Nyheter och event

Scania climate day 2019

Vår mission

Vetenskapen har kommit fram till en tydlig slutsats

Klimatförändringen är verklig

Klimatförändringen är ett faktum redan i dag. Det innebär att omedelbara och ambitiösa åtgärder krävs för att motverka de värsta följderna som kan drabba både människor och natur över hela världen.

Den globala uppvärmning som skapats av växthuseffekten uppstår när växthusgaser, framförallt koldioxid (CO2) som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, samlas i atmosfären och absorberar den solstrålning som har reflekterats från jordens yta. Den reflekterade strålningen skulle normalt sett försvinna ut i rymden, men växthusgaserna fångar upp den här värmen och gör vår planet varmare.

Icon of carbon dioxide

Klimatfakta

CO2-nivåerna har ökat med över 30 procent sedan den industriella revolutionen startade 1750. Koncentrationen av CO2 i atmosfären är i dag högre än någon gång under senaste 800 000 åren.

De temperaturmätningar som har gjorts sedan slutet av 1800-talet visar att jordytans genomsnittstemperatur har ökat med cirka 0,8 °C under de senaste 100 åren. Cirka 0,6 °C av den här temperaturökningen har skett under de senaste tre decennierna.

Källa: 1, 2NASA (2019)

Effekter

Den genomsnittliga globala temperaturen bör inte öka mer än 2 °C, men helst inte mer än 1,5 °C. Om vi misslyckas med att hejda den här ökningen kan det resultera i följande effekter. (3)

HÖJDA HAVSNIVÅER: Vid en temperaturökning med 2 °C kommer havsnivåerna år 2100 att vara 1,04 m högre än 1990. Det innebär att invånarna i Amsterdam kommer att vada omkring i vatten upp till knähöjd. En temperaturökning på 3–4 °C gör att vi passerar en oåterkallelig brytpunkt som medför en höjning av havsnivån med 1,24 m. En temperaturökning på 5 °C kommer att medföra en höjning av havsnivån med 1,43 m, vilket innebär att kuststäder som New York och Bangkok översvämmas.

EXTREMT VÄDER: Vi har sedan 2010 haft de fem varmaste åren sedan mätningarna inleddes. Om den globala temperaturen ökar med mer än 2 °C kommer världen att drabbas av årliga värmeböljor. En temperaturökning på 3–4 °C kommer att förvandla södra Europa till en öken. Nordamerika, Asien och Australien drabbas redan av mer intensiva regn, fler översvämningar och kraftigare orkaner, tyfoner och cykloner varje år.

MINSKADE SKÖRDAR: Ökande globala temperaturer medför att skördarna av viktiga grödor som vete och majs kommer att minska. En temperaturökning på 2 °C leder till att skördarna minskar med 20 procent och en temperaturökning på 3–4 °C leder till att skördarna minskar med hela 40 procent.

KRYMPANDE POLARISAR: Nordpolen tillhör de delar av vår planet som har drabbats hårdast av den globala uppvärmningen. Mängden havsis har redan minskat med exempellösa 15 procent. Den här minskningen kommer dessutom att fördubblas vid en global temperaturökning på 2 °C, vilket kan leda till att lokala djurarter som isbjörnar utrotas. Förlusterna av ismassor från Antarktis har tredubblats under det senaste decenniet.

Källa: 3Världsnaturfonden (WWF) (2019) 

Brytpunkter

Världen måste hjälpas åt att hålla den globala temperaturökningen under 2 °C för att minska riskerna att vi når en brytpunkt där klimatförändringen inte längre kan stoppas. Om vi når den här brytpunkten kan den högre temperaturen till exempel orsaka att jordens permafrostlager börjar tina, även om vi slutar släppa ut växthusgaser. Det kommer att orsaka att stora mängder metangas frigörs. Metan är en växthusgas som stänger in värmen i atmosfären hela 28 gånger mer effektivt än CO2.

PARISAVTALET

Ett avtal för framtiden

2015 möttes världens ledare i Paris för att underteckna ett avtal om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen klart lägre än 2 °C jämfört med temperaturerna under förindustriell tid. Man kom även överens om att vidta ansträngningar för att begränsa ökningen till 1,5 °C. Avtalet var tänkt att kraftigt minska riskerna med och effekterna av klimatförändringen.

”TROTS ATT VI BEVITTNAR EN FÖRÖDANDE KLIMATPÅVERKAN SOM ÖDELÄGGER DELAR AV VÅR VÄRLD GÖR VI FORTFARANDE INTE TILLRÄCKLIGT MYCKET, OCH INTE TILLRÄCKLIGT SNABBT, FÖR ATT FÖRHINDRA OÅTERKALLELIGA OCH KATASTROFALA KLIMATFÖRÄNDRINGAR.”

