Who are participating in SEP 2016/2017 and what will we do after SEP?

Who are participating in SEP 2016/2017 and what will we do after SEP?

Att säga vad man läser för inriktning på SEP kanske inte rent konkret ger dig en bild av vad vi kommer arbeta med när vi gått färdigt programmet. Därför har jag sammanställt en kort info om varje deltagare på SEP med vilken utbildning man har gått och vilken tjänst man kommer få när programmet är slut. Vi har två stycken deltagare som är placerade i Oskarshamn och resterande arbetar i Södertälje. Då forskning och utveckling endast sker i Södertälje har man endast möjlighet att arbeta i Oskarshamn om man läser produktionsinriktningen.

Inriktning Produktion

Emil Ljungberg
Utbildning: M.Sc. Sociotechnical Systems (STS) vid Uppsala Universitet
Tjänst efter SEP: Produktionsingenjör – Processtekniker
På chassi ansvarar min roll för utveckling, kravställning och implementation av utrustning i produktion, samt teknikstöd vid förbättringsarbete.

Karin Tyredal Wahlén
Utbildning: Civilingenjör inom Kommunikation Transport och Samhälle med inriktning Kvantitativ logistik, Linköpings Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Logistikutvecklare
Som logistikutvecklare på Logistikcenter Motormonteringen kommer jag ansvara för att förbättra och effektivisera våra flöden inom lagerverksamheten. Allt från att ändra befintligt arbetssätt till att införa nya tekniska lösningar till att skapa en helt ny process.

Mikael Jonasson
Utbildning: Civilingenjör inom Maskinteknik (Design och Produktutveckling), Linköpings Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Ej fastställt
Kommer tillhöra teknikavdelningen vid hyttmonteringen i Oskarshamn.

Patrick Säll
Utbildning: Högskoleingenjör inom maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Tjänst efter SEP: Processtekniker @ Motormonteringen
Ansvara för tekniksidan på ett specifikt område @ Motormonteringen.

Patrik Partin
Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning integrerad produktion, Kungliga Tekniska Högskolan
Tjänst efter SEP: Produktionsingenjör
Jag kommer arbeta som produktionsingenjör på växellådsmonteringen där jag ansvarar för den tekniska utrustningen och problemlösningen. I rollen ingår det att effektivisera befintlig produktion och förbereda den för framtida produktförändringar.

Patrik Sjögren
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik med inriktning industriell produktion, Linköpings Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Produktionstekniker
Jag kommer efter SEP arbeta som produktionstekniker i Oskarshamns hyttmåleri. Min huvuduppgift kommer vara att stötta line både för manuella och automatiserade delar av processen. Vilket kan innebära att arbeta bort störningar i processen, underlätta/förbättra arbetsmoment m.m.

Simon Botvidsson
Utbildning: Högskoleingenjör i Maskinteknik, inriktning mot produktion, Linköpings Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Produktionsberedare
Jag kommer att arbeta som beredare inom motorbearbetningen där mina arbetsuppgifter kommer att vara bland annat:
1. Granska nya produkter som ska implementeras i produktionen.
2. Ta fram och ändra bearbetningsmetoder och operationsföljder.
3. Analysera och förbättra tillverkningens kapacitet och kvalitet.

Inriktning Mekanik

Daniel Johansson
Utbildning: Kandidat: Maskinteknik – Produktutveckling och Design, Jönköpings Tekniska Högskola. Master: Teknisk Mekanik – Hållfasthetslära, Kungliga Tekniska Högskolan
Tjänst efter SEP: Utvecklingsingenjör på motorutvecklingen
Jag kommer arbeta vid Scania Tekniskt Centrum och ansvara för konstruktion och utveckling av avgaskomponenter, dvs. avgassamlare, EGR-ventiler och avgasbromsar.

