Scanias roll i omställningen

Att uppnå koldioxidneutrala transporter är en av vår tids stora frågor och utmaningarna är många. Scania väntar dock inte på att andra ska agera. Under 2018 tog vi en rad initiativ för att öka farten i omställningen och för att skapa en tydlig plan för en hållbar framtid.

1552401664087

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, och USA:s tidigare vicepresident Al Gore.

Sustai­nab­le Transport Forum

I maj 2018 samlade Scania några av världens främsta beslutsfattare inom politik och näringsliv till vårt andra hållbarhetsforum, Sustainable Transport Forum, utanför Stockholm. Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet hjälpte till att leda forumet med ett flertal experter från olika samhällsområden. De medverkande högt profilerade talarna som USA:s tidigare vicepresident Al Gore och FN:s före detta klimatchef Christiana Figueres drog upp riktlinjerna för hur vi ska nå fossilfria transporter till 2050. Målsättningen anknyter till de globala målen i Parisavtalet.

Om det var ett enskilt budskap som mer än andra förenade alla konferensdeltagarna så var det att världen inte kan vänta på att ”andra” ska genomföra förändringarna. I sitt anförande underströk Al Gore allvaret i klimatfrågan och uppmuntrade företag som Scania att fortsätta ta ledarrollen i utvecklingen.

– Vi befinner oss i början av en hållbarhetsrevolution, sade Al Gore. Klimatförändringen är den allvarligaste utmaning mänskligheten någonsin har ställts inför. Vissa forskare säger att utvecklingen har blivit värre än vi förutspådde. Trots att vi står vid en vändpunkt i historien finns det mer att göra, och där ligger vi fortfarande efter. Med det sagt måste man ändå imponeras av förändringstakten.

Christiana Figueres, vars engagemang och uthållighet möjliggjorde Parisavtalet 2015, välkomnade Scanias Pathways Study, en studie som Scania initierat och som presenterades under hållbarhetsforumet. Men hon tillade att myndigheter fortsatt borde stå i spetsen för åtgärder mot klimatförändringar.

– Vi ska inte falla i fällan att näringslivet tar över regeringarnas roll. Men med det sagt behöver vi starkt idédrivna företag som Scania, med sitt tredelade fokus på en sista rad som omfattar inte bara finansiella mål utan också sociala och miljömässiga, sade Christiana Figueres.

För Scania är det tydligt att uppmaningarna till handling inte får stå obesvarade eftersom våra kunder och deras kunder i allt högre grad kräver hållbara lösningar. Denna efterfrågan driver i sin tur oss att hitta och erbjuda dessa lösningar.

Scania’s Pathways Study i korthet

• Fossilfria nyttotransporter inom ramen för Parisavtalets tidshorisont är inte bara möjligt utan också lönsamt ur ett samhälleligt perspektiv.

• Smartare logistik kan minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent genom optimering av transportsystemet, exempelvis förbättrad rutt- och lastplanering.

• Tiden det skulle ta att minska utsläppen, och vägarna dit, är relativt likvärdiga på de olika marknaderna – Sverige, Tyskland, USA och Kina.

• Elektrifiering är den mest verkningsfulla och långsiktigt kostnadseffektiva vägen för att minska koldioxidutsläppen.

• Biobränslen är det snabbaste sättet att minska CO2-utsläppen eftersom de kan användas med traditionella förbränningsmotorer.

• Bränslecellsfordon kommer att vara dyrare än batteridrivna elfordon och därför väntas den stora tillväxten för denna teknik dröja.

Olika vägar mot fossilfria transporter

The Pathways Study är en omfattande analys som Scania genomfört. Den har granskats av en extern akademisk panel och visar att det finns flera vägar för hur vi kan uppnå fossiloberoende tunga transporter. Studien fokuserar på Sverige, USA, Tyskland och Kina och presenterades på Sustainable Transport Forum i maj.

Genom att arbeta omvänt, från nollutsläpp senast 2050 bakåt till i dag, utvecklade Scania i studien en detaljerad modell som tar hänsyn till hela livscykeln av koldioxidutsläpp från logistiksystemet, effektiviteten i drivlinorna, kostnader för utveckling av teknologi, teknikens genomslag samt transportbehoven.

Rapporten pekar ut fyra olika scenarier för att åstadkomma utsläppsminskningarna: full elektrifiering, maximalt utnyttjande av biodrivmedel, ökande användning av bränsleceller, eller en kombination av alla dessa teknologier. En slutsats var att en skyndsam elektrifiering är billigast för samhället på ett övergripande plan, men att biodrivmedel är det snabbaste sättet att minska utsläppen, eftersom tekniken finns tillgänglig här och nu.

Resultaten pekar också på att det är möjligt för transportindustrin att minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent, bara genom att det befintliga systemet utnyttjas smartare. Exempel är förbättrad ruttplanering och optimering av laster som möjliggör högre fyllnadsgrad, det vill säga åtgärder som ligger utanför fordonen och deras drivlinor. Återstoden av minskningen kan nås med hjälp av alternativa drivlinor och bränslen.

Åsa Pettersson, chef för Public and Sustainability Affairs vid Scania, säger:

– Studien i sig ger oss inte alla svaren utan är mera till för att starta en diskussion med andra intressenter och experter, för att se vilka val vi kan göra och hur de påverkar utvecklingen av transportsystemet. Samtidigt drar studien upp riktlinjerna för Scania, och ger oss bättre underlag för framtida beslut.

Scania arbetar redan aktivt inom alla dessa områden genom de tre pelarna för hållbarhet och de strategiska allianser vi har byggt upp, men resultaten från studien hjälper oss att skärpa fokus ytterligare.

1552401918582

På scen: Johan Rockström, Christian Levin, Scania, Anna Gedda, H&M, Ulf Troedsson, Siemens och Marc Hoffman, E.ON. 

Bildar en koalition

För att nå Parisavtalets klimatmål krävs fossiloberoende tunga transporter senast år 2050. Det är inte bara fullt möjligt att uppnå, utan vore också ekonomiskt fördelaktigt för samhället.

Men Pathways-studien visar att vi måste agera nu och snabbt skala upp de tekniska lösningarna, eftersom det krävs radikala förändringar i alla delar av värdekedjan – inte bara av transportlösningarna. Eftersom detta teknikskifte måste ske snabbare och är mer omfattande än något världen tidigare sett anser Scania att det behövs samarbeten för att nå det fossilfria måldatumet. Därför har vi ingått en ”Pathways-koalition” med tre globala företag: H&M, Siemens och E.ON.

Sammansättningen av koalitionen, som även den presenterades på Sustainable Transport Forum, är ett strategiskt val: H&M är en stor transportköpare, Siemens en teknikleverantör och E.ON ett energibolag.

Tillsammans med Scania, en leverantör av transportlösningar, kan koalitionen ta ett helhetsgrepp på de stora systemfrågorna.

Tillsammans och var för sig samlar de fyra företagen på sig kunskap om hur man skapar framtidssäkra och hållbara affärsmodeller, samtidigt som de identifierar användbara innovationer och potentiella samarbeten i respektive verksamheter och deras olika ekosystem.

Medan omställningen till hållbara nyttotransporter går allt snabbare står det samtidigt klart för Scania att partnerskap är centrala eftersom ingen enskild aktör eller företag kan ta sig an uppgiften på egen hand. Här ska koalitionen ses som ett exempel som kan uppmuntra andra.

Såväl framtidsstudien som grundandet av koalitionen är ytterligare bevis på Scanias ledande roll i omställningen till hållbara transporter.