Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Regulamin Konkursu „Scania SUPER konkurs dla kierowców"

[Postanowienia ogólne] Konkurs: „SCANIA W OBIEKTYWIE”

 

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem Konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest Scania Polska S.A. (dalej jako „Organizator”) z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091840, NIP 521-10-14-579, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł, wpłaconym w całości.

 

2. Konkurs jest akcją organizowaną w serwisie Facebook oraz Instagram na oficjalnej stronie Scania Polska S.A. pod adresem https://www.facebook.com/scaniapl oraz https://www.instagram.com/scaniapolska/ (dalej jako „Strona” lub „Fanpage”).

Ponadto:

·       Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

·       Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·       Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).

·       Konkurs ma na celu promowanie marki Scania.

 

3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu – rozumiane, jako podjęcie Aktywności określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

 

4. Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na zasadach określonych w § 7 ust. 5 na używanie opublikowanych materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1 w materiałach telewizyjnych i informacyjnych Konkursu, w tym na stronach internetowych i na Fanpage oraz w magazynie drukowanym „W Trasie”

 

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

[Przedmiot Konkursu]

 

§ 2 [Przedmiot konkursu]

1. Przedmiotem Konkursu jest:

·       Wykonanie pracy konkursowej tj zdjęcia pojazdu SCANIA oraz wysłanie na adres organizatora facebook@scania.pl.

·       Konkurs składa się z 6 etapów tj. luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec podczas których organizator z nadesłanych prac konkursowych wybierze laureatów miesięcznych.

·       Wyłonienie miesięcznych Zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszone na mediach społecznościowych organizatora, najpóźniej do 5dnia po zakończeniu każdego z miesięcy konkursowych.

·       Wszyscy laureaci miesięczni wejdą do finału konkursu. Ich nadesłane, zwycięskie pracy, zostaną opublikowane na dedykowanej stronie internetowej, na której odbędzie się głosowanie.

·       Głosowanie będzie ogólnodostępne.

·       Laureatem całego konkursu zostaje ta praca, która podczas głosowania finałowego uzyska największą ilość głosów.

 

2. Wyłonienie laureata odbędzie się na zasadach określonych Regulaminem spośród tych Uczestników, którzy:

 

2.1 W czasie trwania Konkursu wykonają zadanie konkursowe, polegające na zamieszczeniu zrobieniu oraz wysłaniu na wskazany przez organizatora adres facebook@scania.pl pracy konkursowej.

 

2.2 zaakceptują warunki Regulaminu, to jest tym samym:

potwierdzą udzielenie Organizatorowi upoważnienia do korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, w zakresie eksploatacji materiałów na potrzeby Konkursu wskazanych w § 1 ust. 4, w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); przeniosą na Organizatora prawa autorskie majątkowe i pokrewne do rozporządzania i korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich oraz praw pokrewnych; w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); potwierdzą, iż przysługują im wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prac oraz prawa do rozpowszechniania wizerunków wobec wchodzących w jego skład utworów, artystycznych wykonań i innych przedmiotów praw pokrewnych oraz wizerunków w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem oraz ich eksploatację w zakresie, o którym mowa w lit. a powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich; w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); potwierdzą, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z prac w ramach Konkursu w sposób określony w lit. a oraz z tytułu oświadczeń, o których mowa powyżej. w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

 

2.3 na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą, iż spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności dowód tożsamości, który potwierdzi, iż ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadku osób, które ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo Uczestnika w Konkursie i dokonanie upoważnień, rozporządzeń i oświadczeń, o których mowa powyżej.

 

§ 3 [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1.Konkurs przeznaczony jest tylko dla kierowców zawodowych.
2. Zdjęcie należy wykonać pojazdowi Scania, na którym wykonuje się codzienną pracę.

3.Prace konkursowe wykonane przez osoby nie będące kierowcami zawodowymi w dniu wykonania pracy konkursowej, nie będą brały udziału w konkursie

4. Praca konkursowa powinna być wykonana w trakcie trwania miesiąca konkursowego, prace archiwalne nie będą brały udziału w konkursie.

5. Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Polski

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji daty wykonania zdjęcia na podstawie danych w pliku (dane EXIF)

7. Zdjęcia należy wysyłać na adres facebook@scania.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

·       Imię i nazwisko zgłaszającego

·       Nazwę firmy, właściciela pojazdu

·       Datę uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem ciężarowym

8. Zgłaszając pracę konkursową z pojazdem ciężarowym Scania, zgłaszający oświadcza, że:

o   Akceptuje regulamin konkursu

o   Posiada prawa autorskie go przesłanego zdjęcia, jest jego autorem.

o   Posiada zgodę właściciela pojazdu na zgłoszenie pojazdu do konkursu.

o   Udziela Scania Polska S.A. zgody na publikacje nadesłanej pracy w kanałach społecznościowych Scania Polska S.A.

o   Posiada zgodę, w przypadku wygranej, na przeprowadzenie profesjonalnej sesji zdjęciowej zwycięskiego pojazdu. W przypadku gdy laureat nie jest właścicielem pojazdu, zgoda musi być wyrażona przez właściciela pojazdu.

9. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: (i) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych albo (ii) które ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego na swój udział w Konkursie.

10. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej jako „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

11. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

12. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w Czasie trwania Konkursu lubią Fanpage.

13. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

14. Każdy Uczestnik Konkursu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Konkursie, przyznania lub wydania Nagrody, zostanie wyłączony z Konkursu.

15. Każdy Uczestnik, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.

16 Uczestnicy w całości pokrywają ewentualne koszty, jakie poniosą w związku z udziałem w Konkursie.

17. Prace konkursowe muszą być wykonane przez kierowców zawodowych.

18. W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia pojazdów wirtualnych

 

§ 4 [Przebieg Konkursu]

1. Konkurs podzielony jest na 6 etapów. Każdy etap to pełny miesiąc kalendarzowy tj. luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec roku 2023.

2.Po zakończeniu każdego z miesięcy konkursowych, do 5 dnia następnego miesiąca, organizator wybiera z pośród nadesłanych prac konkursowych spełniających kryteria, laureata.

3. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego w wyżej wymienionych miesięcy konkursowych.
4.Finał konkursu zostanie rozegrany w dniach 1-14 sierpnia: czas na wykonanie pracy konkursowej
 

a.) 14 sierpnia 23.59 termin (nieprzekraczalny) na wysłanie prac konkursowych
b.) 15-17 sierpnia: publikacja posta konkursowego oraz głosowanie na naszym facebooku
c.) 18 sierpnia ogłoszenie zwycięscy

 

§ 5 [Nagrody i laureaci]

Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

1. Laureatów miesiąca wybierze jury składające się z pracowników Scania Polska S.A.
2. Zwycięzca konkursy zostanie wyłoniony na podstawie ilości otrzymanych głosów w głosowaniu
3. Nagrodami w Konkursie są:

3a. Nagrody dla laureatów miesiąca: zestawy upominków Scania

3b. Nagroda na zwycięscy konkursu:

·       Bon o wartości 3000pln brutto do wykorzystania w sklepie Scania

·       Profesjonalna sesje zdjęciowa wykonana we wskazanym przez zwycięzcę miejscu na terenie Polski.

·       Zaproszenie na Pomorska Miss Scania 2023 w tym pokrycie kosztów dwóch noclegów na terenie Gdańska w pokoju 2 osobowym.

 

§ 6 [Wydawanie Nagród w Konkursie]

1. Każdy Uczestnik może zostać wyłoniony tylko raz, jako Laureat miesiąca i może mu zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

2. W procesie przyznawania Nagród Organizator będzie komunikował się z Uczestnikiem drogą poczty elektronicznej lub za pomocą wiadomości prywatnych Facebook.

Adres e-mail Organizatora przeznaczony do kontaktu z Uczestnikami w powyższym zakresie to facebook@scania.pl

3. W wypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych Organizator zastrzega prawo weryfikacji zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika na poszczególne działania Uczestnika w ramach Konkursu także poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem ustawowym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niewskazania, po uprzednim wezwaniu Laureata do wskazania adresu mailowego bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. W powyższych wypadkach Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu i utracić prawo do Nagrody.

5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W takim wypadku Nagroda ta decyzją Organizatora zostaje anulowana albo może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Laureata przewidziane Regulaminem.

