Integritetspolicy – Vanliga frågor

 

Lämnar Scania ut mina uppgifter till tredjepart?

För att kunna tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna använder vi oss av vår globala organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner. Detta innebär att vi då och då lämnar ut dina uppgifter (alla eller delar av dem) inom Scaniakoncernen och till betrodda affärspartner som hjälper oss.

Typiska exempel på detta är:

 • När du köper något i Scanias webbshop lämnar vi ut vissa uppgifter till partner som hanterar din betalning eller levererar varorna till dig.
 • Vi kan komma att behandla dina uppgifter i IT-system som har utvecklats eller levererats eller som administreras av våra externa IT-partner.
 • Vi kan anlita tredjepart för att anordna evenemang som du deltar i, exempelvis för hotell, transporter o.s.v.
 • När du ringer vårt nödnummer kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till tredjepart, till exempel bärgningsfirmor.

I de fall där vi behöver lämna ut dina uppgifter till våra affärspartner, ser vi till att de behandlar dina uppgifter med samma respekt och diskretion som vi gör. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till myndigheter om detta krävs enligt lag eller om vi får en legitim juridisk begäran från rättsväsendet eller någon annan myndighet. 

 

Var bearbetar Scania mina uppgifter?

Scania är ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder. Detta innebär att vi kan välja att behandla dina uppgifter (eller delar av dem) i eller utanför Europeiska unionen. Oavsett vilket alternativ vi väljer följer vi alltid det befintliga regelverket och ser till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Om dina data överförs till en plats utanför Europeiska unionen görs detta med hjälp av relevanta skyddsåtgärder.

Med ”behandling” avser vi i det här fallet en process eller en uppsättning processer som handlar om personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, gruppering eller sammanslagning, begränsning, radering eller förstörande.

 

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Vi tar skyddandet av dina uppgifter på största allvar. Vi vidtar alla relevanta rättsliga, tekniska och organisationsmässiga skyddsåtgärder för att på ett adekvat sätt skydda de personuppgifter vi behandlar mot manipulation, förlust, förstörande och otillåten åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med utvecklingen av tillgängliga säkerhetsprodukter och -tjänster.

 

Hur länge behåller ni mina uppgifter?

Vi minimerar eller raderar dina uppgifter så snart de inte längre behövs, i syfte att:

 • uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig
 • fullfölja det syfte för vilket uppgifterna samlades in
 • fullfölja våra rättsliga förpliktelser

Se även eventuella marknads- och tjänstespecifika integritetspolicyer på www.scania.com.

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till insyn

Du kan begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Så snart vi har fått din identitet bekräftad skickas utdraget till dig på ett säkert sätt.

Rätt till rättelse

Du har rätt att uppdatera din information för att säkerställa att vi alltid har rätt information.

Rätt till radering

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade om någon av följande omständigheter föreligger:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de syften de samlades in
 • om behandlingen enbart baseras på ditt samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke
 • om radering av dem krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt att göra invändningar

Du har allt rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Detta är en absolut rättighet, vilket innebär att om du invänder kommer vi att stoppa all vidare användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Du har också rätt att invända mot databehandling som vi baserar på legitimt intresse. Då måste du ange i detalj vad du invänder mot och varför. Då avbryts behandlingen såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen, vilka väger tyngre än individens intressen samt fri- och rättigheter, alternativt bevisar att vår behandling syftar till att upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • Om du anser att dina uppgifter är felaktiga och därför har begärt en rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina data ska begränsas under tiden som vi undersöker om uppgifterna är felaktiga.
 • Om uppgiftsbehandlingen är otillåten men du invänder mot att dina data raderas och i stället begär att användandet av dessa uppgifter ska begränsas.
 • När du behöver dina data för att kunna fastställa, driva igenom eller försvara rättsanspråk även om vi inte längre behöver dina uppgifter i vår behandling.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de uppgifter du har gett oss, i syfte att använda dem någon annanstans. Denna rättighet gäller endast i fall där vår behandling av dina uppgifter baseras på den rättsliga grund att du har gett ditt samtycke till databehandlingen eller om du har ingått ett avtal med oss.

 

Meddelande om överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina uppgifter behandlas på ett sätt som bryter mot befintliga bestämmelser ber vi dig rapportera detta till oss så snabbt som möjligt. Du kan också ha rätt att registrera ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten.

 

Hur kontaktar jag er om jag har frågor?

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta din lokala Scaniarepresentant.