Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

Megfelelt az elvárásainak a Scania szervizben tett látogatása? Van valami, amin esetleg javíthatnánk?

 

Az Ön véleménye a legfontosabb számunkra!

 

A szervizlátogatást követően a mobiltelefonjára érkező SMS-ben mindössze két kattintással esélye van megnyerni egy Scania V8 okosórát.

 

Nem számít, hogy az értékelése pozitív vagy negatív. Minden egyes értékelés részt vesz a nyereményjátékban, és minden hónapban kisorsolunk egy nyertest!

 

 

 

 

ÉRTÉKELJ ÉS NYERJ - NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

 

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1 E dokumentum célja, hogy meghatározza az „ÉRTÉKELJ ÉS NYERJ” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) teljes szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat). A jelen Szabályzat egyedüli dokumentumként tartalmazza a Nyereményjáték kötelező érvényű szabályait. A jelen Szabályzat kizárólag a jelen dokumentummal azonos módon közzétett írásbeli kiegészítések formájában módosítható.

 

1.2 A Nyereményjáték szervezője a Scania Hungária Kft. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1. Adószám: 10415577-2-44, a továbbiakban: Szervező).

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK HELYSZÍNE ÉS TARTAMA

 

2.1 A Nyereményjáték 2022. szeptember 1-jén 00:00:00 órakor kezdődik és 2022. november 30-án 23:59:59 óráig tart (a továbbiakban: a Nyereményjáték tartama) a Magyarország területén (a továbbiakban: a Nyereményjáték helyszíne).

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

3.1 Kizárólag olyan természetes személy – fogyasztó – válhat a Nyereményjáték résztvevőjévé, aki a Nyereményjáték tartama során felkereste a Scania valamely szervizét a Nyereményjáték helyszínén, és SMS üzenetben felkérést kapott a visszajelzés kitöltésére (a továbbiakban: Résztvevő).

 

3.2 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezővel, a Megrendelővel vagy a Technikai Adminisztrátorral – ill. a vele együttműködő vállalatok és ügynökségek bármelyikével – munkaviszonyban vagy hasonló kapcsolatban álló személyek vagy ezek közeli hozzátartozói. Közeli hozzátartozónak a Magyarország jogrendjében a meghatározott személyek minősülnek.

3.3 A Nyereményjáték résztvevője az előző bekezdésekben meghatározott feltételeket teljesítő, a nyereményjátékba legalább egyszer érvényesen jelentkező személy (a továbbiakban: résztvevő vagy a Nyereményjáték résztvevője).

 

3.4 A Nyereményjáték részvételi feltételeit nem teljesítő, ill. a Nyereményjáték szabályzatát megsértő személyek nem kerülnek be a Nyereményjátékba. Ha kiderül, hogy az előző mondatot megsértve olyan személy került be a Nyereményjátékba, aki nem felel meg a nyereményjáték részvételi feltételeinek, az adott személy kárpótlás nélkül kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

 

4.1 A Résztvevők kizárólag a meglátogatott Scania szerviz szolgáltatásával kapcsolatos elégedettségi visszajelzések benyújtásával vehetnek részt a Nyereményjátékban. Miután az adott Résztvevő meglátogatta a szervizt a járműve javítása vagy szervizelése érdekében, SMS üzenetben felkérést kap, hogy értékelje a Nyereményjáték helyszínén működő Scania szerviz szolgáltatásait. Miután egy adott szervizmunka elvégzésre és a szerviztechnikus által átadásra kerül, a szerviz adott ügyfele felkérést kap a visszajelzésre. Egy-egy szervizügyfél esetében a visszajelzésre való felkérések maximális gyakorisága 1 felkérés 2-havonta. 

 

4.2 A Nyereményjátékba a Szervező csehországi szervizhálózatának valamennyi szervize bekapcsolódik. 

Az egyes szervizek nevei és címei: 

 

SCANIA BIATORBÁGY

2051 Biatorbágy, Rozália park 1.

 

SCANIA BUDAPEST

1152 Budapest, Városkapu utca 4.

 

SCANIA TISZAÚJVÁROS

3580 Hejőkürt, Külterület 043/17

 

SCANIA SZEGED

6728 Szeged, Fonógyári út 10.

 

SCANIA NAGYKANIZSA

8800 Nagykanizsa, Vámház u. 19.

 

SCANIA LÉBÉNY

9155 Lébény, Göbeház park 1.

 

 

4.3 Az SMS-ben küldött visszajelzéssel minden egyes Résztvevő kijelenti és megerősíti, hogy teljesíti a Nyereményjáték részvételi feltételeit, és elfogadja a Nyereményjáték Szabályzatát. A Nyereményjátékban való részvétel díjtalan.

