You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Sammanfattning av kapitalmarknadsdagen: Scania planerar för 150 000 fordon år 2015

En årlig försäljning på 150 000 fordon omkring år 2015 är Scanias vision för nästa decennium. Tillväxten ska ske på en växande totalmarknad och genom ökad närvaro på marknader och i segment där det finns en potential för ökad försäljning av Scanias fordon och tjänster. Vägen till 150 000 fordon går också via ett fortsatt kapitaleffektivt utnyttjande av Scanias utvecklings- och produktionsresurser.

På kapitalmarknadsdagen vid huvudkontoret i Södertälje redogjorde Scanias vd och koncernchef Leif Östling tillsammans med övriga chefer i den verkställande ledningen för vägen mot 150 000 fordon per år.

De makroekonomiska förutsättningarna finns för en fortsatt ökad efterfrågan på kommersiella fordon. De närmaste åren väntas tillväxten i de mogna ekonomierna att uppgå till cirka 2 procent per år, medan ökningen på tillväxtmarknaderna i Europa, Asien, Nord- och Sydafrika uppskattas till 6 procent. Dessa tillväxtmarknader blir allt viktigare för Scania, som räknar med att trenden kommer att bestå.

– Vi ska nå 150 000 fordon genom att fortsätta att expandera på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Vi kan tillverka 150 000 fordon 2015 inom vår befintliga produktionsstruktur. Med färre anställda inom produktionen idag tillverkar vi dubbelt så många fordon som för 15 år sedan, sade Leif Östling.

Leif Östling framhöll den styrka som ligger i att fortsätta arbeta i enlighet med Scanias kärnvärden Kunden först, Respekt för individen och Kvalitet.

– Ett bolag som arbetar på det sättet tenderar att vara framgångsrikt, och så är fallet med Scania, fastslog han.

Positiva marknadsutsikter

En fortsatt växande totalmarknad och ökade marknadsandelar är basen för Scanias vision för 2015, men den bygger också på inträde i nya segment och marknader.

– Vår tillväxtstrategi bygger på att hitta kunder, segment och produktapplikationer på alla marknader där Scanias affärsmodell ger fördelar. Vi fokuserar på de kunder som efterfrågar fordon med en hög produktivitet under hela livscykeln. Vårt kundlöfte handlar om högst tillgänglighet till lägst driftskostnad, sade Martin Lundstedt, chef för Franchise and Factory Sales.

Europa kommer att vara Scanias viktigaste marknad även 2015. Här ser Scania en försäljningspotential på 95 000 fordon (tunga lastbilar och bussar) på en totalmarknad som växer till 575 000 fordon. Den största tillväxten sker i centrala och östra Europa samt Ryssland, där en fortsatt uppbyggnad av infrastruktur och ökad välfärd leder till att en hög efterfrågan kommer att bestå under en lång tid.

Även den sydamerikanska marknaden bedöms växa, till 180 000 fordon per år. Här ser Scania en potential för en försäljning av 16 000 fordon år 2015. Störst tillväxt förväntas inom jordbruks- och gruvsektorn, men efterfrågan ökar också i takt med den ekonomiska utvecklingen.

Asien och Oceanien ökar i betydelse för Scania, som uppskattar försäljningspotentialen till 15 000 fordon omkring 2015. Scanias tillväxt ska främst ske inom segment där det finns en efterfrågan på effektiva transporter och fordon med ett högt teknikinnehåll, god prestanda och hög tillgänglighet. Det handlar främst om fordon för transporter av olja och gas samt gruv- och anläggningsfordon.

Marknaderna i Mellanöstern, Indien och Afrika bedöms växa och uppgå till 430 000 fordon per år 2015. Efterfrågan drivs främst av investeringar i infrastruktur i Mellanöstern och i norra och södra Afrika. Scania ser här en försäljningspotential på 25 000 fordon.

Fördubblad serviceaffär

I Scanias scenario för 2015 har antalet Scaniafordon som rullar i världen ökat till 1 miljon.

– Det innebär en fördubbling jämfört med idag, och att ta hand om dessa är en stor utmaning för vår serviceorganisation, sade Urban Erdtman, chef för Sales and Services Management.

I utmaningen ingår också att möta kundernas krav på ökad fordonstillgänglighet, uptime. Scania fortsätter därför att utveckla one stop shopping, som innebär att ge kunderna service av inte bara fordonen utan även däck, släpvagnar och påbyggnader, liksom olika tjänster för finansiering, transportplanering och förarutbildning, etc.

– För att möta ökade kundkrav och kunna ta hand om den fördubblade fordonsvolymen räknar vi med att fortsätta investera 1 miljard kronor årligen i vår egen service- och försäljningsorganisation och att våra franchisetagare gör investeringar i samma storleksordning, sade Urban Erdtman.

Bredare produktprogram

– För att nå 150 000 fordon kommer vi även att bredda vårt modellprogram och ge kunderna ökade möjligheter att skräddarsy sina fordon efter sina behov, förklarade Scanias forsknings- och utvecklingschef Hasse Johansson.

Scania fortsätter att utveckla konceptet Ready Built, som innebär att i nära samarbete med utvalda leverantörer och med korta ledtider kunna leverera fordon påbyggda och klara för till exempel anläggningstrafik.

Scania satsar på att behålla sin framstående position när det gäller miljöprestanda och motorer som kan köras på förnybara bränslen samt hybridteknik.

– Att minska koldioxidutsläppen är en utmaning – men också en affärsmöjlighet. Jag är övertygad om att vi klarar att halvera utsläppen fram till 2020, sade Hasse Johansson.

Produktivitetsutvecklingen fortsätter

Per Hallberg, chef för Scanias produktion, visade vid kapitalmarknadsdagen hur Scania ska nå en kapacitet på 150 000 fordon omkring år 2015.

– Det innebär att vi ska öka produktionskapaciteten med 10 000 -12 000 fordon per år. Ökningen kan göras med begränsade investeringar inom vår befintliga produktionsstruktur och den ska ske utan att vi gör avkall på kvalitet och leveranssäkerhet, sade Per Hallberg.

Genom beslutet 2006 att koncentrera den europeiska axel- och växellådsproduktionen till Södertälje lades grunden för en produktionskapacitet på 100 000 fordon vid utgången av 2009.

Scania har genom outsourcing av tillverkning av icke-strategiska komponenter minskat det egna eget förädlingsvärdet till cirka 30 procent av den totala produktionskostnaden. Det har samtidigt inneburit en mer flexibel kostnadsstruktur.

– För att klara utmaningen handlar det också om att fortsätta att öka vår produktivitet med 6-8 procent per år. Här kommer våra anställdas stora engagemang i arbetet med ständiga förbättringar av metoder och arbetssätt att fortsatt spela en viktig roll, sade Per Hallberg.

Fortsatt lönsam tillväxt

Jan Ytterberg, Scanias finanschef, sammanfattade vad Scanias vision om att öka produktion och försäljning till 150 000 fordon 2015 innebär ur ett finansiellt perspektiv:

– Scania är mycket väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan på kommersiella fordon. Vi har en flexibel kostnadsstruktur och en effektiv kapitalanvändning som säkerställer fortsatt lönsam tillväxt. Vår finansiella ställning är god, och vi har en välbalanserad kundfinansieringsportfölj.

För ytterligare information, kontakta:

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62