PRIVACYVERKLARING VAN SCANIA

Een van de kernwaarden bij Scania is respect voor het individu. Dat is de basis waarop we met u contact hebben als gewaardeerde klant, als bestuurder van onze voertuigen, als medewerker in onze wereldwijde organisatie of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame transportoplossingen.

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens is Scania CV AB, tenzij anders is aangegeven in een privacyverklaring van een specifieke markt of een dienst die toegankelijk is via www.scania.com

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is om:

 • onze producten en diensten aan u te leveren
 • u te helpen en te ondersteunen wanneer u onze producten en diensten gebruikt
 • contractuele verplichtingen van u en van ons na te komen en op te volgen
 • wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde verzoeken van wethandhavingsinstanties en andere autoriteiten na te komen
 • informatie te geven over onze producten en diensten en over geplande evenementen;
 • de kwaliteit te verbeteren en onze bestaande en nieuwe producten en diensten en onze organisatie verder te ontwikkelen

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens altijd met eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren. In die gevallen waar we uw gegevens met deze partners moeten delen, zullen we ervoor zorgen dat zij uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en uw privacy worden gewaarborgd. Wanneer u hier vragen of zorgen over heeft, kunt u ons altijd bereiken via privacy.zwolle@scania.com of kunt u contact opnemen met uw Scania-contactpersoon.

Deelt Scania mijn gegevens met derden?

Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Dit betekent dat het af en toe voorkomt dat we uw gegevens geheel of gedeeltelijk delen binnen de Scania Group of met onze vertrouwde zakelijke partners.

Daarbij kunt u aan het volgende denken.

 • Wanneer u in een van onze webshops winkelt, delen we sommige gegevens met partners die de betalingen verwerken of die de producten bezorgen.
 • Uw gegevens kunnen worden verwerkt in IT-systemen die zijn ontwikkeld, geleverd of worden gehost door onze externe IT-partners.
 • Wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen, kunnen we gebruikmaken van derden om dat evenement te organiseren en uw verblijf en dergelijke te regelen.

In die gevallen waarin we uw gegevens met onze zakelijke partners moeten delen, zorgen we ervoor dat die uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen.We kunnen uw gegevens delen met overheidsinstanties, wethandhavingsinstanties of andere autoriteiten wanneer dit wettelijk is vereist, of na een gerechtvaardigd verzoek.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Dit betekent dat we er van soms voor kunnen kiezen uw gegevens (alle of bepaalde onderdelen) zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij houden we ons altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt met behulp van passende waarborgen.

In deze context wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zullen alle passende wettige, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de ontwikkeling van de beschikbare beveiligingsproducten en -diensten

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zullen uw gegevens minimaliseren of verwijderen als het niet meer nodig is om:

 • te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u
 • te voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Zie ook de markt en service specifieke privacyverklaringen toegankelijk via www.scania.com

Wat zijn mijn rechten?
Recht van inzage
U kunt een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonlijke gegevens we met betrekking tot u verwerken. Zodra we uw identiteit hebben vastgesteld, zal het uittreksel op een veilige manier aan u worden overhandigd.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.

Recht op gegevenswissing
In de volgende gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens per direct laten verwijderen:

 • wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld;
 • wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming intrekt;
 • wanneer het wettelijk is vereist om de gegevens te verwijderen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. Dat is een absoluut recht, dit betekent dat zodra u bezwaar maakt wij stoppen we met het verdere gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die wij baseren op gerechtvaardigd belang. U dient dan in detail aan te geven waartegen u bezwaar maakt en waarom. De verwerking zal dan stoppen tenzij wij overtuigende legitieme redenen voor het verwerken aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van het individu overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of weerleggen van wettelijke aanspraken.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens te vragen. De verwerking kan in de volgende gevallen worden beperkt:

 • wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom heeft verzocht deze te corrigeren. U kunt ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken gedurende de periode waarin wij uw gegevens controleren.
 • wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd en in plaats daarvan verzoekt dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt.
 • wanneer u uw gegevens nodig heeft om wettelijke aanspraken te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor het doel van onze verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing indien onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming heeft gegeven om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Melding van een overtreding (klacht)

Indien u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt, verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?
U kunt altijd contact opnemen met onze Data Protection Officer voor de Scania Group of een afspraak maken met uw lokale Scania-contactpersoon.

De Data Protection Officer voor de Scania Group
Telefoon: +46 8 553 810 00
Postadres: Scania CV AB, t.a.v.: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje
Zweden

Data Protection Coördinator Scania P&L Nederland
Telefoon: +31 384977611 . E-mail: privacy.zwolle@scania.com
Postbus 618, 8000 AP Zwolle, Nederland

Welke persoonsgegevens verwerken we van u als zakenrelatie/leverancier?