David Henningsen
Utbildning: Högskoleingenjör Maskiningenjörsprogrammet, Örebro Universitet
Tjänst efter SEP: Provningsingenjör
Jag kommer arbeta med utmattningsprover på i första hand chassikomponenter på lastbilar och bussar.

Markus Karlsson
Utbildning: Civilingenjör inom Design och Produktutveckling, Linköpings Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Konstruktör, hyttutveckling
Vilken grupp jag kommer att tillhöra är ännu inte helt fastställd, men det blir fortsatt arbete inom hyttutveckling som konstruktör då större delen av min tid inom SEP har varit på grupper med direkt koppling till hytt.

Maria Plahn
Utbildning: Civilingenjör inom Produkt- och processutveckling vid Mälardalens högskola
Tjänst efter SEP: Konstruktör
Jag kommer att arbeta med bränslesystem på bussar. Det innefattar i stort sett alla komponenter från det att bränslet tankas i bussen fram till motorn.

Martin Mohlin
Utbildning: Civilingenjör inom Farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Tjänst efter SEP: Konstruktör
Jag kommer arbeta som konstruktör inom kylsystemet där jag kommer vara artikelansvarig för många av lastbilens komponenter.

Max Karjalainen
Utbildning: M.Sc. Teknisk fysik och elektroteknik med internationell inriktning, Linköpings Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Utvecklingsingenjör inom retarderutveckling
Min master valde jag mekatronik som är en blandning av mekanik och system. Tack vare SEP-programmet så har det gett mig möjligheten att prova på både retarderutveckling både från en konstruktörs samt en systemutvecklares sida. Efter SEP-perioden är tanken att fortsätta jobba med retarderutveckling men kommer välja att rikta in mig mot systemutveckling.

Inriktning System

Hjalmar Lundin
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik inriktning Mekatronik, Kungliga Tekniska Högskolan
Tjänst efter SEP: Utvecklingsingenjör
Kommer jobba med att utveckla avancerade förarstödsfunktioner mot autonoma fordon.

Jashar Vahid
Utbildning: Civilingenjör i datateknik, Lunds Tekniska Högskola
Tjänst efter SEP: Utvecklingsingenjör
Jag kommer att jobba med hårdvarunära mjukvaruutveckling till bland annat motorstyrenheten. Det handlar alltså om att styra motorn och hantera kommunikationen med bilens andra styrenheter.

Mikael Nivala Fernberg
Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan
Tjänst efter SEP: Utvecklingsingenjör
Jag kommer att arbeta med systemintegrering och test av elsystemet i fordonen.

Oliver Somos
Utbildning: Högskoleingenjör i Datateknik
Tjänst efter SEP: Utvecklingsingenjör
Jag kommer vara med i utvecklingen av Scania Diagnos and Programmer 3, som är en Windows applikation som används av verkstäder för att serva Scania produkter.

 

English:

To give a hint of what all participants in SEP will be working with when the program has ended a summation of education and future position after SEP is presented for each of us. We have two participants stationed in Oskarshamn and the rest are working in Södertälje. Since all research and development is conducted in Södertälje the participants working in Oskarshamn are specialised in production technology.

Specialisation Production Technology

Emil Ljungberg
Education: M.Sc. Sociotechnical Systems (STS) at Uppsala University
Position after SEP: Industrial Engineer – Process Technician
Responsible for the development, specification of requirements and implementation of equipment in production, also technical support and expertise with production improvements.

Karin Tyredal Wahlén
Education: M.Sc. Communication Transport and Infrastructure specialised in Quantitative logistics, Institute of Technology at Linköping University
Position after SEP: Logistics Developer
As a logistics developer at Logistics Centre Engine I will be responsible for improving and making the flows in the warehouse more efficient. E.g. changing existing ways of working, implement new technical solutions or to create a whole new process.

Mikael Jonasson
Education: M.Sc. Mechanical Engineering (Design and Product Development), Institute of Technology at Linköping University
Position after SEP: Not determined
Will be affiliated to the technical department at the cab assembly in Oskarshamn.

