One day at Engine Development

One day at Engine Development

Jag gör min 3:e praktikperiod just nu där jag är på Motorutvecklingen. Hela den här världen är ny för mig då jag inte pluggat någon direkt utveckling eller materiallära. Trots detta finns det fortfarande saker jag kan bidra med vilket känns både roligt och givande. Plus att jag har en helt ny värld att lära mig och utforska! Motorutvecklingen handlar som det låter om utvecklingen av nya motorer. Allt från utveckling av mjukvara kopplat till motorerna till utveckling av nya komponenter till tester av nya motorer. De flesta grupperna på motorutvecklingen är kopplade till en specifik funktion eller del på motorn men jag har haft turen att hamna på en grupp som har ett mer helhetsansvar för V8 motorer vilket gör att jag har möjlighet att få se alla dessa delar och hur de samspelar. Egentligen är jag inte knuten till en viss grupp utan jag har blivit lite mer flytande inom hela motorutvecklingsavdelningen då jag hjälper till i flertalet projekt utanför min grupp jag blivit placerad i. Jag har projekt kopplade till både V8, raka motorer, motorverkstaden och logistikflöden inom R&D. Detta ger mig såklart också möjligheten att få se större delar av motorutvecklingen och hela R&D.

Det finns väl egentligen inga typiska dagar på motorutvecklingen då allt är projektbaserat. Oftast är man involverad i olika projekt som ligger olika till i utvecklingsfasen vilket gör att du på en dag kan arbeta med motorer som går i produktion till att du senare arbetar med motorer som ska lanseras om flera år. Detta gör enligt mig utvecklingssidan väldigt intressant. Till skillnad från min hemmaavdelning med logistikutveckling där vårt arbete är mer kopplat till ”här och nu” eller inom en halvårsperiod än om 5 år. Det är en härlig kontrast vilket också påverkar hur man arbetar.

Mitt första projekt jag fick på motorutvecklingen var direkt kopplat till min verksamhet på logistikcentret då det handlade om antal unika artiklar i lager. Jag gjorde en analys över hur antalet unika artiklar förändras över tid beroende på vilka motorer vi har i produktion och när de fasas in och ut. Jag undersökte även hur ofta nya artiklar konstrueras och införs varje år på en specifik motor. Det roliga med detta projekt var att jag fick presentera detta för chefen för hela motorutvecklingen och sektionscheferna. Det kändes häftigt och lite läskigt att få presentera något man gjort under en praktikperiod för så viktiga personer inom motorutvecklingen.

Jag har blivit involverad i projekt kopplat till R&D:s materialflöde. R&D har ett materialbehov i utvecklingen av nya produkter som är samma artiklar som går i produktion. R&D kan behöva det i samband med att en komponent gått sönder eller att en ny generation ska utvecklas. Här försöker jag hjälpa till med produktionssidan och logistikbiten då det är den världen jag kommer från på Scania. Jag försöker få svar på vad som har hänt inom produktion och logistik, vilken utveckling vi har gått igenom och hur man på så sätt ska kunna förstå hur vi ska få in R&D:s behov på ett bra sätt i materialflödet.

Jag har även fått utvidga min kompetens kring motorer. Jag har tidigare inte haft något större intresse i motorer, hur de fungerar och är uppbyggda, men detta har ändrats sen jag hamnade på motorutvecklingen. Därför har jag fått upplärning i hur en motor fungerar och är uppbyggd från scratch. Med hjälp av denna kunskap som jag nu skaffat mig ska jag hjälpa till att bygga upp en motor som havererat. Jag ska då analysera vilka delar som behöver bytas ut pga. haveriet och sedan ska dessa artiklar beställas så att motorn kan byggas ihop och användas igen.

Den närmaste tiden ska jag vara med och strukturera upp en inspektion av nya artiklar till en motor. Dels hur själva inspektionen ska gå till och all logistik runt omkring för att få ihop det hela på ett bra sätt. Det är många parter involverade i en inspektion då både projektledare, konstruktörer och logistik ska samspela. Det roligaste med just utvecklingssidan är det kontaktnät man får. Jag har träffat och haft kontakt med betydligt fler människor både inom R&D men också inom Produktion och Logistik än vad jag har haft på någon av mina tidigare praktikperioder och ändå har jag bara varit här i 2 månader.

 

English:

I am currently doing my third practical period which is at the Engine Development. The developing part of the company is completely new to me since I have not studied any development or material courses during my education. Engine Development is about developing software towards the engines, new hardware components and tests of complete engines. Most of the groups are connected to a certain function or part of the engine but my group has a more overall responsibility of the V8 engines.

There are no typical days at the Engine Development since it is project based work. Typically you are involved in different projects that are different in time. On one day you can both work with engines that are in the production and at the same time work with engines that are going to be launched many years ahead in the future. That makes the developing side of the company very interesting.

My first project at the Engine Development was directly related to my logistics department. I conducted an analysis regarding how many unique articles we store depending on which engines are being produced. I also looked at how often we construct and replace articles on one specific engine each year. This project was actually presented for the board of the Engine Development which was very cool and a little bit scary.

I am also involved in a more broad project where I look at the material flow to the whole R&D. Since I come from the production side of Scania I assist with some knowledge from that part of the company that might be unknown to the people working at R&D. I try to map the changes that has happened in the production and logistics the last decades to see how R&D could incorporate their material demand into the same processes as the production demand.

I have also learned more about how engines are built since I never have been interested in this area before. I have then used this knowledge when trying to find out which parts of an engine needs to be replaced with new ones after a breakdown so that the engine could be built up again and reused for new tests.

Right now I am planning for an inspection of new articles for an engine. This includes how the inspection itself should be structured and also all logistics around it. Many functions are involved in an inspection since both project managers, designers and logistics should cooperate.

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.