Polityka informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych przez: SCANIA Polska S.A., SCANIA Finance Polska Sp. z o.o. oraz SCANIA Insurance Polska Sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od podmiotu, z którym

zawiązuje Pani/Pan relacje lub który się z Panią/Panem komunikuje jest:

 • SCANIA Polska S.A. z siedzibą w Starej Wsi przy Al. Katowickiej 316, 05-830 Nadarzyn,
  KRS 0000091840, dalej zwana także „Scania Polska”. Spółka wyznaczyła Inspektora
  Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym iod@scania.pl
 • SCANIA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Wsi przy Al. Katowickiej 316, 05-830
  Nadarzyn, KRS 0000036594, dalej zwana także „Scania Finance”. Spółka wyznaczyła
  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym
  sfp_iod@scania.pl
 • SCANIA Insurance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Wsi przy Al. Katowickiej 316,
  05-830 Nadarzyn, KRS 0000478529, dalej zwana także „Scania Insurance”. Spółka
  wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
  mailowym sfp_iod@scania.pl

W zależności od Pani/Pana decyzji i za dobrowolnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być

przetwarzane przez jedną lub więcej ze wskazanych powyżej Spółek w celu przekazywania ofert

drogą elektroniczną i/lub za pomocą połączeń telefonicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a

RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach jest

całkowicie dobrowolne. Udzielona zgoda (zgody) na przetwarzanie danych może być cofnięta w

dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może stanowić również prawnie

uzasadniony interes SCANIA Polska, SCANIA Finance lub SCANIA Insurance (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) polegający na prowadzeniu czynności marketingu bezpośredniego, w tym z wykorzystaniem

tradycyjnych kanałów komunikacji (np. tradycyjnej poczty), a także na prowadzeniu bieżącej

korespondencji w przedmiocie zawartych umów i realizowanych usług oraz badania satysfakcji z

usług świadczonych przez Spółki.
 

Odbiorcami wskazanych danych osobowych mogą być podmioty wspierające SCANIA Polska,

SCANIA Finance lub SCANIA Insurance w obsłudze technicznej i informatycznej, w tym w

zakresie wysyłania korespondencji mailowej i pocztą tradycyjną oraz komunikacji telefonicznej,

podmioty zapewniające obsługę prawną i doradczą, a także inne podmioty z Grupy Kapitałowej

SCANIA. W tym ostatnim przypadku SCANIA Polska może udostępniać Pani/Pana dane osobowe

również do SCANIA Finance lub SCANIA Insurance (w zakresie imienia i nazwiska osoby

reprezentującej dany podmiot lub wskazanej do kontaktu, nazwy reprezentowanego podmiotu,

adresu siedziby podmiotu, numeru NIP reprezentowanego podmiotu, służbowego adresu email,

służbowego numeru telefonu), co odbywać się będzie na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu SCANIA Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to jest w celu realizacji wewnętrznych procesów

administracyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Scania.
 

W przypadku SCANIA Polska w ramach prowadzonych działań marketingowych odbiorcami danych

mogą być również podmioty trzecie prowadzące autoryzowane punkty dealerskie oraz warsztaty w

ramach sieci SCANIA w Polsce (o ile wyrazi Pan/Pani na to zgodę). Aktualną listę tych podmiotów

można uzyskać kontaktując się pod adresem: iod@scania.pl
 

W przypadku Scania Insurance dodatkowymi odbiorcami danych mogą być zakłady ubezpieczeń

świadczące produkty ubezpieczeniowe, którymi jest Pani/Pan zainteresowana/-y.

W przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego

interesu SCANIA Polska, SCANIA Finance lub SCANIA Insurance, przysługuje Pani/Panu

możliwość zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych ze względu na Pani/Pana szczególną

sytuację, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu

bezpośredniego. W celu złożenia sprzeciwu należy skontaktować się z wybraną Spółką, której

sprzeciw dotyczy (na adres wskazany na wstępie niniejszego dokumentu).
 

Dane podane w powyżej określonych celach będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej

zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych (w zależności od podstawy

prawnej w oparciu, o którą odbywa się przetwarzanie danych w konkretnym celu) lub też do czasu

stwierdzenia ich dezaktualizacji.
 

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych i ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych lub

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.