Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Retningslinjer for miljøvern

Scania er en av verdens største leverandører av transportløsninger, blant annet for lastebiler og busser med krevende transportoppgaver kombinert med produktrelaterte tjenestetilbud. Scania er også en ledende leverandør av industri- og marinemotorer.

Scanias formål er å være en foregangsbedrift for overgangen til et bærekraftig transportsystem og dermed skape en mobil verden som er bedre for virksomhet, samfunn og miljø. Hos Scania betrakter vi FNs Agenda 2030 som en delt agenda som krever samarbeid på tvers av myndigheter, næringsliv og det øvrige sivile samfunnet. Vi gir vår fulle støtte til de 17 målene, og vi er overbevist om at de har potensiale til å levere transformativ endring for både samfunn og næringsliv.

Som undertegner av FNs Global Compact, er Scania forpliktet til å opprettholde de ti prinsippene innen miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

En holistisk tilnærming til bærekraftig transport

Våre bærekraftige transportløsninger er utviklet i nært samarbeid med våre kunder og andre interessenter, og bygger på tre søyler:

– Energieffektivitet, den mest effektive teknologien for våre produkter sammen med tjenester som fokuserer på drivlinjeytelse, kjøretøyoptimalisering og drivstofforbruk.

– Fornybart drivstoff og elektrifisering, det bredeste tilbudet av motorer for fornybart drivstoff og elektrifiseringsteknologi for kjøretøy og infrastruktur.

– Smart og trygg transport, skape mer effektiv logistisk flyt og større fyllprosent gjennom bruk av tilkoblede tjenester.

Partnerskap er avgjørende for å omforme økosystemet for transport og logistikk, og Scania samarbeider med samfunn, beslutningstakere, operatører og kunder. 

Miljøansvar

Miljøtiltak som gjelder Scanias produkter, prosesser og tjenester er proaktive og basert på føre var-prinsippet og livssyklusperspektivet. Vi fokuserer på å forbedre hele organisasjonen kontinuerlig, og er opptatt av høy kvalitet på vår miljøstyring innen alle områder. Avvik fra mål og standarder bidrar til å identifisere og eliminere avfall.

Både internt og eksternt streber vi alltid etter å optimalisere flyten og iverksette tiltak for ressurseffektivitet. Vi fokuserer bevisst på energieffektivitet og utslipp av drivhusgasser fra virksomhetene våre. Vi støtter overgangen til et lav-karbonsamfunn ved ansvarlig kildearbeid knyttet til energi og utfasing av fossilt drivstoff. Vårt mål er å bidra til en sirkulær økonomi og redusere mengden avfall vi genererer, samtidig som vi reduserer miljøbelastningen.

Scania forplikter seg til å overholde juridiske og andre aktuelle vilkår samt selvutnevnte miljømål. Vi har forpliktet oss til en åpen rapportering for å gi våre interessenter regelmessig og relevant informasjon om våre tiltak.

Scania er opptatt av å tilby medarbeiderne oppdatert opplæring. Bevissthet og engasjement til våre høyt kompetente medarbeidere gjør at vi kan ta vårt ansvar og lede utviklingen fremover.