Scania delårsrapport januari–juni 2018

Scania delårsrapport januari–juni 2018

Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 66,2 miljarder kronor under de första sex månaderna 2018, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år.

Sammanfattning av de sex första månaderna 2018

  • Rörelseresultatet steg till MSEK 6 950 (6 464)
  • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till MSEK 66 228 (60 541)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK -1 157 (3 290) för Fordon och Tjänster
  • Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens utformning (gäller även jämförelsesiffrorna)

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 66,2 miljarder kronor under de första sex månaderna 2018, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till MSEK 6 950 vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan en mindre gynnsam marknadsmix, högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och fortsatta begränsningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt. Den senaste tidens ansträngda situation i leverantörskedjan har förstärkts ytterligare av en strejk hos en komponentleverantör vilket innebär att Scania tillfälligt har tvingats stoppa leveranser och försäljning av V8-motorer till följd. Som en konsekvens av dessa störningar har lagernivåerna ökat, vilket i kombination med den höga investeringsnivån har en negativ inverkan på kassaflödet.

Efterfrågan på lastbilar är fortsatt god på de flesta marknader och den drivs av bland andra fordonsindustrin, gruv-, skogs- och jordbruksnäringen. Efterfrågan på lastbilar i Europa håller i sig på en hög nivå. I Latinamerika speglas efterfrågetrenden av Brasiliens långsamma återhämtning. I Eurasien, främst drivet av Ryssland är orderingången alltjämt på en bra nivå. Orderingången i Mellanöstern har minskat på grund av de återinförda sanktionerna i Iran. I övriga Asien är trenden positiv tack vare den fortgående utvecklingen mot mer moderna logistiksystem. Efterfrågan på bussar fortsätter vara god. För affärsområdet Engines når efterfrågan nya rekordnivåer och utvecklingen är positiv inom samtliga segment. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på 665 miljoner kronor och kreditförlusterna är på alltjämt låga nivåer.

Kundernas fordonsflottor är högt nyttjande och serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 13,1 miljarder SEK under det första halvåret 2018, en ökning med 12 procent. Digitalisering och uppkoppling är avgörande i skiftet mot ett hållbart transportsystem och utgör allt viktigare komponenter i Scanias tjänsteerbjudande. Med digitaliseringens hjälp kan vi effektivisera vår egen serviceaffär med bättre beläggning i verkstäderna för att kunna erbjuda kunderna mer effektiv service för ökad lönsamhet. Samtidigt kan vi med digitaliseringens hjälp utveckla nya affärsmodeller som exempelvis Scania Go, en nyligen lanserad mobilitetstjänst. Genom en enda app ges Scanias medarbetare tillgång till en rad olika transportmedel under arbetsdagen som ett alternativ till privat bil. Syftet är att främja hållbart och delat resande men även utröna möjligheterna med systemet i ett bredare, kommersiellt perspektiv.“

Kontaktpersoner

Susanna Berlin
Investor Relations
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57