You seem to be located in .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania.
Polska
region sprzedaży
Production units

Dzień Klimatu w Scania

Nasza misja

Nauka nie pozostawia wątpliwości

ZMIANA KLIMATU JEST REALNA

Jesteśmy świadkami zmiany klimatu. W celu uniknięcia najgorszych z możliwych skutków tej zmiany, która wpłynie globalnie na ludzi oraz naturę, wymagane są natychmiastowe i ambitne działania.


Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie występują wtedy gdy gazy cieplarniane, w szczególności CO2, powstające w trakcie spalania paliw kopalnych, gromadzą się w atmosferze i pochłaniają odbite od powierzchni Ziemi promieniowanie słoneczne. Zwykle promieniowanie byłoby wyemitowane w przestrzeń kosmiczną, lecz gazy cieplarniane wychwytują ciepło powodując, że temperatura planety podnosi się.

Icon of carbon dioxide

FAKTY KLIMATYCZNE

Od czasu rewolucji przemysłowej w 1750 r. poziomy CO2 wzrosły o ponad 30 procent. Stężenie CO2 w atmosferze jest teraz wyższe niż w jakimkolwiek innym okresie w ciągu ostatnich 800 000 lat.

Zapisy temperatury z końca XIX wieku wskazują, że średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat o około 0,8 ° C z czego blisko 0,6 ° C tego ocieplenia miało miejsce w ciągu ostatnich trzech dekadach.

Źródło NASA 2019

SKUTKI

Średnia globalna temperatura nie powinna wzrosnąć powyżej 2 ° C, a najlepiej nie więcej niż o 1,5 ° C. Jeśli to się nie uda będziemy świadkami następujących zjawisk.

PODNIESIENIE SIĘ POZIOMU MORZA: Przy wzroście temperatury o 2 ° C poziom mórz w 2100r. będzie o 1,04 m wyższy niż w 1990 r. a mieszkańcy Amsterdamu będą brodzić aż po kolana w wodzie. Nieodwracalny „punkt krytyczny” wzrostu poziomu morza o 1,24 metra zostanie osiągnięty przy wzroście temperatury o 3–4 ° C, a wzrost o 5 ° C podniesie poziom morza o 1,43 metra, zalewając nadmorskie miasta, takie jak Nowy Jork i Bangkok.

EKSTREMALNE ZMIANY POGODY: Od 2010 roku obserwowaliśmy pięć najcieplejszych lat w historii. Jeśli globalna temperatura wzrośnie o ponad 2 ° C, świat doświadczy rocznych fal upałów. Wzrost o 3–4 ° C zmieniłby Południową Europę w pustynię. W Ameryce Północnej, Azji i Australii co roku obserwuje się coraz intensywniejsze opady deszczu, więcej powodzi, silniejsze huragany, tajfuny i cyklony..

NIŻSZE PLONY: Globalny wzrost temperatury oznaczałby niższe plony podstawowych upraw, takich jak pszenica i kukurydza. Przy wzroście o 2 ° C wydajność spadnie o 20 procent zaś przy wzroście temperatury o 3–4 ° C wydajność spadnie nawet o 40 procent.

KURCZĄCE SIĘ POLARNE CZAPY LODOWE: Arktyka znajduje się na pierwszej linii globalnego ocieplenia. Obecna redukcja lodu morskiego osiągnęła bezprecedensowo 15 procent, ale podwoi się wraz z globalnym wzrostem temperatury o 2 ° C, zagrażając wyginięciu niedźwiedzi polarnych i innych lokalnych gatunków zwierząt. Utrata masy lodowej Antarktydy potroiła się w ciągu ostatniej dekady.

Źródło: 2019 World Wildlife Fund 

PUNKTY ZWROTNE

W celu ograniczenia ryzyka osiągnięcia punktów krytycznych i powstania nieodwracalnych zmian klimatycznych należy utrzymać globalny przyrost temperatury znacznie poniżej 2 ° C. Przykładowo, nawet jeśli od tej chwili wstrzymana zostałaby emisja nowych gazów cieplarnianych, wyższa temperatura mogłaby rozmrozić warstwę wiecznego zlodowacenia Ziemi. Uwolniłoby to duże ilości metanu, gazu cieplarnianego, który zatrzymuje ciepło atmosferyczne 28 razy skuteczniej niż CO2.

UMOWA NA PRZYSZŁOŚĆ

W 2015 r. światowi przywódcy spotkali się w Paryżu, aby podpisać porozumienie o utrzymaniu wzrostu średniej globalnej temperatury znacznie poniżej 2 ° C tj. powyżej poziomów z okresu przedindustrialnego i kontynuować wysiłki w celu ograniczenia wzrostu do 1,5 ° C. Zmniejszyłoby to znacznie ryzyko i skutki zmian klimatu.