 

4.4 A sorsolásra és a nyertesek kihirdetésére a Szervező székhelyén kerül sor, folyamatosan, az alábbi időpontokban, minden esetben a következő hónapban, azon Résztvevők között, akik az előző hónapban teljesítették a Nyereményjáték feltételeit, és akik a magyarországi Scania szervizhálózat bármely (a 4.2. pontban említett) szervizének szolgáltatását értékelték az SMS-ben megkapott értékelési felhívást követően. Egy Résztvevő legfeljebb egy díjat nyerhet a Nyereményjáték tartama során. Havonta egy nyertest sorsolunk ki. 

 

4.5 A sorsolásban kisorsolt nyertesekkel a sorsolást követő 7 munkanapon belül a Szervező közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, a termékértékelésben megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben. Amennyiben a nyertes nem válaszol a nyereményről szóló szervezői értesítő e-mail üzenetre, és a Szervezőnek nem küldi meg az elérhetőségét a marketing@scania.chu e-mail-címre 7 naptári napon belül, a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a nyeremény a Szervezőnél marad, aki fenntartja annak jogát, hogy ilyen esetben másik nyertest sorsoljon ki; ezzel a jogával a Szervező nem köteles élni. A Szervező azonos eljárásra jogosult abban az esetben is, ha a nyertes lemond a nyereményhez való jogáról.

 

4.6 A sorsolás és a nyertesek közzétételének időpontjai:

a) 2022. október 7. (szeptemberre vonatkozóan);

b) 2022. november 4. (októberre vonatkozóan);

c) 2022. december 9. (novemberre vonatkozóan).

 

5. A NYEREMÉNY

Sorsolásonként (havonta 1 alkalommal) 1-1 nyertes kerül kisorsolásra, aki egy Scania V8 okosórát (a továbbiakban: Nyeremény) nyer.

 

6. A SZERVEZŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ JOGAI

 

6.1 A Szervező és a Lebonyolító a nyeremény esetleges hibáiért a törvénye, a [magyar] Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint felel.

 

6.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát a Nyereményjáték tartama során bármikor módosítsa, a Nyereményjátékot lerövidítse, meghosszabbítsa vagy kártérítés nélkül megszüntesse.

 

6.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt hasonló típusú és értékű nyereménnyel helyettesítse abban az esetben, ha a nyeremény a Szervezőnek fel nem róható objektív okokból indokolatlanul nagy erőfeszítés nélkül nem szerezhető be vagy adható át.

 

6.4 A nyereményjáték eredményei véglegesek, fellebbezésre nincs lehetőség. A természetbeni nyeremények nem fizethetők ki készpénzben, ill. nem nyújtható helyettük egyéb teljesítés. Sem a Nyereményjátékban való részvétel, sem a nyeremények nem követelhetők ki jogi úton. Vitás kérdésekben a végső döntést mindig a Szervező hozza meg.

6.5 A Nyereményjáték részvételi feltételeit nem teljesítő, ill. a Nyereményjáték Szabályzatát megsértő személyek (lásd a Szabályzat 3. pontját) nem kerülnek be a Nyereményjátékba vagy kizárhatók abból, és ezzel elveszítik a Nyereményjátékban való további részvétel jogát és az esetleges nyereményt, amely a Szervezőre száll át (a továbbiakban Jogosulatlan Résztvevő vagy Jogosulatlan Nyertes). Ha kiderül, hogy ilyen személy a fent említett tények ellenére vált nyertessé, a nyeremény nem kerül részére átadásra, ill. ha már megkapta azt, az a [magyar] Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései értelmében a Jogosulatlan Nyertes jogalap nélküli gazdagodásának minősül.

 

6.6 A Jogosulatlan Nyertes köteles a jogalap nélküli gazdagodás tárgyát haladéktalanul visszaszolgáltatni a Szervezőnek. Ebben az esetben a Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben másik nyertest sorsoljon ki; a Szervező nem köteles élni ezzel a jogával.

 

6.7 A fentiekre tekintettel a Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Jogosulatlan Résztvevőt a Nyereményjátékból (ill. hogy ne adja ki a nyereményt a Jogosulatlan Nyertesnek), amennyiben:

a) az érintett a Szervező alkalmazottja vagy annak közeli hozzátartozója;

b) a Szervező tudomására jut vagy alapos okkal feltételezi, hogy a Résztvevő vagy a nyeremény megszerzésében a Résztvevőt segítő bármely más személy csalárd vagy tisztességtelen módon járt el vagy olyan magatartást tanúsított, amely nem felel meg a fair play - tisztességes játék - szabályainak, vagy a Szabályzatban meghatározottakkal ellentétben nem a résztvevő képességein alapult.

 

6.8 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzat értelmében, a Nyereményjáték értékelése céljából megfelelően ellenőrizze a Résztvevőnek a Nyereményjátékban való részvételi jogosultságát, ill. a Nyertes személyazonosságát (pl. a Résztvevő személyazonossági okiratának ellenőrzésével).

