Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Privacy Statement - FAQ

Deelt Scania mijn gegevens met derden?

 

Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Zodoende kan het af en toe voorkomen dat wij uw gegevens geheel of gedeeltelijk delen binnen de Scania Group of met vertrouwde zakenpartners die ons bijstaan. Typische voorbeelden zijn:

 

 • wanneer u in de Scania-webshop iets koopt, delen we sommige gegevens met partners uw betaling verwerken of de producten bij u bezorgen.
 • wij kunnen uw gegevens verwerken in IT-systemen die zijn ontwikkeld, geleverd of worden gehost door onze externe IT-partners
 • wij kunnen gebruikmaken van derden om ons te helpen bij de organisatie van evenementen waaraan u deelneemt, om voor u een hotel of vervoer te regelen, etc.
 • wanneer u onze Noodhulp belt, kunnen wij uw gegevens delen met derden, bijvoorbeeld met sleepbedrijven

 

In die gevallen waarin we uw gegevens met onze zakenpartners moeten delen, zorgen wij ervoor dat die uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen. We kunnen uw gegevens ook delen met overheidsinstanties als dit wettelijk vereist is of wij een rechtmatig juridisch verzoek ontvangen van rechtshandhavings- of een andere autoriteit.

 

Waar verwerkt Scania mijn gegevens?

 

Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Dit betekent dat wij er van tijd tot tijd voor kunnen kiezen om al uw gegevens (allemaal of een gedeelte ervan) zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij voldoen we altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan. Als uw gegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen, worden adequate veiligheidsmaatregelen genomen.

In deze context betekent „verwerking” iedere handeling of reeks handelingen verricht op persoonsgegevens, zoals: verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, intrekken, raadplegen, gebruiken, openbaren door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, groeperen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

 

Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens te allen tijde te beschermen. We zullen alle passende wettelijke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang.

Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

 

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

We zullen uw gegevens minimaliseren of verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn om:

 

 • onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen
 • het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld
 • onze wettelijke verplichtingen na te komen

 

Zie ook de markt- en dienstenspecifieke privacyverklaringen die toegankelijk zijn via www.scania.com.

 

Wat zijn mijn rechten?

 
Recht van toegang

U kunt een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonsgegevens we met betrekking tot u verwerken. Zodra we uw identiteit hebben bevestigd, wordt het uittreksel op een veilige manier aan u overhandigd.

 

Recht van rectificatie

U hebt het recht om uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.

 

Recht van verwijdering

U kunt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen per direct laten verwijderen:

 • wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.
 • wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming intrekt.
 • wanneer het wettelijk is vereist om de gegevens te verwijderen.

 

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketing. Dat is een absoluut recht, wat dus betekent dat als u bezwaar maakt, wij het verdere gebruik van uw gegevens voor rechtstreekse marketing staken.

 

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die wij baseren op een gerechtvaardigd belang. U moet dan nauwkeurig omschrijven waar u bezwaar tegen maakt en waarom. De verwerking zal dan stoppen tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van het individu overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, doen gelden of weerleggen van wettelijke aanspraken.

 

Recht op beperking

U hebt het recht om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens te verzoeken. Dat kan in de volgende gevallen:

 • wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom hebt verzocht deze te corrigeren. Terwijl wij uw gegevens valideren, kunt u ons dan vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.
 • wanneer de gegevensverwerking onwettig is en u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt of het gebruik van uw gegevens kan worden beperkt.
 • wanneer u uw gegevens nodig hebt om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te verwerken.

 

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming hebt verleend om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

 

Kennisgeving van schending (klacht)

 

Wanneer u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt, verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe kan ik met u contact opnemen als ik vragen heb?

 

U kunt altijd contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van onze groep of een afspraak maken met uw lokale Scania-vertegenwoordiger.

 

Telefoon: +46 8 553 810 00

Postadres: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden.