Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Splnila návšteva servisu Scania Vaše očakávania? Alebo je naopak niečo, čo by sme mohli zlepšiť?

 

Na Vašom názore nám záleží!

 

Stačia dve kliknutia v SMS správe, ktorú dostanete po návšteve servisu na Váš mobilný telefón a máte šancu vyhrať Scania V8 Smart Watch.

 

Nezáleží na tom, či bude Vaša odpoveď pozitívna alebo negatívna. Akúkoľvek spätnú väzbu zaraďujeme do žrebovania a každý mesiac žrebujeme jedného výhercu!

 

 

 

 

Pravidlá súťaže OHODNOŤ A VYHRAJ

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže

„OHODNOŤ A VYHRAJ“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov zverejnených rovnakým spôsobom ako tento dokument.

 

1.2 Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Scania Slovakia, s. r.o, so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO 35826649, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.25566/B.

 

2. ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1 Súťaž bude prebiehať od 1. 9. 2022 00:00:00 hod do 30. 11. 2022 23:59:59 hod vrátane („Čas konania Súťaže“) na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“).

 

3. PODMIENKY ÚČASI V SÚŤAŽI

3.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý navštívil v Čase konania Súťaže servis Scania v Mieste konania súťaže a dostal výzvu na vyplnenie spätnej väzby prostredníctvom SMS správy („Súťažiaci“).

3.2 Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, zadávateľovi aj technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

3.3 Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

3.4 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

4. PRIEBEH SÚŤAŽE

4.1 Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť výlučne prostredníctvom zaslania spätnej väzby spokojnosti so službami navštíveného servisu Scania. Súťažiaci bude po návšteve servisu pre opravu či servis jeho vozidla vyzvaný prostredníctvom SMS správy o poskytnutí hodnotenia spokojnosti so službami servisu Scania v Mieste konania súťaže. Každý návštevník servisu dostane výzvu na poskytnutie spätnej väzby po uzavretí zákazky so servisným technikom. Maximálny počet výziev na poskytnutie spätnej väzby, ktoré budú návštevníkovi servisu doručené, je 1 výzva pod dobu 2 mesiacov.

 

4.2 Do súťaže sú zahrnuté všetky servisy zo servisnej siete Usporiadateľa na území Slovenskej republiky.

 

Názvy a adresy jednotlivých servisov

SCANIA SLOVAKIA  S.R.O.

Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec

SCANIA SLOVAKIA  S.R.O.

Nitrianska cesta 119, 94067, Nové Zámky

SCANIA SLOVAKIA  S.R.O.

Hraničná 12, 058 01, Poprad

 SCANIA SLOVAKIA  S.R.O.

Ličartovce 283, 082 03, Ličartovce

SCANIA SLOVAKIA  S.R.O.

Kragujevská 12, 010 01, Žilina

   SCANIA SLOVAKIA  S.R.O.

Budča 1040, 96233, Budča

 

4.3 Každý súťažiaci zaslaním spätnej väzby prostredníctvom SMS súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži, ako aj vyslovuje súhlas s Pravidlami súťaže. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

 

4.4 Žrebovanie a vyhlásenie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa, a to priebežne, v nižšie uvedených termínoch vždy až nasledujúci mesiac, a to zo všetkých súťažiacich, ktorí v minulom mesiaci splnili podmienky súťaže a po obdržaní výzvy na udelenie hodnotenia prostredníctvom SMS správy ohodnotili ktorýkoľvek servis zo servisnej siete Scania na Slovensku (uvedený v bode 4.2). Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru počas trvania súťaže. V každom žrebovaní bude vyžrebovaný vždy 1 výherca pre každý mesiac.

 

4.5 Po uskutočnenom žrebovaní budú výhercovia kontaktovania do 7 pracovných dní od uskutočneného žrebovania priamo usporiadateľom, a to prostredníctvom e-mailu na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli v hodnotení produktu. V prípade, že na takýto email oznamujúci výhru usporiadateľa výherca nebude reagovať a pokiaľ v lehote 7 kalendárnych dní neoznámi usporiadateľovi svoje kontaktné údaje na email: marketing@scania.sk, zaniká týmto nárok výherca na výhru a táto zostáva usporiadateľovi, ktorý si v takom prípade vyhradzuje právo na vyžrebovanie náhradného výhercu, také právo však usporiadateľ nemusí využiť. Rovnaký postup je usporiadateľ oprávnený zvoliť v prípade, keď sa výherca svojho práva na výhru zriekne.

 

4.6 Termíny žrebovania a vyhlásenie výhercov

a) 7. 10. 2022 (za september)

b) 4. 11. 2022 (za október)

c) 9. 12. 2022 (za november)

 

5. VÝHRA

V rámci jedného žrebovania (1x mesačne) bude žrebovaný vždy 1 výherca, ktorý vyhrá SMART hodinky Scania V8 (ďalej len „Výhra“).

 

6. PRÁVA USPORIADATEĽA A ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE

6.1 Zodpovednosť usporiadateľa a organizátora súťaže za prípadné vady výhry sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

 

6.2 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, alebo bez náhrady ukončiť, a to v priebehu celého trvania súťaže.

 

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo, výhru uvedenú v týchto Pravidlách, nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov, ktoré nespočívajú na strane usporiadateľa, nebude možné danú výhru získať či odovzdať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

 

6.4 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vecné ceny nemožno vyplatiť v hotovosti či iným náhradným plnením. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy vo výhradnej právomoci usporiadateľa súťaže.

 

6.5 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s Pravidlami tejto súťaže (viď bod 3. Pravidiel) nebudú do súťaže zaradené, resp. môžu byť zo súťaže vyradené, čím strácajú nárok na ďalšiu účasť v súťaži a na prípadnú výhru, ktorá týmto prepadá v prospech usporiadateľa (ďalej tiež ako „neoprávnený súťažiaci“ či „neoprávnený výherca“). Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenej skutočnosti stala výhercom, výhra jej nebude vydaná, ak však došlo už k jej vydaniu, považuje sa za bezdôvodné obohatenie neoprávneného výhercu podľa príslušných ust. Obč.Z.

 

6.6 Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať späť usporiadateľovi. V takom prípade si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo na vyžrebovanie náhradného výhercu, také právo však usporiadateľ nemusí využiť.

 

6.7 S ohľadom na vyššie uvedené si usporiadateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže neoprávneného súťažiaceho (prípadne nevydať výhru neoprávnenému výhercovi) v prípade:

a) zapojenie zamestnanca usporiadateľa súťaže alebo jeho osoby blízkej

b) kedy usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry, prípadne konanie, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných Pravidiel.

 

6.8 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zodpovedajúcim spôsobom overiť spôsobilosť súťažiaceho na účasť na súťaži, prípadne výhercu pre vyhodnotenie súťaže v súlade s týmito Pravidlami (napr. predložením dokladu totožnosti súťažiaceho).

 

6.9 Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne iné povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

7. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie“) súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej len „osobné údaje“), ktoré budú usporiadateľovi v rámci účasti v súťaži zo strany súťažiaceho poskytnuté, a to v rozsahu: oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné tel. číslo a email, a to až do uplynutia stanovenej doby ich uchovávania, alebo do doby písomného odvolania takého súhlasu súťažiacim zaslaného usporiadateľovi písomne ​​poštou doporučene na adresu sídla usporiadateľa, alebo emailom na marketing@scania.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi zo strany každého súťažiaceho v rámci účasti na súťaži odovzdané, budú zo strany usporiadateľa použité výlučne za účelom realizácie súťaže (zaslanie výhry, prípadne overenie veku súťažiaceho, vyhlásenie výhercu na príslušných účtoch usporiadateľa na sociálnych sieťach. Poskytnuté osobné údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu uchovávané po dobu 36 mesiacov od okamihu odovzdania výhry, následne dôjde k ich výmazu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

7.2 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť v súťaži možná. Usporiadateľ týmto informuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi na spracovanie v súlade s nariadením poskytnúť. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako správca, účel spracovania osobných údajov (realizácia súťaže), zoznam spracovávaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.scania.sk ). Účasťou v súťaži súťažiaci tiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v oznamovacích prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracovávané elektronicky. Správcom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (článok 15 ods. 1 nariadenia), tj právo požadovať bezplatné poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracováva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí , že organizátor porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (článok 17 nariadenia) a na obmedzenie spracovania osobných údajov (článok 18 nariadenia) nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a archivár). Ak ste spracovávané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 nariadenia.

 

7.3 Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa každý súťažiaci môže písomne ​​alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu vo vzťahu k ochrane osobných údajov. Pokiaľ máte podozrenie, že spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracovávaní osobných údajov, môžete podať Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

7.4 Zodpovednú osobu usporiadateľa pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese marketing@scania.sk alebo písomne ​​na adrese sídla spoločnosti uvedenej v bode 1. týchto Pravidiel.

 

7.5 Za účelom bezpečného spracovania osobných údajov a zaistenia súladu spracovania s nariadením a Zákonom o spracovaní osobných údajov dohliada zodpovedná osoba. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Adresa: Scania Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec

E-mail: marketing@scania.sk

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercovi v dôsledku s prijatými výhrami. Tieto pravidlá sú účinné od 1. 9. 2022

Predajná a servisná sieť