Näringslivet behövs för hållbar omställning

Näringslivet behövs för omställningen till hållbar utveckling. Det slås fast i Agenda 2030-delegationens betänkande som igår överlämnades till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Delegation, där Scanias VD Henrik Henriksson sedan förra året deltagit som ledamot, tillsattes av regeringen för tre år sedan för att stödja och stimulera hur Sverige ska genomföra Agenda 2030. Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antagits av FN:s alla medlemsstater för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

I betänkandet konstateras att hela produktionsstrukturen måste ställas om för att hålla sig inom planetens ramar och bidra till välstånd. Många svenska företag går nu i bräschen för omställningen och ser den som en konkurrensfördel.

– Vi strävar efter att använda mer biodrivmedel i transportersektorn, men spelreglerna ändras hela tiden, konstaterar Henrik Henriksson. En förutsättning för att näringslivet ska kunna frigöra hela sin potential och bidra till omställningen är just långsiktiga spelregler. Därför krävs blocköverskridande överenskommelser.

Dialog med regeringen

Delegationen förespråkar en kontinuerlig dialog kring omställningen mellan regering och företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

– Vi tror att en närmare dialog mellan politiken och näringslivet skulle kunna lösa upp onödiga hinder och underlätta arbetet för att finna gemensamma lösningar, förklarar Henrik Henriksson. Drivkraften framåt i samarbetet ligger i en kontinuerlig dialog mellan regeringen och näringslivet.

Hållbara lösningar förutsätter många gånger en kombination av investeringar och samverkan mellan näringsliv och den offentliga sektorn. Delegationen anser att det behövs nya samarbetsformer mellan det offentliga, näringslivet och forskningen för att främja innovation och mobilisera resurser. Näringslivet har en nyckelroll i att utveckla ny teknik och omsätta forskningsgenombrott i nya mer hållbara produkter och produktionsmetoder. Det privata näringslivet står i dag för runt två tredjedelar av finansieringen av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som utförs i Sverige.

– Investeringar för omställning, exempelvis kring elektrifieringen av transportsystem, kan inledningsvis innebära höga kostnader och ta tid innan de blir lönsamma. Resurser för den typen av satsningar behöver avsättas och det kan ske genom samarbete mellan det offentliga och näringslivet.

Hållbar upphandling

Vidare föreslår delegationen att regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Även globalt är det viktigt att verka för att bland annat FN och utvecklingsbankerna ställer hållbarhetskrav i sin upphandling.

– Det har framkommit våra dialoger att leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster som i högre grad främjar en hållbar utveckling ofta upplever att de missgynnas vid offentlig upphandling eftersom det företrädesvis enbart ställs krav på lägsta pris. Detta gäller kanske inte främst stora företag som Scania med det ger små och medelstora företaget en fantastisk möjlighet på lokal nivå att skapa en marknad.

Slutligen konstaterar Henrik Henriksson att han tar med sig mängder med erfarenheter och lärdomar från arbetet med Agenda 2030-delegationen, inte minst när det gäller den politiska spelplanen.

–Med de glasögonen på kan jag säga att det här förslaget är framåtriktat inom ramen för det fungerade systemet. Man kan inte ändra hela systemet men man ändra spelreglerna.