Patrick Säll
Education: Bachelor in Mechanical Engineering, Royal Institute of Technology
Position after SEP: Process Engineer @ Engine assembly
Responsible for the technical side on a specific area @ Engine assembly.

Patrik Partin
Education: Master degree in industrial engineering and management, specialised in integrated production, Royal Institute of Technology
Position after SEP: Production engineer
I will be working as a production engineer at the gearbox assembly where I will be responsible for the technical equipment and problem solving. The role includes improving the efficiency and working environment of the current production, as well as preparing it for future product changes.

Patrik Sjögren
Education: M.Sc. Mechanical Engineering specialised in industrial production, The Institute of Technology at Linköping University
Position after SEP: Production Technician
After SEP I will be working as a production technician in the paint shop in the cab production facility in Oskarshamn. My main responsibility will be to support line both for the manual and automatic parts of the process. It can mean solving disturbances in the process, improving work processes etc.

Simon Botvidsson
Education: Bachelor in Mechanical Engineering specialised in production, The Institute of Technology at Linköping University
Position after SEP: Process Planner
I am going to work as a process planner within engine production machining where my assignments among other things will be:
1. Review new products that is going to be implemented in the production.
2. Create and change machining methods and operation orders.
3. Analyse and improve the production capacity and quality.

Specialisation Mechanical Engineering

Daniel Johansson
Education: Bachelor: Mechanical Engineering – Product Development and Design, Jönköping School of Engineering. Master: Engineering Mechanics – Solid Mechanics, Royal Institute of Technology
Position after SEP: Development Engineer at the Engine Development
I will be working at Scania Technical Centre as responsible for design and development of exhaust components, namely exhaust manifolds, EGR-valves and exhaust brakes.

David Henningsen
Education: B.Sc. Mechanical Engineering, Örebro University
Position after SEP: Test Engineer
I will be working with strength testing of chassi components on trucks and buses.

Markus Karlsson
Education: Design and Product Development, M.Sc. in Engineering, The Institute of Technology at Linköping University
Employment after SEP: Design Engineer, Cab Development
The group that I will be working with is not yet fully determined, but my work will continue within cab development since this is the area where I have spent the main part of my time during the program. Within this area I will be working as a design engineer.

Maria Plahn
Education: M.Sc. in Engineering in Product and Process Development at Mälardalen University
Position after SEP: Mechanical Engineer
I will be working with the fuel system on buses. This includes most components from where the fuel is filled up to the engine.

Martin Mohlin
Education: M.Sc. in Aerospace Engineering, Royal Institute of Technology
Position after SEP: Design Engineer
I will work as a design engineer within cooling system where I will be responsible for many of the truck’s components.

Max Karjalainen
Education: M.Sc. in Applied Physics and Electrical Engineering with international profile, Institute of Technology at Linköping University
Position after SEP: Development Engineer within retarder development
As my master I chose mechatronics which combines mechanics and system development. Thanks to the SEP program it was possible to try to work both with retarder design and system development. After the SEP program my plan is to continue working with retarder, but with system development.

Specialisation System Development

Hjalmar Lundin
Education: M.Sc. in Mechatronics, Royal Institute of Technology
Position after SEP: Development Engineer
Developing advanced driver support system towards autonomous vehicles.

Jashar Vahid
Education: M.Sc. Computer Science, Lund University
Position after SEP: Development Engineer
I will work with software development for Scania’s embedded systems. This includes writing code for controlling for example the engine, as well as communication between the different systems in the vehicle.

Mikael Nivala Fernberg
Education: M.Sc. in Engineering Physics, Royal Institute of Technology
Position after SEP: Development engineer
I will work with systems and integration test of the electrical system in the vehicles.

Oliver Somos
Education: B.Sc. in Computer Engineering
Position after SEP: Development Engineer
I will be part of the team developing Scania Diagnos and Programmer 3, which is a Windows application used by workshops to service Scania products.

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.