Scania Pensionsstiftelse

Syfte och ändamål

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga koncernföretagens utfästelser om pension till anställda tjänstemän och tidigare anställda tjänstemän samt deras efterlevande.

Organisationsnummer: 802481-0908

 

Pensionsstiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för Scania CV Aktiebolag org.nr. 556084-0976 och svenska dotterföretag som ingår i Scania-koncernen. Dotterföretag som lämnar koncernen skall också lämna pensionsstiftelsen, om inte företaget fått särskilt medgivande från Scania CV AB att kvarstå i pensionsstiftelsen.

 

Samtliga utfästelser skall omfattas av kreditförsäkring hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.


Pensionsstiftelsens har sitt säte i Stockholm och är registrerad i Sverige. Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.

 

Adress: Scaniakoncernens Gemensamma Pensionsstiftelse
SE-151 87 Södertälje, Sverige
E-post: pensionsstiftelsen@scania.com

 

INFORMATION PÅ BEGÄRAN OM STIFTELSEN OCH DESS VERKSAMHET

Pensionsstiftelsen lämnar information till den som pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension eller erbjuds pensionsförmåner som tryggas i pensionsstiftelsen. På begäran lämnas pensionsstiftelsens stadgar, senaste årsredovisning samt placeringsriktlinjer kostnadsfritt i pappersform.

 

ROLL OCH EKONOMISK STÄLLNING

Pensionsstiftelsen bildades 2019 och första avsättningen gjordes av Scania CV AB under tredje kvartalet 2019.

 

Det övergripande syftet med förvaltningen av pensionsstiftelsens tillgångar är att i enlighet med gällande lagstiftning placera tillgångarna på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av Pensionsstiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

 

Förvaltningsmål är att de placerade medlen ska nå en avkastning på 2% realt per år, efter avgifter genomsnittligt över en femårsperiod. Avkastningskravet är definierat utifrån den risk Pensionsstiftelsen kan och är villiga att ta, då förvaltningens förväntade avkastning är proportionerlig mot risktagandet. Ett högre avkastningskrav innebär också ett högre risktagande och omvänt.

 

Tillväxten av kapitalet skall härutöver optimeras på lång sikt. Att förvaltningen är optimerad definieras som att avkastningskravet uppnås till lägsta möjliga risk.

 

Pensionsstiftelsens styrelse (”Styrelsen”) har beslutat om placeringsriktlinjer med risklimiter som ska säkerställa att Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas aktsamt och med god riskspridning.

 

Pensionsstiftelsens egna kapital uppgick den 31 december 2022 till 2 661 660 249 kronor.

 

ANSVAR, STYRNING OCH ORGANISATION

Pensionsstiftelsens styrelse består av till lika antal arbetsgivarrepresentanter som arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för pensionsstiftelsens organisation, regelefterlevnad och förvaltning.

 

Pensionsstiftelsens övergripande organisationsstruktur och rapportering framgår av figuren nedan.

 

Styrelsen utarbetar och utvärderar löpande ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer. Styrdokumenten utvärderas och revideras vanligtvis årligen.

PLACERINGSSTRATEGI FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN

Stiftelsekapitalet får placeras i följande tillgångsslag:

  • Räntebärande placeringar
  • Svenska och utländska aktier
  • Alternativa investeringar
  • Likvida medel

Placeringar kan göras genom direkt ägande eller genom värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd, och vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i dessa placeringsriktlinjer.

 

Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar Pensionsstiftelsens strategi i kapitalförvaltningen. Normalportföljen motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tid.

 

Tillgångsslag
Allokering
  Normal (%)
Aktier 45
Räntebärande värdepapper 35
Alternativa investeringar 20

 

Allokeringen i pensionsstiftelsens portfölj tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan.

 

Tillgångsslag
Limitier
 
  Min (%) Max(%)
Aktier 38 52
Räntebärande värdepapper  28 42
Alternativa investeringar/intresseportfölj 10 30

 

 

Etik och hållbarhet

Samtliga Stiftelsens investeringar innefattas av normbaserad- samt sektorbaserad screening.

