Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Financovanie a poistenie

SPRACÚVANIE A OCHRANA ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SPOJENÝMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI SPOLOČNOSŤOU SCANIA

1. Definície

1.1 Nižšie uvedené výrazy a frázy používané v tomto dokumente majú nasledujúci význam.

a) „Prevádzkovateľ“ je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v konečnom dôsledku zodpovedá za spracúvanie osobných údajov. V závislosti od rozsahu a charakteru spracovateľských operácií to môže byť samotný zákazník, spoločnosť Scania alebo Zainteresovaná osoba spoločnosti Scania.

b) „Zákaznícke údaje“ sú všetky údaje týkajúce sa zákazníka ako príjemcu služieb, ako aj osobné a Prevádzkové údaje s výnimkou údajov, ktoré spoločnosť Scania vytvorila alebo vygenerovala sama na účely vypracovania dohody so zákazníkom.

c) „Informácie o spracúvaní údajov“ sú komplexné informácie o spracúvaní a ochrane údajov v súvislosti so spojenými službami spoločnosti Scania.

d) „Dotknutá osoba (Dotknuté osoby)“ je samotný zákazník v prípade a za predpokladu, že ide o fyzickú osobu. Môžu to byť aj iné identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby, za ktoré zákazník zodpovedá, prípadne ktoré sa na strane zákazníka zúčastňujú na spojených službách (patria sem napríklad, nie však výlučne, právni zástupcovia, agenti, vodiči a iní zamestnanci či dodávatelia).

e) „Členovia siete“ sú všetci distribútori, obchodní zástupcovia či poskytovatelia servisných služieb ustanovení (či už priamo, alebo nepriamo) spoločnosťou Scania CV AB za autorizovaných zástupcov, čo sa týka predaja, opravy a údržby produktov značky Scania.

f) „Prevádzkové údaje“ sú údaje vygenerované v produktoch, prostredníctvom produktov a z produktov počas poskytovania služieb zákazníkovi alebo v súvislosti s ich poskytovaním. Prevádzkové údaje, napr. z vozidiel, môžu byť na účely dohody tiež považované za Osobné údaje v dôsledku informácií o jednotlivcoch, ktorí ich vygenerovali počas prevádzkovania vozidla, dostupných prostredníctvom tachografu vozidla.

g) „Osobné údaje“ sú všetky údaje týkajúce sa Dotknutej osoby priamo (napríklad, nie však výlučne, meno, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu a kontaktné údaje), prípadne údaje, ktoré možno Dotknutej osobe priradiť nepriamo. V záujme zrozumiteľnosti treba uviesť, že Prevádzkové, ako aj ďalšie Zákaznícke údaje môžu tiež predstavovať osobné údaje za predpokladu, že neboli anonymizované (čo znamená, že nepriame prepojenie s fyzickou osobou bolo natrvalo odstránené).

h) „Sprostredkovateľ“ je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá na základe pokynov Prevádzkovateľa spracúva Osobné údaje.

i) „Nevyhnutné informácie“ sú informácie, ktoré je Prevádzkovateľ povinný na základe štandardných predpisov a nariadení o ochrane a integrite údajov poskytnúť včas a v plnom rozsahu všetkým relevantným Dotknutým osobám, napr. rozsah, trvanie, spôsob a účel spracúvania Osobných údajov, pôvod a charakter takýchto údajov, právo Dotknutej osoby na zmenu alebo vymazanie údajov, zoznam príjemcov Osobných údajov a právo Dotknutých osôb na podanie sťažnosti orgánom dohľadu nad ochranou Osobných údajov.

j) „Zainteresované osoby spoločnosti Scania“ sú spoločnosti skupiny Scania Group, Členovia siete, agenti, externí poskytovatelia služieb a ďalší obchodní partneri spoločnosti Scania a skupiny Scania Group zapojení do niektorej z operácií spracúvania údajov alebo inej činnosti uvedenej v tomto dokumente.

k) „Subdodávateľ spracovateľských operácií“ je každá osoba (fyzická alebo právnická), s ktorou Sprostredkovateľ uzavrel dohodu o vykonaní všetkých alebo niektorých operácií spracovania údajov, ktorými ho poveril Prevádzkovateľ.

1.2 Ďalšie výrazy a frázy používané v tomto dokumente majú význam priradený v dokumente Všeobecné zmluvné podmienky odberu spojených služieb spoločnosti Scania, ktorý je súčasťou dohody spolu s týmito Informáciami o spracúvaní údajov.

 

Ďalej v dokumente nájdete:

2. Uchovávanie a sprístupňovanie Zákazníckych údajov

3. Spracúvanie Zákazníckych údajov a Osobných údajov

4. Práva a požiadavky v súvislosti s informáciami

5. Ďalšie práva zákazníka a Dotknutých osôb

 

Celý dokument nájdete TU.