6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę rzeczową innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

7. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do Nagrody. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

 

§ 7 [Prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora]

1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi, na zasadach określonych w ust. 5 licencji do korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub praw osobistych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na Stronie

https://www.facebook.com/scaniapl

Uczestnicy upoważniają Organizatora do wykonania w imieniu twórców i artystów wykonawców prac ich autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia prac publiczności, formatowania, fragmentaryzacji, ekstrakcji poszczególnych elementów oraz oznaczania utworów imieniem i nazwiskiem twórców, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych powyżej. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania autorskich praw zależnych. Uczestnicy oświadczają, iż nie będą występowali z żadnymi roszczeniami wobec Organizatora, również wtedy gdy praca nie zostanie rozpowszechniona.

2. Wraz z wyłonieniem Uczestnika jako Laureata w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem w trybie określonym w § 4 ust. 2 oraz w § 6 Regulaminu, Uczestnik ten przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe i pokrewne do rozporządzania i korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w jego skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych oraz upoważnia do rozpowszechniania prac na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Uczestnicy oświadczają i gwarantują, iż przysługują im wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prac oraz prawa autorskie i pokrewne do wchodzących w jego skład utworów, artystycznych wykonań i innych przedmiotów praw pokrewnych oraz wizerunków w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie oraz ich eksploatację w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że wszystkie prace, ich publikacja na Fanpage i ich eksploatacja we wskazanym wyżej zakresie nie narusza praw osób trzecich. Z powyższego tytułu Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

4. O ile w wypadku naruszenia przez Uczestnika oświadczeń lub gwarancji, o których mowa powyżej, jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora lub następców w ich prawach dotyczące wykorzystywania prac zgodnie z Regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora oraz następców w ich prawach przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

5. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż wartość promocyjna związana z rozpowszechnianiem prac w sposób określony w punkcie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielania licencji, zgód i przeniesienia praw, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższych tytułów.

6. Organizator zobowiązany jest do wydania Nagród przyznanych w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

 

§ 8 [Polityka prywatności]

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zmianami) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Scania Polska S.A. al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane uczestników będą przechowywane przez Organizatora w okresie trzech lat od dnia zakończenia Konkursu.

 

§ 9 [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora wskazany w ust. 3 poniżej nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: „Scania Polska S.A. al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Marketing – Reklamacja”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma rozstrzygnięcie na piśmie na adres podany w reklamacji.

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 

§ 10 [Postanowienia Końcowe]

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage (z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu) przez cały okres trwania Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla pozwanego. Zarówno Uczestnicy i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Fanpage. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: facebook@scania.pl Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

2.2 zaakceptują warunki Regulaminu, to jest tym samym:

potwierdzą udzielenie Organizatorowi upoważnienia do korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, w zakresie eksploatacji materiałów na potrzeby Konkursu wskazanych w § 1 ust. 4, w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); przeniosą na Organizatora prawa autorskie majątkowe i pokrewne do rozporządzania i korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich oraz praw pokrewnych; w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); potwierdzą, iż przysługują im wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prac oraz prawa do rozpowszechniania wizerunków wobec wchodzących w jego skład utworów, artystycznych wykonań i innych przedmiotów praw pokrewnych oraz wizerunków w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem oraz ich eksploatację w zakresie, o którym mowa w lit. a powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich; w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); potwierdzą, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z prac w ramach Konkursu w sposób określony w lit. a oraz z tytułu oświadczeń, o których mowa powyżej. w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

2.3 na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą, iż spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności dowód tożsamości, który potwierdzi, iż ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadku osób, które ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo Uczestnika w Konkursie i dokonanie upoważnień, rozporządzeń i oświadczeń, o których mowa powyżej.

 

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

§ 3

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: (i) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych albo (ii) które ukończyły 13 lat i/lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego na swój udział w Konkursie.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej jako „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w Czasie trwania Konkursu lubią Fanpage.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

6. Każdy Uczestnik Konkursu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Konkursie, przyznania lub wydania Nagrody, zostanie wyłączony z Konkursu.

7. Każdy Uczestnik, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.

8. Uczestnicy w całości pokrywają ewentualne koszty, jakie poniosą w związku z udziałem w Konkursie.

 

[Przebieg Konkursu]

§ 4

1. Dzienne posty konkursowe z zadaniem konkursowym Organizator opublikuje na swoim Fanpage w dniach:

18.11.2021, 19.11.2021, 20.11.2021, 21.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021 o godzinie 9.00

2. Konkurs trwa od 18.11.2021 godz. 09.00 do 25.11.2021 do godziny 23:59

 

[Nagrody]

§ 5

Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator. Nagrodami w Konkursie są: gadżety Scania

 

[Wydawanie Nagród w Konkursie oraz wyłonienia laureatów]

§ 6

1. Każdy Uczestnik może zostać wyłoniony tylko raz, jako Laureat i może mu zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

2. W procesie przyznawania Nagród Organizator będzie komunikował się z Uczestnikiem drogą poczty elektronicznej lub za pomocą wiadomości prywatnych Facebook.