Van de contactpersonen van onze producten- en diensten leveranciers verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens, bijv. contact gegevens. Deze worden gebruikt voor het beoordelen en evalueren van aanbiedingen, het beheren van contracten en het toegang verlenen tot de relevante IT-systemen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën  persoonsgegevens verwerken we?

Rechtsgrond

Voorstellen en offertes van u of uw medewerkers beoordelen en evalueren

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer))
 • financiële gegevens zoals kredietrating en prijzen

Gerechtvaardigd belang

Het beheren en opvolgen van contracten

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer, KvK nummer)
 • financiële organisatie gegevens zoals ,kredietrating en prijzen, bank rekeningnummers en betalingen

Gerechtvaardigd belang

Toegang geven tot onze IT-systemen

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • User-id
 • Taalinstellingen in de systemen
 • Logging van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang

Communicatie met uw organisatie of uw medewerkers

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Organisatie gegevens zoals  naam , land, adres en tel. nummer)

Gerechtvaardigd belang

Analyses, kwaliteits-verbetering en ontwikkeling van producten en diensten en onze organisatie

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer, KvK nummer)
 • financiële organisatie gegevens zoals kredietrating en prijzen, bank rekeningnummers en betalingen
 • Logging van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde verzoeken van wethandhavings- instanties en andere autoriteiten

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Organisatie gegevens zoals  naam , land, adres en tel. nummer, KvK nummer
 • financiële organisatie gegevens zoals ,kredietrating en prijzen, bank rekeningnummers en betalingen
 • Nationaliteit
 • Geboortedaum
 • vergunning registratie
 • toegangsregistratie van IT-systemen en toegangssystemen
 • IT-logs van applicaties en netwerkgebruik

Wettelijke verplichting of Gerechtvaardigd belang

Om u te voorzien van gevraagde informatie en relevante updates

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)

Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens van u verwerken we als u ons bezoekt.

Wanneer u onze vestigingen of evenementen bezoekt verwerken we uw persoonsgegevens  om het doel van uw bezoek mogelijk te maken en om te zorgen dat uw bezoek succesvol en veilig is. De verwerkte gegevens kunnen onder meer bestaan uit contactinformatie, rijbewijsnummer, maar ook voedsel voorkeur en informatie over uw medereizigers.

Als u onze websites bezoekt geeft uw webbrowser ons informatie die ons helpt om te begrijpen hoe u onze websites gebruikt, bijvoorbeeld of u een mobiel apparaat gebruikt of een computer, vanuit welke regio in de wereld u ons bezoekt en welke browser u gebruikt. Deze gegevens helpen ons om onze website meer op maat te maken en om de website navigatie te verbeteren.

We gebruiken een beperkt aantal cookies om ons te helpen begrijpen hoe u onze websites gebruikt, voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we naar onze cookie policy.

 

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën  persoonsgegevens verwerken we?

Rechtsgrond

De website navigatie verbeteren

 • IP-adres
 • browser type en versie
 • operating system
 • datum en tijd van uw bezoek
 • URL van verwijzende website

Gerechtvaardigd belang

Evalueren website gebruik en verbeteren van onze website

 • IP-adres
 • Browser instellingen
 • type apparaat dat gebruikt is om onze website te bezoeken

Gerechtvaardigd belang

Vervullen van het doel van uw bezoek

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Contact informatie medereizigers (zoals naam, email, tel. nummer, adres, leeftijd)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer))
 • Taal
 • Voedsel voorkeuren
 • reis en verblijf details
 • rijbewijs
 • details gastheer/vrouw

Gerechtvaardigd belang

To communicate with yourself or your employer

Contact information (such as name, email, phone number, address)

Organizational data (such as company name, country, company address and phone number)

 

Legitimate interest

Beschermen van onze bezoekers en onze bedrijfs-eigendommen analyse, improve quality and develop products, services and our organization

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer,
 • toegangsregistratie van IT-systemen en toegangssystemen
 • camera bewaking
 • rapporten beveiligingsincidentensystems

Gerechtvaardigd belang

Analyses, kwaliteits verbetering en ontwikkeling van producten en diensten en onze organisatie

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Contact informatie medereizigers (zoals naam, email, tel. nummer, adres, leeftijd)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer))
 • Taal
 • reis en verblijf details
 • Rijbewijs
 • gastheer/vrouw

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde verzoeken van wethandhavings- instanties en andere autoriteiten

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Contact informatie medereizigers (zoals naam, email, tel. nummer, adres, leeftijd)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer))
 • Taal
 • reis en verblijf details
 • Rijbewijs
 • gastheer/vrouw

Wettelijke verplichting of Gerechtvaardigd belang

Om u te kunnen voorzien van door u gevraagde informatie en relevante updates

 • Contact informatie (zoals naam, email, tel. nummer, adres)
 • Organisatie gegevens (zoals  naam , land, adres en tel. nummer))
 • Taal

Gerechtvaardigd belang