– António Guterres, FN:s generalsekreterare

Koldioxidlag

Ett internationellt team av framstående klimatforskare har lagt fram en lösning på hur den globala ekonomin snabbt ska kunna minska utsläppen av koldioxid. Teamet förespråkar en färdplan för koldioxidutsläpp som bygger på en enkel tumregel om att halvera utsläppen varje decennium – en ”koldioxidlag”.

Den här färdplanen säger att utsläppen från fossila bränslen måste ha nått sin topp senast 2020 för att sedan minska till ungefär noll 2050. En koldioxidlag skulle kunna ge jorden en 75-procentig chans att klara Parisavtalets mål om en temperaturminskning under 2 °C.

Källa: 4J Rockström m.fl. (2017)

Transporternas roll

Vägtransporterna ger upphov till cirka 14 procent av alla utsläpp av växthusgaser och de transportrelaterade utsläppen ökar. Bättre planering och smartare logistik gör det dock möjligt att redan i dag minska CO2-utsläppen med cirka 25 procent.

Scanias Pathways-studie (6) visar att det inte bara är möjligt utan till och med ekonomiskt fördelaktigt att åstadkomma nettonollutsläpp av CO2 för tunga kommersiella transporter till år 2050. Men, vi måste börja det här arbetet redan i dag. Studien visar att biobränslen utgör den snabbaste lösning som är tillgänglig i stor skala redan i dag, men att elektrifiering är det billigaste alternativet på lång sikt och kommer att utgöra grunden för framtidens hållbara transportsystem.

PATHWAYS-STUDIEN

Källa: 5IPCC (2014)

6Scanias Pathways-studie (2018)

Vi driver på utvecklingen

Vår riktning

Vi på Scania arbetar engagerat för att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem.

Vi arbetar även hängivet för att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt.

Vårt klimatarbete baseras, på samma sätt som vår övriga verksamhet, på de grundläggande värderingar, prioriteringar och principer som illustreras med hjälp av Scania-huset.

Scania har ställt upp ambitiösa mål för att uppnå en fossilbränslefri verksamhet långt innan 2050.

17269-102

 

STRATEGI FÖR 2025


Hållbarhet utgör grunden i Scanias strategi för 2025, och den minskade klimatpåverkan från våra produkter och verksamheter kommer att utgöra våra viktigaste prioriteringar under de kommande åren.

Om vi studerar både våra direkta och indirekta utsläpp ser vi att den överlägset största delen av Scanias klimatpåverkan orsakas av användningen av våra produkter.

Utrullningen av Scanias strategi för 2025 innebär att vi ställer upp nya företagsmål när det gäller klimatet och den påverkan våra produkter har. De här målen visar vårt engagemang i att se till att utsläppen från Scanias produkter följer kraven i Parisavtalet.

Vi ställer även upp tydliga volymmål för biobränsle- och eldrivna bussar och lastbilar för att stödja vårt klimatmål att minska CO2-utsläppen från den fordonspark som är i drift.

Dessa fordon ger stora minskningar av CO2-utsläppen, men endast om de åtgärder som har vidtagits av Scania och våra partner har följts för att se till att hållbart bränsle och hållbar el används, till exempel genom användning av biogas eller el från förnybara källor.

SCANIAS KLIMATMÅL

Vi tar ansvar genom att ställa upp mål för och övervaka framstegen när det gäller utsläppen från både vår verksamhet och vår vagnpark som är i drift.

VAD BETYDER DE HÄR MÅLEN FÖR DIG?

 

De här målen på företagsnivå har redan delats upp, eller kommer att delas upp, i relevanta mål och aktiviteter för organisationens olika delar. Målen kan avse avdelningar, produktionsenheter, affärsenheter, distributörer, återförsäljare eller verkstäder. Ta reda på vilka mål som är mest relevanta för den verksamhet där du arbetar.

Vi på Scania har inte bara ställt upp de tre klimatmålen på företagsnivå, utan erbjuder även marknadens bredaste utbud av fordon för alternativa bränslen. Vi är fast beslutna att fortsätta göra detta.

Fakta på den här sidan är hämtade från följande källor:

1NASA: climate.nasa.gov/evidence/ (2019)

2NASA: climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/ (2019)

3Världsnaturfonden (WWF) (2019)

4J Rockström m.fl.: A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331 (2017)

5IPCC: Climate Change 2014: Synthesis Report (2014). Bidrag från arbetsgrupperna I, II och III till den femte utvärderingen publicerad av FN:s klimatpanel (IPCC)

6Scanias Pathways-studie (2018)