Scania välkomnar nya EU-regler för att bromsa koldioxidutsläppen från tunga fordon

Scania har som målsättning att vara drivande inom övergången till ett hållbart transportsystem. Våra hållbara transportlösningar vilar på tre pelare: energieffektivitet, en kombination av alternativa bränslen och elektrifiering, samt smart och säker transport.

Det är genom att kombinera dessa tre pelare som vi kan närma oss ett hållbart transportsystem. Energieffektiva förbränningsmotorer kommer att fortsätta ha en roll inom framtidens transportsystem, drivna med fossilfria bränslen eller i kombination med en elektrisk drivlina.

Från och med januari 2019 kommer nya regler att kräva att tillverkare av tunga fordon inom EU registrerar ett VECTO-värde (där VECTO står för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – beräkningsverktyget för fordonsenergiförbrukning). Detta värde genereras med hjälp av ett VECTO-simuleringsverktyg som beräknar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för en komplett kombination av dragbil och släpfordon eller en lastbil med standardbox.

De nya reglerna kommer inledningsvis att gälla utsläppen från de lastbilar som är vanligast på de europeiska vägarna – konfigurationerna 4×2 och 6×2. Andra konfigurationer – 6×4 och 8×4 – kommer att följa år 2020. Därefter kommer sannolikt bussar och turistbussar att följa.

I maj 2018 avser EU-kommissionen även att tillkännage nästa steg i kommissionens koldioxidlagstiftning, som gäller koldioxidstandarder. Därigenom kommer gränsvärden för koldioxidutsläpp för nya lastbilar att fastställas.

I fråga om den nya EU-lagstiftningen betonar Scania behovet av ett integrerat arbetssätt för att uppnå minskade koldioxidutsläpp. I detta arbetssätt bör ingå alternativa bränslen, förarutbildning, fordonsoptimering, effektivare logistik och halvautonom kolonnkörning.

För att de klimatmål som fastställdes i Parisavtalet ska kunna uppnås, måste världen halvera utsläppen av koldioxid varje decennium. Alla sektorer i samhället måste bidra och minska utsläppen.

Eftersom tunga fordon står för cirka 25 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter inom EU, och för ungefär 5 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom EU, kan dessa nya bestämmelser bidra till den minskning som krävs.

EU:s förordning om personbilars koldioxidutsläpp har varit i kraft sedan 2012. Att reglera koldioxidutsläppen från tunga fordon är dock betydligt mer komplicerat. En lastbil är ett individuellt byggt arbetsredskap för yrkesutövande personer som används för att utföra specialiserade transportuppgifter. Lastbilar säljs därför i tusentals olika konfigurationer.

Scania stödjer EU:s åtgärder

Scania betraktar EU:s bestämmelser som ett viktigt steg i övergången till ett hållbart transportsystem. Scania har under en lång tid visat stort engagemang för hållbarhetsfrågor. För nytillverkade Scania-lastbilar har koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen minskat med 25 procent sedan mitten av 1990-talet.

Bränsleförbrukningen för Scanias nya lastbilsgeneration är i genomsnitt 5 procent lägre än för den föregående generationen. Scania har på senare tid kommit först i flera bränsleeffektivitetstester med den nya lastbilsgenerationen.

Dessa koldioxidbesparingar över tid har uppnåtts samtidigt som det skett dramatiska minskningar av utsläppen av NOX och partikulärt material från tunga fordon, vilket har varit till stor fördel för luftkvaliteten och folkhälsan i Europa.

”Vi stödjer de åtgärder som EU har vidtagit för att reglera koldioxidutsläppen från tunga fordon”, säger Erik Dahlberg som är ansvarig för området förordningar och standarder på Scania.

”Den här förordningen kommer att stärka övergången till ett mer hållbart transportsystem. Den kommer även att öka transparensen och stärka marknadskrafterna. En lastbil med låg bränsleförbrukning kommer även att få ett lågt VECTO-värde.”

Arbetet för att minska koldioxidutsläppen kräver ett integrerat arbetssätt

Inte desto mindre betonar Erik Dahlberg att de nya bestämmelserna bara är en av flera åtgärder som krävs för att ytterligare minska koldioxidutsläppen från tunga fordon.

”VECTO tar inte hänsyn till det integrerade arbetssätt som Scania förespråkar”, säger han.

”Alternativa bränslen, förarutbildning, rätt fordonsunderhåll, förbättringar av släpfordon eller kaross, färdplanering och halvautonom kolonnkörning har ännu inte inkluderats. Det här är lösningar som går att använda här och nu. Vi måste fortsätta att verka för ett sådant integrerat arbetssätt. VECTO-simuleringsverktyget behöver vidareutvecklas.”

Scania hjälper kunder över hela världen att minska såväl sin bränsleförbrukning som sin klimatpåverkan genom detta integrerade arbetssätt. För kunden går lönsamheten och hållbarheten hand i hand. Därutöver anser Scania att VECTO, i egenskap av simuleringsverktyg, inte alltid är ett fullgott substitut till de frågor och aspekter som kunder ställs inför i det verkliga livet.

”VECTO kommer att baseras på en simulering, som hjälper kunderna att välja den optimala lastbilen med avseende på koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Värdena är simulerade och bygger på ett standardiserat transportuppdrag och en standardkaross. Det innebär att VECTO inte kan representera alla relevanta körsituationer och lastbilskarosser. När allt kommer omkring är det våra kunders verkliga bränsleförbrukning som är viktigast för oss. Det är den faktorn som i slutänden kommer att ha störst betydelse för oss på Scania”, säger Erik Dahlberg.

Beräkning av VECTO-vär­det

  • Förordningen om koldioxidutsläpp är baserad på certifierade komponentdata och ett simuleringsverktyg.
  • Scania kommer att genomföra den omfattande provnings- och certifieringsprocessen. De certifierade uppgifterna matas in i simuleringsmodellen baserat på vilka komponenter som ingår i specifikationen för den specifika lastbilen. Ett VECTO-värde genereras för varje monterad lastbil när den lämnar fabriken.
  • De viktigaste elementen som avgör koldioxidvärdet är motorns prestanda, däckens rullmotstånd, det aerodynamiska motståndet (luftmotståndet), axlarnas effektivitet och transmissionens effektivitet.
  • Uppmätta prestandadata från fordonskomponenter används i VECTO-simuleringsverktyget för att beräkna bränsleförbrukningen vid körning på standardvägar.
  • VECTO beräknar såväl bränsleförbrukningen i liter per 100 kilometer och bränsleförbrukningen per transporterad tonkilometer som koldioxidutsläppen.
  • Bränsleförbrukningen är direkt relaterad till koldioxidutsläppen – varje kilogram diesel motsvarar tre kilogram koldioxid.