NAWET, JEŚLI DOSTRZEGAMY NISZCZĄCE ODDZIAŁYWANIE KLIMATU POWODUJĄCEGO SPUSTOSZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE, WCIĄŻ NIE ROBIMY WYSTARCZAJĄCO DUŻO, ANI NIE DZIAŁAMY ZBYT SZYBKO, ABY ZAPOBIEGAĆ NIEODWRACALNYM I KATASTROFICZNYM ZMIANOM KLIMATU”

- António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ

PRAWO WĘGLOWE

Międzynarodowy zespół wybitnych badaczy klimatu proponuje rozwiązanie dla światowej gospodarki w celu szybkiego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Zespół opowiada się za planem działań w sprawie emisji dwutlenku węgla, opartym na prostej zasadzie zmniejszenia jej o połowę co dekadę - „Prawo węglowe”.

Plan działania w tej kwestii zakłada, że emisje pochodzące z paliw kopalnych  osiągną maksymalny poziom najpóźniej do 2020 r. i następnie będą spadać do wartości bliskiej zeru do 2050 r. „Prawo węglowe” dałoby światu 75 procent szans na utrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi poniżej 2 °C co stanowi cel Porozumienia Paryskiego.

Źródło: 2017: Rockström J., et al

ROLA TRANSPORTU

Transport drogowy jest odpowiedzialny za około 14 procent emisji gazów cieplarnianych i emisje związane z transportem stale rosną. Natomiast dzięki lepszemu planowaniu i racjonalnej logistyce można już teraz osiągnąć redukcję CO2 o około 25 procent.

Badanie Scania pokazuje, że osiągnięcie do 2050 r.  zerowej emisji CO2 netto w ciężkim transporcie komercyjnym jest nie tylko możliwe, ale także atrakcyjne finansowo. Musimy jednak zacząć już teraz. Badanie pokazuje, że biopaliwa oferują „tu i teraz” najszybszy sposób na czystszy transport, jednak w dalszej perspektywie elektryfikacja jest najmniej kosztowną opcją  i będzie stanowić klucz do przyszłego zrównoważonego systemu transportu.

Badanie Scania

Source: IPCC 2014

6 2018: Scania, the Pathways Study

Przewodzimy zmianie

NASZ KIERUNEK DZIAŁAŃ

Scania dąży do przejścia na zrównoważony system transportu.

Zobowiązaliśmy się również do prowadzenia naszej działalności w sposób zrównoważony.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych działań, nasze prace dotyczące klimatu opieramy na podstawowych wartościach, priorytetach i zasadach zilustrowanych w Scania House.

Scania wyznaczyła sobie ambitne cele i planuje wdrożenie przedsięwzięć wolnych od paliw kopalnych na długo przed 2050 rokiem.

17269-102

 

Strategia 2025

Zrównoważony rozwój leży u podstaw Strategii Scania 2025 r. i ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne produktów i przedsięwzięć Scania stanowić będzie priorytet w nadchodzących latach.

Patrząc zarówno na bezpośrednie jak i pośrednie emisje, efekt jaki Scania wywiera na klimat w zdecydowanej większości jest generowany w trakcie używania naszych produktów.


Wraz z wprowadzeniem Strategii 2025, Scania wyznacza nowe cele korporacyjne związane z oddziaływaniem swoich  produktów na warunki klimatyczne. Cele te podkreślają  zobowiązanie do zapewnienia, że emisje pochodzące z produktów Scania są zgodne z wymogami Porozumienia Paryskiego.

Aby osiągnąć nasz cel zmniejszenia emisji CO2 aktualnie jeżdżącej floty, ustalamy również wyraźne założenia ilościowe dotyczące biopaliw oraz elektrycznych autobusów i ciężarówek.


Pojazdy te pozwolą na znaczną redukcję emisji CO2. Będzie to możliwe tylko dzięki staraniom Scania i jej partnerów, mającym na celu zapewnienie zrównoważonego zużycia paliwa i energii elektrycznej; tzn. gaz powinien być biogazem, a wytwarzana energia elektryczna powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych.

 

CELE KLIMATYCZNE SCANIA

Aby być odpowiedzialnym, wyznaczamy cele i monitorujemy postępy zarówno w odniesieniu do emisji generowanej przez naszą działalność jak i istniejącej już floty.

CO OZNACZAJĄ TE CELE DLA CIEBIE?

 

Cele te na poziomie korporacyjnym zostały lub powinny zostać podzielone na odpowiednie cele i działania w całej organizacji. Może to obejmować sekcję, jednostkę produkcyjną, jednostkę biznesową, dystrybutora, dealera lub stację serwisową. Dowiedz się, które cele są najbardziej adekwatne dla obszaru w jakim działasz. 

Oprócz trzech celów klimatycznych na poziomie korporacyjnym, Scania oferuje najszerszą gamę produktów opartych na alternatywnych paliwach kopalnych dostępnych obecnie na rynku. Naszym celem jest kontynuacja tego trendu.

Informacje zawarte na tej stronie pochodzą z następujących źródeł:

2019: NASA; climate.nasa.gov/evidence/

2019: NASA; climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/

2019: World Wildlife Fund

Rockström J. et al. (2017),A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331

2014: IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of WorkingGroups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate Change

2018: Scania, the Pathways Study