Privacyverklaring van Scania

Intro

Een van de kernwaarden bij Scania is respect voor het individu. Dat is de basis waarop u met ons te maken heeft als gewaardeerde klant, als bestuurder van onze voertuigen, als medewerker in onze wereldwijde organisatie of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame transportoplossingen.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is om:
• onze producten en diensten aan u te leveren;
• u op uw verzoek te helpen en te ondersteunen;
• contractuele verplichtingen na te komen;
• wettelijke verplichtingen na te komen;
• informatie te geven over onze producten en diensten en over geplande evenementen;
• de kwaliteit te verbeteren en onze producten en diensten en onze organisatie verder te ontwikkelen.

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen als we met onze eigen gegevens zouden doen. We zullen uw gegevens nooit verkopen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren; in die gevallen delen we uw gegevens met deze partners, maar zullen we ervoor zorgen dat zij uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en uw privacy worden gewaarborgd. Wanneer u hier vragen of zorgen over heeft, kunt u ons altijd bereiken via privacy@scania.com of kunt u contact opnemen met uw Scania-contactpersoon.

Deelt Scania mijn gegevens met derden?
We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom kan het af en toe voorkomen dat we uw gegevens geheel of gedeeltelijk delen binnen de Scania Group of met vertrouwde zakelijke partners die ons bijstaan.

Daarbij kunt u aan het volgende denken.
• Wanneer u in een van onze webshops winkelt, delen we sommige gegevens met partners die de betalingen verwerken of die de producten bezorgen.
• Uw gegevens kunnen worden verwerkt in IT-systemen die zijn ontwikkeld of geleverd of worden gehost door onze externe IT-partners.
• Wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen, kunnen we gebruikmaken van derden om dat evenement te organiseren en uw verblijf en dergelijke te regelen.

In die gevallen waarin we uw gegevens met onze zakelijke partners moeten delen, zorgen we ervoor dat die uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen.

Wanneer dit wettelijk is vereist, kunnen we uw gegevens delen met overheidsinstanties.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom kunnen we er van tijd tot tijd voor kiezen al uw gegevens of een gedeelte ervan zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij voldoen we altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit aan de hand van interne of externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder EU-standaardcontractbepalingen of het EU/VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield).

Hoe worden mijn gegevens beschermd?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en we zullen alle redelijke wettige, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang.

Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit aan de hand van interne of externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder EU-standaardcontractbepalingen of het EU/VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om:
• onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen;
• het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld;
• onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Wat zijn mijn rechten?
Recht van toegang
U kunt kosteloos een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonlijke gegevens we met betrekking tot u verwerken.

Dit uittreksel wordt verzonden naar het adres dat in onze systemen staat geregistreerd. U kunt er ook voor kiezen om het – na legitimatie – op een Scania-kantoor op te komen halen.

Recht van rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.

Recht van verwijdering
In de volgende gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens per direct laten verwijderen:
• wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld;
• wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming intrekt;
• wanneer het wettelijk is vereist om de gegevens te verwijderen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing. Dat is een absoluut recht, dus zodra u bezwaar maakt, stoppen we met het verdere gebruik van uw gegevens voor rechtstreekse marketing.

Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens in het kader van een legitiem belang. Indien u bezwaar maakt, dient u in detail aan te geven waartegen u bezwaar maakt en waarom.

Wij moeten dan overtuigende legitieme redenen voor het verwerken aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van het individu overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, doen gelden of weerleggen van wettelijke aanspraken.

Recht van restrictie
U heeft het recht om te verzoeken om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens. Dat kan in de volgende gevallen:
• wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom heeft verzocht deze te corrigeren; terwijl wij uw gegevens valideren, kunt u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken;
• wanneer de gegevens onrechtmatig worden verwerkt en u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt of het gebruik van uw gegevens kan worden beperkt;
• wanneer u uw gegevens nodig heeft om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te verwerken.

Recht van gegevensportabiliteit
U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft toevertrouwd op te vragen om elders te gebruiken.

Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming heeft verleend om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

De gevolgen van het niet verstrekken persoonsgegevens
Het niet verstrekken van de persoonsgegevens die wij op grond van een contractuele en/of wettelijke verplichting verwerken, heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze diensten en producten niet of niet volledig kunnen leveren.

Kennisgeving van schending (klacht)
Wanneer u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt, verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?
U kunt altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) of een afspraak maken met uw lokale Scania-contactpersoon.

De Data Protection Officer voor de Scania Group is: Niklas Jeuder Palmgren
Telefoon: +46 8 553 810 00
E-mail: dataprotection@scania.com
Postadres: Scania CV AB
t.a.v.: Data Protection Office
S-151 87 Södertälje
Zweden

 

Scania P&L Nederland
t.a.v. Data Protection Coördinator
Postbus 618
8000 AP Zwolle
Nederland