You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s årsstämma 2009

Årsstämman fastställde utdelningen till 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes tisdagen den 12 maj 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut fredagen den 15 maj 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tio styrelseledamöter utan suppleanter. Samtliga ordinarie ledamöterna Helmut Aurenz, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Francisco Javier Garcia Sanz, Gunnar Larsson, Hans Dieter Pötsch, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling omvaldes.

Årsstämman omvalde Martin Winterkorn till styrelseordförande och Staffan Bohman till vice styrelseordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt villkor och riktlinjer för ett tvådelat incitamentsprogram för år 2009, som omfattar högst 150 ledande befattningshavare i bolaget.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2009 till totalt 2 656 250 kronor varav  625 000 till vice ordföranden och 406 250 kronor till var och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Till styrelseledamöter anställda av Volkswagen AG utgår inget arvode. Enligt Volkswagen AG:s interna regler skall anställda ej erhålla arvode för styrelseuppdrag i dotterbolag.

För det arbete som utförs i revisionskommittén fastställde årsstämman ett arvode om 150 000 kronor till kommitténs ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av Volkswagen AG. För det arbete som utförs i ersättningskommittén fastställdes ett arvode om 50 000 kronor till var och en av dess ledamöter som inte är anställd av Volkswagen AG.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största kända ägarna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till stämman utsågs även ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till revisionskommittén omvaldes Staffan Bohman (ordförande), Hans Dieter Pötsch och Gunnar Larsson. Till ersättningskommittén omvaldes Martin Winterkorn (ordförande), Peggy Bruzelius och Francisco J. Garcia Sanz.

Södertälje den 7 maj 2009

Scania AB