Adres e-mail Organizatora przeznaczony do kontaktu z Uczestnikami w powyższym zakresie to facebook@scania.pl

2.1 Laureat zobowiązany jest, dostarczyć oryginalne zdjęcie w wynikami na adres facebook@scania.pl. Organizator zastrzega, iż zweryfikuje prawidłową datę wykonania (zapisania) zdjęcia na dysku, tak aby laureatem w danym dniu została osoba dysponująca zdjęciem z danego dnia konkursowego. Zdjęcie należy zapisać poprzez wybranie "Zapisz obraz" po zakończeniu przejazdu.

 

 

 

 

 

 

2.2 Wyłonienie Laureatów odbędzie się dnia 26.11.2021r.

3. W wypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych Organizator zastrzega prawo weryfikacji zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika na poszczególne działania Uczestnika w ramach Konkursu także poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem ustawowym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niewskazania, po uprzednim wezwaniu Laureata do wskazania adresu mailowego bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. W powyższych wypadkach Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu i utracić prawo do Nagrody.

5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W takim wypadku Nagroda ta decyzją Organizatora zostaje anulowana albo może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Laureata przewidziane Regulaminem.

6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę rzeczową innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

7. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do Nagrody. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

 

[Prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora]

§ 7

1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi, na zasadach określonych w ust. 5 licencji do korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub praw osobistych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na Stronie

https://www.facebook.com/scaniapl

Uczestnicy upoważniają Organizatora do wykonania w imieniu twórców i artystów wykonawców prac ich autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia prac publiczności, formatowania, fragmentaryzacji, ekstrakcji poszczególnych elementów oraz oznaczania utworów imieniem i nazwiskiem twórców, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych powyżej. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania autorskich praw zależnych. Uczestnicy oświadczają, iż nie będą występowali z żadnymi roszczeniami wobec Organizatora, również wtedy gdy praca nie zostanie rozpowszechniona.

2. Wraz z wyłonieniem Uczestnika jako Laureata w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem w trybie określonym w § 4 ust. 2 oraz w § 6 Regulaminu, Uczestnik ten przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe i pokrewne do rozporządzania i korzystania z prac oraz wszelkich wchodzących w jego skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych oraz upoważnia do rozpowszechniania prac na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Uczestnicy oświadczają i gwarantują, iż przysługują im wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prac oraz prawa autorskie i pokrewne do wchodzących w jego skład utworów, artystycznych wykonań i innych przedmiotów praw pokrewnych oraz wizerunków w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie oraz ich eksploatację w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że wszystkie prace, ich publikacja na Fanpage i ich eksploatacja we wskazanym wyżej zakresie nie narusza praw osób trzecich. Z powyższego tytułu Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

4. O ile w wypadku naruszenia przez Uczestnika oświadczeń lub gwarancji, o których mowa powyżej, jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora lub następców w ich prawach dotyczące wykorzystywania prac zgodnie z Regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora oraz następców w ich prawach przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

5. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż wartość promocyjna związana z rozpowszechnianiem prac w sposób określony w punkcie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielania licencji, zgód i przeniesienia praw, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższych tytułów.

6. Organizator zobowiązany jest do wydania Nagród przyznanych w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

 

[Polityka prywatności]

§ 8

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zmianami) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Scania Polska S.A. al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane uczestników będą przechowywane przez Organizatora w okresie trzech lat od dnia zakończenia Konkursu.

 

[Reklamacje]

§ 9

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora wskazany w ust. 3 poniżej nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: „Scania Polska S.A. al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Marketing – Reklamacja”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma rozstrzygnięcie na piśmie na adres podany w reklamacji.

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 

[Postanowienia Końcowe]

§ 10

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage (z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu) przez cały okres trwania Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla pozwanego. Zarówno Uczestnicy i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Fanpage. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: facebook@scania.pl Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.