Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Scania's wetenschappelijk gebaseerde doelen

Scania‘s doel is de transitie naar een duurzaam transportsysteem aan te jagen. We zijn ervan overtuigd dat wij als bedrijf, evenals de transportsector vóór 2050 fossielvrij kunnen zijn, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Om de inzet te beschrijven en transparant te zijn over de voortgang zijn wetenschappelijke doelstellingen voor CO2-reductie (SBT) opgesteld, die ons verplichten de uitstoot te verminderen in de mate en het tempo die wetenschappers nodig achten om de opwarming van de aarde te beperken.

 

Deze inzet betekent een radicale stap voor onze doelstellingen tot CO2-reductie, aangezien de doelstellingen niet alleen de uitstoot van onze directe, mondiale activiteiten omvatten, maar ook van de voertuigen die onze klanten gebruiken.

 

Deze zijn volledig afgestemd op onze bedrijfsdoelen en beïnvloeden de investeringsbeslissingen in al onze bedrijfsgebieden, van productie en logistiek tot productontwikkeling en verkoopprioriteiten. Maar daarbij houdt het niet op. Om de doelstellingen te halen zullen de klanten van Scania hun activiteiten moeten uitvoeren met minder impact op het klimaat dan hun concurrenten en de sector in het algemeen.

Scania: Green House Gas Inventory

Bij het berekenen van de klimaatimpact door Scania wordt gebruik gemaakt van het Green House Gas Protocol. Het GHG-protocol is de meest gebruikte, mondiale norm voor het meten en beheren van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) door bedrijfsactiviteiten, waardeketens en beperkende maatregelen.

 

Het GHG-protocol houdt rekening met verschillende broeikasgassen, niet alleen kooldioxide (CO2) maar ook methaan (CH4), stikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFC), perfluorkoolstoffen (PFC) en zwavelhexafluoride (SF6).

 

Het protocol onderverdeelt de emissies van een bedrijf in bereiken waarbij directe CO2-emissies van onze eigen activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen voor verwarming, motortests en bedrijfsvoertuigen onder Scope 1 vallen. Indirecte emissies gegenereerd door ingekochte elektriciteit, warmte en stoom zijn Scope 2.

 

Scope 3 zijn onze indirecte emissies in de waardeketen. Deze omvatten alle emissies die worden gegenereerd door de productie van onderdelen en componenten in de toeleveringsketen en door het gebruik van onze producten, tot aan het einde van de levensduur.

 

Onze wetenschappelijk gebaseerde doelen omvatten al onze Scope 1- en Scope 2-emissies, evenals de emissies van de momenten waarop onze producten worden gebruikt (Scope 3). Alleen al die laatste categorie is goed voor ruim 96 procent van onze totale uitstoot.

 

Bij Scania hebben we ook CO2-reductiedoelstellingen vastgesteld voor onze wereldwijde transporten over land (Scope 3, Transport & Distributie). We willen tussen 2015 en 2025 de CO2-uitstoot per vervoerde ton met 50 procent verminderen. 

Scania's wetenschappelijk gebaseerde klimaatdoelstellingen

Scope 1 en 2

Scania wil de Scope 1- en 2-emissies met 50 procent verminderen voor 2025, met 2015 als het basisjaar in absolute termen. De CO2-uitstoot van deze scopes wordt dus gehalveerd, ongeacht de omvang van onze groei. Activiteiten omvatten maatregelen voor energie-efficiëntie, de transitie van fossiele brandstoffen naar biobrandstoffen en contracten voor fossielvrije energie.

 

Onze doelstelling voor fossielvrije elektriciteit voor 2020 (2010) en voor energie-efficiëntie van 33 procent/voertuig in 2020 (2010) vormen de bouwstenen voor deze doelstelling.

 

Volgens het Science Based Target-initiatief (SBTi) is een reductie van 50 procent in Scope 1 en 2 gedurende deze periode van tien jaar erg ambitieus en in lijn met het scenario van 1,5 graad opwarming, het strengste scenario voor CO-2 reductie in SBT.