 

6.9 A Szervező nem téríti meg a Résztvevők azon költségeit, ill. nem teljesíti a Résztvevők azon kötelezettségeit, amelyek a Nyereményjátékban való részvételükkel vagy nyertességükkel kapcsolatban merülnek fel.

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KEZELÉSE

 

7.1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseivel összhangban a Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező részére átadott személyes adatait (a továbbiakban: Személyes Adatok) a Szervező kezelje, az alábbi terjedelemben: titulus, utónév, családnév, kapcsolattartási cím, kapcsolattartási telefonszám és e-mail-cím. Ez a hozzájárulás a megadott megőrzési időszak lejártáig, vagy a Résztvevő által a Szervezőnek a Szervező székhelyére ajánlott levélben vagy a marketing@scania.hu e-mail-címre küldött írásbeli hozzájárulás-visszavonás elküldéséig érvényes. Az egyes Résztvevők által a Nyereményjátékban való részvétel során a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szervező kizárólag a Nyereményjáték céljaira (a nyeremény elküldése, illetve a Résztvevő életkorának ellenőrzése, a nyertes közzététele a Szervező megfelelő közösségi média fiókjai segítségével) használja fel. A nyertes esetében a megadott személyes adatokat a Szervező a nyeremény átadásától számított 36 hónapig tárolja, ezt követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törli azokat.

 

7.2 A hozzájárulás visszavonása után azonban a Nyereményjátékban való további részvétel nem lehetséges. A Szervező ezúton tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a személyes adatok megadása a Résztvevő részéről önkéntes. A személyes adatokat megadó Résztvevő felelős a megadott személyes adatok helyességéért, teljességéért, naprakész és valós voltáért, ill. azért, hogy jogosult azokat a Rendeletnek megfelelő kezelés céljából a Szervező rendelkezésére bocsátani. A Nyereményjátékban való részvételével a Résztvevő megerősíti a következőket: rendelkezik a Rendelet értelmében szükséges valamennyi információval, különösen a Szervező mint adatkezelő azonosító adataival, a személyes adatok kezelésének céljával (a Nyereményjáték lebonyolítása), a kezelt személyes adatok listájával (titulus, utónév, családnév, kapcsolattartási cím, e-mail-cím és kapcsolattartási telefonszám); tájékoztatást kapott a személyes adatok megadásának önkéntes jellegéről, a megadott hozzájárulás érvényességi idejéről; tájékoztatást kapott a Rendelet értelmében őt érintettként megillető jogokról (a fenti információk a Szervező honlapján – www.scania.hu – elérhetők). A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő - nyertessége esetére - hozzájárul személyes adatainak a médiában, mégpedig az interneten történő térítésmentes közzétételéhez. A Résztvevő által megadott adatok elektronikusan feldolgozásra kerülhetnek. A Rendelet értelmében az adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője. A Szervezőnek saját személyes adatait átadó Résztvevő jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférésre (a Rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében), azaz jogosult ingyenes tájékoztatást kapni a Szervező által kezelt személyes adatairól, valamint a Rendeletben meghatározott egyéb jogokkal is rendelkezik, pl. ha úgy találja, hogy a Szervező megsértette a Rendeletben meghatározott kötelezettségeit, kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését (a Rendelet 16. cikke értelmében), valamint jogosult a személyes adatok törlésére (a Rendelet 17. cikke értelmében) és a személyes adatok a Szervező általi kezelésének korlátozására (a Rendelet 18. cikke értelmében) - a Szervező ennek során a vonatkozó jogszabályoknak (beleértve a levéltárakra és levéltárosokra vonatkozó előírásokat is) megfelelően köteles eljárni. Amennyiben a kezelt személyes adatokat saját maga adta meg, a Rendelet 20. cikke értelmében joga van az adatok hordozhatóságához.

 

7.3 A fenti esetekben, illetve kérdések vagy panaszok esetén bármely Résztvevő írásban vagy e-mailben fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz. Ha azt gyanítja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendelet rendelkezéseit, vagy hogy a személyes adatok kezelése során megsértették az Ön jogait, akkor a Magyarország Adatvédelmi Hivatalánál adatvédelmi eljárás megindítását kérelmezheti.

 

7.4 A Szervező adatvédelmi tisztviselője elektronikus úton a marketing@scania.hu címen, vagy írásban a jelen Szabályzat 1. pontjában székhelyként meghatározott címen érhető el.

 

7.5 A személyes adatok biztonságos kezelését, valamint az adatkezelésnek a Rendelet és a cseh adatkezelési törvény rendelkezéseivel való összhangját az adatvédelmi tisztviselő felügyeli. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei a következők:

Cím: Scania Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 1.

E-mail cím: marketing@scania.hu

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szervező nem felel a nyerteseknek az elfogadott nyeremények következtében felmerülő káráért.

A jelen Szabályzat 2022-09-01. napján lép hatályba.

Térjünk rá az üzletre