie privalomojo 2 kartos išmaniojo tachografo jau dabar

Sužinoti daugiau

Pranešėjų duomenų apsauga

Siekdama skatinti kalbėjimo kultūrą ir aptikti galimus pažeidimus, „Scania“ naudoja pasaulinę informavimo apie pažeidimus sistemą. Informacija apie galimus reguliavimo pažeidimus gali būti pateikiama keliais pranešimų teikimo kanalais.

Kai pateikiate pranešimą, tvarkome jūsų asmeninius duomenis pagal šią duomenų apsaugos informaciją. 

 

Gaunamus pranešimus tvarko nedidelė grupė aiškiai įgaliotų ir specialiai apmokytų „Scania“ korporacijos tyrimų biuro ir (arba) TRATON tyrimų biuro (TIO) darbuotojų. „Scania“ korporacijos tyrimų biuras ir (arba) TRATON tyrimų biuras patikrina pranešimo faktus ir, jei reikia, kartu su kitais atitinkamos įmonės tyrimo padaliniais atlieka tolesnį su byla susijusį tyrimą. Pranešimai visada traktuojami konfidencialiai.

 

Konfidencialumas negali būti garantuotas, jei sąmoningai pateikiate melagingą informaciją, siekdami diskredituoti asmenį (denonsavimas).

 

Prieš pateikdami pranešimą, atidžiai perskaitykite šią informaciją apie duomenų apsaugą. Jūs galite nuspręsti, ar norite pateikti anoniminį, ar neanoniminį pranešimą.

 

Duomenų apsauga

Jūsų privatumo teisių apsauga tvarkant asmens duomenis yra svarbi „Scania“. Mes tvarkome asmens duomenis laikydamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų ir pagal nacionalines teisines nuostatas.

 


Valdytojas ir kontaktas

Valdytojas, kaip apibrėžta duomenų apsaugos įstatyme duomenims tvarkyti, siejant su pranešimo gavimu, įvertinimu ir tyrimu, yra:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Švedija

 

Esant galimiems rimtiems reguliavimo pažeidimams, „Scania“ veikia kaip bendras duomenų valdytojas su:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Munich, Vokietija

 

 

Norėdami susisiekti su „Scania“ duomenų apsaugos komanda arba pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, naudokite kontaktinę formą.

 

 

 

Tikslas
„Scania“ tvarko jūsų duomenis šiais tikslais:
Jūsų pranešimų vertinimas ir apdorojimas bei būtinų tyrimų prieš su tuo susijusius paveiktus asmenis atlikimas ir, jei reikia, bendravimas su institucijomis ir teismais dėl jūsų pranešimo, bendravimas su tarptautiniais advokatais ir auditoriais arba kitais tyrimą atliekančiais asmenimis, kuriuos samdo „Scania“ arba TRATON SE.

 

Jokio įsipareigojimo pateikti savo asmens duomenis
Jūs galite pateikti pranešimą nesidalydami asmens duomenimis (anoniminis pranešimas). Todėl jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų.

 


Surinktų asmens duomenų tipas
Kai pateikiate pranešimą, renkame šiuos asmens duomenis ir informaciją:

  • jūsų vardą ir (arba) asmeninio kontakto ir tapatybės duomenis, jei atskleistumėte savo tapatybę (neanoniminis pranešimas)
  • jūsų profesinio kontakto ir (profesinės) organizacijos duomenis, jei atskleidėte jūs (neanoniminis pranešimas) ir, jei taikoma,
  • asmenų vardus ir kitus asmenų, įvardytų jūsų pranešime, asmens duomenis.

 

 

Teisinis pagrindas


Jūsų asmens duomenų apdorojimas pateisinamas šiuo teisiniu pagrindu:

  • Į jūsų pranešimą įtrauktų asmenų asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir atskleidimas, jei pranešėjas nusprendžia nebūti anoniminiu: siekiant apsaugoti duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas). „Scania“ teisėtas interesas yra veiksmingai ir taikant aukšto lygio konfidencialumą nustatyti, apdoroti, ištaisyti ir nubausti dėl įstatymų pažeidimų ir didelių darbuotojų pareigų vykdymo pažeidimų visoje įmonėje, kad būtų išvengta žalos ir atsakomybės rizikos „Scania “.
  • Asmens duomenų atskleidimas kitiems gavėjams neanoniminio pranešimo atveju: tvarkymas būtinas siekiant laikytis teisinės prievolės (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

 

 

 

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems gavėjams: pagrįstais atskirais atvejais, apdorojant pranešimą arba atliekant vidinį tyrimą, gali prireikti dalytis informacija su kitais „Scania“ arba TRATON turimų biuro darbuotojais. Jei to reikalauja tyrimas, informacija gali būti dalijamasi su TRATON GROUP dukterinėmis įmonėmis šalyje, nepriklausančioje Europos Sąjungai arba Europos ekonominei erdvei, remiantis atitinkamomis duomenų apsaugos garantijomis, skirtomis nukentėjusiesiems apsaugoti (pvz., ES standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis arba kitomis išskirtinėmis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis pagal BDAR 49 straipsnį).

