Stark rapport första halvåret

Scanias nettoomsättning för det första halvåret 2017 steg till rekordhöga 58,7 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

– Perioden belastades av en hög investeringsnivå och ökade kostnader för drift av dubbla produktprogram, kommenterar Scanias vd Henrik Henriksson.

Trots det presterade bolaget ett mycket starkt resultat tack vare en god efterfrågan på nya lastbilsprogrammet och en fortsatt positiv serviceutveckling. Resultatet för första halvåret 2017 uppgick till MSEK 6 464 vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent. Orderingången för lastbilar steg med 29 procent jämfört med samma period föregående år.

– Efterfrågan på lastbilar i Europa håller i sig tack vare ett gynnsamt konjunkturläge och Scanias marknadsandel för lastbilar i Europa är fortsatt stark på 16,8 procent. Utvecklingen i Latinamerika är positiv och vi ser en ökad efterfrågan i Brasilien från mycket låga nivåer, främst hänförligt till en ökad aktivitet inom jordbrukssektorn.

I Eurasien är trenden i efterfrågan positiv då Ryssland fortsätter att återhämta sig. I Asien ökade efterfrågan tack vare starka försäljningsinsatser i främst Kina och Iran. I Asien växer det europeiska lastbilssegmentet i takt med att logistiksystemen utvecklas, en utveckling som till stor del drivs på av de stora e-handelsföretagen.

– Orderingången för bussar totalt sett var stark men sjönk något i jämförelse med motsvarande period 2016.

För affärsområdet Engines är efterfrågeutvecklingen positiv i alla segmenten; industri-, marinmotorer och kraftproduktion.

– Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 11,7 miljarder SEK, en ökning med 12 procent, drivet av ett högt nyttjande av kundernas fordonsflottor samt en ökning av tjänster som direkt eller indirekt genereras av de 270 000 uppkopplade fordonen i Scania-flottan, säger Henrik Henriksson.

Sammanfattning av de sex första månaderna 2017

• Rörelseresultatet steg till MSEK 6 464 (1 316)

• Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till MSEK 6 464 (5 116)

• Nettoomsättningen ökade med 17 procent till MSEK 58 738 (50 110)

• Kassaflödet uppgick till MSEK 3 291 (-492) för Fordon och Tjänster