I nära samarbete med organisationen

Arbetet inom HR sker i nära samarbete med den övriga organisationen och genomförs i enlighet med fastställda processer.

Medarbetarna är den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgångar och därför arbetar Scania aktivt med att attrahera, utveckla och behålla personal. Arbetet inom HR har ett tvärfunktionellt fokus i syfte att stöta Scanias chefer i deras roll. Varje chef ansvarar för sin egen personalstyrka och har med stöd från lokal och central HR i uppgift att utveckla både organisationen och de anställda.

I Södertälje finns både lokala HR-funktioner ute i verksamheten och Scanias centrala HR-funktion. Tillsammans med kollegor från hela världen och med stöd från huvudkontoret säkerställer vi att Scania har rätt kompetens för att möta morgondagens utmaningar.

Roller inom HR

Det finns en rad olika roller inom HR på Scania, nedan kan du se några exempel.

Specialist inom global rörlighet

Säkerställer en smidig övergångsprocess för medarbetare som förflyttar sig mellan länder

Stödjer linjechefer, kollegor inom HR och anställda genom hela utlandsprocessen

Har kontakt med interna och externa partners

Specialist inom arbetsmarknadsfrågor

Stödjer högsta ledningen, kollegor inom HR samt chefer inom exempelvis arbetsrätt, förhandlingsprocesser och rehabilitering

Gör efterforskningar samt leder projekt inom arbetsmarknadsfrågor

Följer upp företagets kollektivavtal, rehabilitering och uppsägningar

Rekryteringsspecialist

Stöttar chefer i rekryterings- och bemanningsfrågor

Hanterar rekrytering inom sitt affärsområde

Skapar tillsammans med teamet effektiva processer och rutiner för rekrytering

HR-chef

Utvecklar medarbetare inom HR

Ansvarar för kvalitetssäkring av HR-arbete

Är samtalspartner och expert gällande komplexa HR-frågor

Ansvarar för det strategiska HR-arbetet

HR Business Partner

Tillhandahåller expertis och stöd samt agerar samtalspartner i HR-frågor

Stöttar och utvecklar chefer inom personalledning

Fungerar som arbetsgivarrepresentant och i vissa fall som Scanias externa representant