 

Esant atitinkamam teisiniam įsipareigojimui arba jei „Scania“ arba trečioji šalis turi teisėtą interesą ištirti informaciją, kitos galimos gavėjų kategorijos yra baudžiamojo persekiojimo institucijos, antimonopolinės institucijos, kitos administracinės institucijos, teismai, taip pat tarptautiniai advokatai ir auditoriai, pasamdyti „Scania“ arba TRATON SE.

 

Tam tikrais atvejais „Scania“ įpareigota pagal duomenų apsaugos teisės aktus arba taikomus nacionalinius teisės aktus informuoti įtariamuosius apie jiems pateiktus kaltinimus. Tai yra teisinis reikalavimas tais atvejais, kai gali būti objektyviai nustatyta, kad informacijos atskleidimas įtariamajam nebeturės neigiamo poveikio aptariamam tyrimui. Jei atskleidėte savo vardą ar kitus asmens duomenis (neanoniminis patarimas), jūsų, kaip pranešėjo, tapatybė nebus atskleista, kiek tai teisiškai įmanoma, taip pat bus imtasi veiksmų, kad nebūtų padarytos išvados apie jūsų, kaip pranešėjo, tapatybę.

 

 

 

Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek to reikia tyrimo ir vėlesnio įvertinimo tikslais, ir, be to, tol, kol esame įpareigoti juos saugoti pagal nacionalinius teisinius, sutartinius ar įstatymų nustatytus saugojimo laikotarpius. Šie saugojimo laikotarpiai taikomi „Scania“:

 

  1. bylų, kurios buvo nutrauktos kaip nepagrįstos, duomenys bus panaikinti po vienų metų nuo bylos užbaigimo;
  2. bylų, kurios tiriamos kaip „Kiti reguliavimo pažeidimai“, duomenys po to bus panaikinti po trijų metų nuo bylos užbaigimo;
  3. bylų, kurios tiriamos kaip „Rimti reguliavimo pažeidimai“, duomenys po to bus panaikinti po septynių metų nuo bylos užbaigimo; ir
  4. bylų, kuriose yra dokumentų, susijusių su teismo procesu, duomenys bus panaikinti po vienuolikos metų pasibaigus teisminiam procesui.

 

Jei yra teisinė prievolė, pirmiau nurodyti terminai gali būti pagrįstai pratęsti.

 

Kai ataskaita bus apdorota, duomenys bus panaikinti arba anonimizuoti pagal nacionalinius teisinius reikalavimus. Anonimiškumo atveju nuoroda į jūsų, kaip informatoriaus, tapatybę visam laikui ir negrįžtamai pašalinama.

 

 

 

Be teisės būti informuotam apie duomenys, kuris yra susijęs su jumis, ir teisės reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti, jūs taip pat turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenys ir apriboti jūsų duomenų apdorojimą (blokuoti), jei nėra priešingų teisės aktų nuostatų. Be to, turite teisę į duomenys perkeliamumą. Jei apdorosime jūsų asmens duomenis jūsų sutikimo pagrindu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir tai galioja ateičiai. Jūsų atsisakymas neturi įtakos jūsų vardo rinkimo ir tvarkymo, remiantis jūsų sutikimu iki tol, teisėtumui, taip pat neturi įtakos jūsų vardo tvarkymui jokiu kitu teisiniu pagrindu (pvz., pagal įstatymą ar teisėtais interesais). Jei jau atskleidėme jūsų duomenis institucijoms arba teismams, turite susisiekti su šiomis institucijomis, kad apgintumėte savo teises. Jei reikia, prieš apdorodami atitinkamą jūsų užklausą, turime patvirtinti jūsų tapatybę.

 

Jei manote, kad jūsų asmens duomenys yra apdorojami tokiu būdu, kuris neatitinka galiojančių taisyklių, kuo greičiau apie tai praneškite mums. Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

 

Norėdami atšaukti savo sutikimą (jei pranešimas nėra anoniminis) arba pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenimis, pasinaudokite „Scania“ kontaktine forma.

 

Informacija apie teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmeninis duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 21 straipsnio 4 dalį kartu su 1 dalimi.

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų pagrįstas teisėtu interesu arba viešojo intereso pagrindu vykdoma užduotimi. Jei norite pareikšti prieštaravimą ir nurodyti jo priežastis, naudokite kontaktinę formą, pateiktą skiltyje „Valdytojas ir kontaktas“.

Įvertinsime, ar esame įpareigoti ištrinti jūsų duomenis dėl jūsų prieštaravimo, atsižvelgdami į jūsų nurodytas priežastis. Atminkite, kad nepaisant jūsų prieštaravimo, gali prireikti toliau apdoroti jūsų asmens duomenis. Taip yra, jei įtikinami teisėti pagrindai viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves arba jei turime pareikšti, įgyvendinti ar ginti teisėtus reikalavimus. Informuosime jus apie savo vertinimo rezultatus.

 

 

Bendrieji klausimai apie informavimą apie pažeidimus

Jei turite bendrų klausimų apie informavimą apie pažeidimus, susisiekite su „Scania“ korporacijos tyrimų tarnyba adresu whistleblower@scania.com