 

- Normbaserad exkludering

Grundläggande krav på investeringar är att de efterlever internationella standarder och normer i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Övergripande ska de baseras på FN Global Compacts principer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 

- Sektorbaserad exkludering
Kapitalet skall inte investera i verksamheter som organisationen anser kontroversiell. Bolag som har mer än 5 procents årlig omsättning från följande sektorer skall därför undvikas; produktion och/eller distribution av alkohol, tobak, pornografi, kommersiell spelverksamhet om pengar och vapen. Beträffande kontroversiella vapen såsom klusterbomber och minor föreligger noll tolerans. Investeringar i bolag som prospekterar, utvinner, producerar fossila bränslen eller där bolaget är majoritetsägare ska undvikas. Med fossila bränslen avses kol, olja, gas, oljesand samt skiffergas.

 

- EU taxonomi
Via valet av investeringar har stiftelsen en möjlighet att påverka klimatutvecklingen och verka för en långsiktig och hållbar ekonomi, där Parisavtalet (mål att begränsa uppvärmningen till 2 grader C) och de Globala Målen (2030-agendan) och klimatneutralitet (2050) står i fokus.

 

- Hållbarhetsgrad i fonder
Genom att eftersträva att välja fonder som tydligt kan påvisa att de har en mätbar och positiv påverkan på hållbarhetsfaktorer och/eller främjar hållbarhet kommer sk Artikel 9 (mörkgröna) och Artikel 8 (ljusgröna) fonder i möjligaste mån föredras vid fondval. I det fall SFDR klassificering inte är tillämplig ska skälen till det förklaras (det kan t ex handla om brist på ESG data för underliggande instrument i fonden eller att fonden inte marknadsförs inom EU).

 

Vid placeringar i fonder bör fonderna ha en placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de etiska krav och miljökrav som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavet bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där mindre avvikelser kan accepteras. Vid osäkerhet av etiska skäl ska grundregeln vara att avstå från placering. Om placering av misstag skett i oetisk verksamhet ska engagemanget snarast avyttras, med beaktande av kostnader.

 

I urvalskriterierna för investeringar generellt skall stiftelsen lägga vikt vid produktlevrantörens arbete kring hållbarhetsfrågor inklusive klimateffekter i sin kapitalförvaltning. Stiftelsen bör inför nya placeringar överväga hållbara investeringar om de uppfyller riktlinjerna i övrigt. Genom att väga in hållbarhetsaspekter i förvaltningsurval bedöms stiftelsens tillgångar inte påverkas negativt över tid.

 

Ovanstående information härstammar från Stiftelsens placeringsriktlinjer.

 

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen har valt att beakta vissa hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten genom normbaserad- samt sektorbaserad screening enligt placerings­riktlinjerna.


Stiftelsen har valt att inte beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningen (SFDR). Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR bedöms av stiftelsen vara oproportionerligt betungande med hänsyn till stiftelsens storlek, verksamhetens art, omfattning och komplexitet.


AKTIEÄGARENGAGEMANG

Pensionsstiftelsen har valt att avstå från att anta de principer för aktieägarengagemang som beskrivs i Tryggandelagen 10 e § samt att redogöra för hur principerna har tillämpats i enlighet med 10 f §.

 

Pensionsstiftelsen har valt att avstå då dess aktieexponering i huvudsak utgörs av värdepappersfonder, vilket innebär att det är respektive fondbolag som ansvarar för investeringarna och därigenom även ansvarar för att tillämpa principerna för aktieägarengagemang. Utöver detta så har pensionsstiftelsen inget inflytande i de underliggande bolagen.

 

Pensionsstiftelsen lämnar ingen redogörelse gör omröstningar, utan hänvisar istället till respektive fondförvaltares fondbestämmelser, vilka är tillgängliga på respektive fondbolags hemsida.

 

Fonderna följs upp löpande med avseende på fondernas utveckling.

 

STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av pensionsstiftelsens årsredovisning.

 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer. De externa revisorerna ska i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar vara desamma som för Scania CV AB.

 

Utöver granskning av externa revisorer sker även en intern revision, oberoende av den dagliga verksamheten, årligen.

Dokument