Scope 3

Ruim 96 procent van de CO2-uitstoot van ons bedrijf wordt gegenereerd wanneer producten worden gebruikt. Scania meet altijd de werkelijke klimaatimpact tijdens het gebruik van de producten, Well-to-Wheel (WtW), waarbij we ook rekening houden met de emissies die worden gegenereerd bij de productie van de brandstof of elektriciteit.

 

Volgens het Science Based Target-initiatief (SBTi) is deze doelstelling vergaand, en in lijn met het meest ambitieuze scenario voor CO2-reductie dat door hen werd ontwikkeld.

 

Dit is een intensiteitsdoel gemeten in CO2-equivalenten per kilometer. Scania meet de klimaatimpact van de producten door bedrijfsgegevens te gebruiken van alle wereldwijd connected trucks en bussen. De doelstelling houdt in dat voertuigen die worden geproduceerd in 2025, een 20% lagere CO2-uitstoot per kilometer hebben in vergelijking met de voertuigen uit 2015. We verzamelen één jaar lang gegevens van afzonderlijke trucks en bussen en gebruiken deze om het werkelijke energieverbruik en het aantal afgelegde kilometers te analyseren. Vervolgens voegen we informatie toe over het soort energie dat wordt gebruikt om de klimaatimpact te berekenen.

Hoe Scania de klimaatdoelen wil halen

50% CO2-reductie door onze activiteiten in 2025

Om de uitstoot van onze activiteiten tussen 2015 en 2025 met 50 procent te verminderen, moeten we met verschillende activiteiten werken. Een van de kernwaarden van Scania is Verspilling voorkomen en dit is het uitgangpunt.

 

Een ander belangrijk onderdeel zijn maatregelen voor energie-efficiëntie door continu te investeren in machines en apparaten die minder energie verbruiken dan de apparaten die ze vervangen.

 

En niet in de laatste plaats onderzoeken we, na het wegnemen van de energieverspilling, voortdurend de mogelijkheden om ons gebruik van fossiele energie om te zetten in hernieuwbare energie in onze productie en in onze R&D-activiteiten. De elektriciteit die wordt geleverd aan onze wereldwijde productie is nu al fossielvrij (sinds 2020), en dit wordt continu uitgebreid in ons commerciële wereldwijde netwerk van werkplaatsen.

20% CO2-reductie door onze producten

Er zijn vier hoofdblokken met activiteiten die ons helpen het wetenschappelijk gebaseerde doel voor Scope 3 Gebruik van producten te bereiken.

 

In de komende jaren gaan we verdere efficiëntieverbeteringen doorvoeren in ons traditionele product. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de nieuwe aandrijflijn en verbonden componenten.

 

Samen met onze klanten moeten we ook efficiënte manier vinden door geoptimaliseerde specificaties (beter gedimensioneerde aandrijflijnen, betere banden enzovoort) en door ervoor te zorgen dat er efficiënter met de voertuigen wordt gereden (chauffeursservices zoals training en coaching).

 

Dit blok omvat ook de transitie naar hernieuwbare bronnen van brandstof of gas voor de verbrandingsmotor. Een voertuig dat op biogas rijdt, kan nu al de Well-to-Wheel (WtW)-emissies verminderen met wel 80% in vergelijking met een equivalent van fossiele diesel. We gaan dit versnellen met meer partnerschappen in het transportecosysteem, en door nauw samen te werken met klanten, transportinkopers, infrastructuuraanbieders, brandstofleveranciers en andere besluitvormers.

 

Een snelle transitie naar elektrificatie is essentieel in de overgang naar een duurzamer transportsysteem. We bieden nu al plug-in hybride bussen en trucks en volledig elektrische stadsbussen en trucks voor stedelijke toepassingen. Geëlektrificeerde voertuigen die rijden op de Europese elektriciteitsmix gaan de CO2-uitstoot per km halveren.

 

Tenslotte moeten we ervoor zorgen dat de elektriciteit die in onze elektrische producten wordt gebruikt, afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Elektrische voertuigen die op groene stroom rijden, verminderen de CO2-uitstoot tot 98% in vergelijking met een conventionele dieselauto die op fossiele brandstof rijdt.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor grotere afbeeldingen