Sverige ska bli en fossilfri världsutställning

Den globala temperaturen fortsätter att öka. Fyra av de fem senaste åren är de varmaste på jorden sedan mätningarna började. Målet från Parismötet om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader ser svårt ut att nå. Ska det vara möjligt måste det till en snabb förändring i form av ny teknik både i energisektorn, våra transporter och industrin.

I Sverige har regeringen satt upp målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi anser att den viktigaste åtgärden för ett litet land i en öppen ekonomi är att i konkret handling visa att fossilfriheten är en förutsättning för ökad välfärd både nationellt och globalt. Som föregångsland på klimatområdet, skapas möjligheter att utveckla ny teknik som snabbt kan spridas globalt. Den svenska klimatpolitiken har därför blivit en naturlig del i den svenska industri och exportstrategin.

Samtidigt står inte världen still och tittar på. Kina är på väg att inrätta världens största system för handel med utsläppsrätter, Frankrikes president Emanuel Macron öppnar för att höja koldioxidskatten till svenska nivåer och Storbritannien har tippat över, och fasar nu snabbt ut allt kol, med stöd av sin klimatlag. Detta driver fram investeringar i innovationer och på många håll går också näringslivet med många multinationella företag i spetsen längre med mer offensiva mål för utsläppsminskningar än vad staterna antagit. I september hålls Global Climate Action Summit i San Fransisco, på initiativ av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg. Mötet, som är det viktigaste förmötet inför COP 24 i Polen i december, är en stark internationell manifestation för teknologi och innovation för fossilfri utveckling där svenska lösningar är viktiga att visa upp. Att hamna i baksätet på denna internationella utveckling mot en modern fossilfri teknologiutveckling skulle hota vår industriella konkurrenskraft och svensk välfärd på lång sikt.

För att Sverige ska lyckas hävda sig krävs tydliga mål och en aktiv innovations- och investeringspolitik. Regeringen har i samverkan med fordonsindustrin tagit initiativ till att starta pilotprojekt och testbäddar inom transportsektorn, satsningar som är viktiga för omställningsarbetet.

Men för att gå från innovationsfas till kommersiella storskaliga satsningar på fossilfri teknik i transportsektorn krävs det att upphandlande företag och offentliga aktörer på den globala marknaden kan studera fossilfria transportlösningar som fungerar storskaligt för att våga göra stora beställningar.

Vi måste därför skala upp verksamheten, ta steget från piloter med ett fåtal fordon och sätta den nya tekniken i verklig användning, det vill säga test av flottor med upp till ett hundratal fordon.

Inom transportsektorn har Sverige unika förutsättningar med två stora tillverkare av tunga fordon. Fossilfritt Sverige, som är ett regeringsinitiativ för att påskynda klimatomställningen i Sverige, har därför i samarbete med Scania och Volvokoncernen identifierat fem arenor runt om i landet som snabbt kan växlas upp för att visa hur Sverige kan bidra till att utveckla fossilfria vägtransporter i hela världen.

1.       Elväg i Gävleborg

Utanför Sandviken har redan en kortare elväg byggts upp i samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Regeringarna i Sverige och Tyskland har startat ett samarbete för att tillsammans utveckla denna teknik. Industriklustret i Gävle, Sandviken, Borlänge har de praktiska förutsättningarna för att nu genomföra elvägskonceptet fullt ut i kommersiell skala. En utbyggnad av elvägar i Sverige i den kommande nationella planen för infrastruktur skulle främja både klimatet och konkurrenskraften hos svensk industri.   

2.       Flytande biogas i Kalmar län.

Biogasen är ett klimatsmart biodrivmedel eftersom det i huvudsak använder avfall som råvara. För att biogasen ska övergå från att främst användas lokalt till att bli ett nationellt bränsle är det viktigt att göra den flytande så att den kan driva både tunga fordon och färjor. Kalmar har ett strategiskt läge för detta ändamål och har redan påbörjat en sådan vidareförädling av biogasen.

3.       Logistikarena i Stockholm

Den stora utmaningen inom godstransporterna är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla mobilitetskoncept som effektiviserar transportarbetet så att både trängsel och kostnader minskar. Smarta logistiksamarbeten mellan olika aktörer finns redan men behöver genomföras i större skala för att verkligen visa dess fulla potential.

4.       Etanolkluster i Norrköping

Bioraffinaderiet i Norrköping producerar världens klimatbästa etanol. Etanolen från denna anläggning minskar utsläppen av växthusgaser med över 90 procent jämfört med bensin när den används som drivmedel. Idag exporteras all denna etanol till Tyskland där den är högre värderad än i Sverige. En etanolarena kan visa hur klimatnyttan behålls i Sverige i och med en omställning av tunga transporter till etanoldrift, vilket samtidigt gynnar den svenska landsbygden och lantbruket.

5.       Uppkopplad elstad i Göteborg

I Göteborg var kollektivtrafiken tidigt ute med elbussar i linjetrafik. I takt med att elektrifieringen av personbilar, lastbilar, fartyg och arbetsmaskiner fortskrider kan Göteborg vara ett skyltfönster för elektrifieringens möjligheter inom trafiksektorn i stort.

Dessa arenor kommer att öka takten i arbetet för fossilfria transporter i Sverige. Det är också fem platser som kan vara med och göra Sverige till en permanent världsutställning för fossilfria transportlösningar och därmed bidra till exporten av ny teknik. Här har vi förutsättningar att positionera Sverige i fronten för hållbar och modern välfärd. Det är en angelägenhet både för det globala klimatet och för innovationskraften och jobben inom svensk industri.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Henrik Henriksson, VD, Scania

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet

Lars Stenqvist, Teknisk direktör, Volvokoncernen