Scania delårsrapport januari–september 2018

Scania delårsrapport januari–september 2018

Sammanfattning av de första nio månaderna 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 10 153 (9 080)
  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 98 674 (89 111)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK -134 (3 002) för Fordon och Tjänster
  • Perioden har kantats av stora störningar i leverantörskedjan med negativt kassaflöde som följd
  • Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens utformning (gäller även jämförelsesiffrorna) 

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Efterfrågan på nya lastbilsprogrammet är fortsatt god och serviceutvecklingen positiv. Scanias netto-omsättning för de nio första månaderna uppgick till 98,7 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Resultatet för de nio första månaderna 2018 steg till MSEK 10 153, vilket gav en rörelsemarginal på 10,3 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt. Resultatet påverkades också negativt av en mindre gynnsam marknadsmix. Störningarna i leverantörskedjan relaterade till omställningen till nya lastbilsprogrammet förvärrades ytterligare av den strejk som uppstod hos en komponentleverantör, vilket ledde till tillfälligt stoppade leveranser och försäljning av V8-motorer. Som en konsekvens av dessa störningar ökade lagernivåerna, vilket i kombination med den höga investeringsnivån har haft en negativ inverkan på kassaflödet. Med endast Latinamerika kvar kommer vi inom de närmsta två kvartalen ha genomfört den globala omställningen till Scanias nya lastbilsprogram. När vi nu närmar oss slutet av vår största industriella omställning någonsin fokuserar vi parallellt på att normalisera våra kostnadsnivåer, då vårt resultat inte fullt ut speglar det gynnsamma marknadsläge som råder.

Orderingången för lastbilar sjönk med 7 procent under de nio första månaderna 2018 jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på lastbilar i Europa fortsätter på en god nivå. I Latinamerika speglas efterfrågetrenden av Brasiliens långsamma återhämtning. Det råder för närvarande en osäkerhet relaterad till global handel. I Mellanöstern har efterfrågan sjunkit drastiskt i Iran och Turkiet, vilket lett till både avbokade ordrar och en dämpning i ny orderingång. Orderingången i regionen Asien som helhet påverkades också negativt av en avmattning i Kina. Efterfrågan i Eurasien fortsätter utvecklas positivt främst tack vare Ryssland trots den osäkerhet som råder där. Efterfrågan på bussar påverkas också negativt av situationen i Iran men totalt sett är orderingången i nivå med motsvarande period 2017. För affärsområdet Engines är efterfrågan hög inom alla segment, delvis tack vare en förköpseffekt i Europa. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 19,6 miljarder SEK, en ökning med 12 procent. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på 1 059 miljoner kronor och kreditförlusterna är på alltjämt låga nivåer.”

Kontaktpersoner

Susanna Berlin
Investor Relations
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57