My SEP journey

My SEP journey

Under de två första veckorna hade vi introduktionsveckor; vi hade teambuilding, lärde oss om hur man arbetar inom produktion på Scania (SPS = Scania Production System), gick produktkännedomskurser där vi fick lära oss mer om våra motorer och växellådor som vi även fick testa att meka lite med, vi fick lära oss om hur R&D arbetar med olika typer av projekt och hur de ser på SPS. Efter introduktionsveckorna var det dags för oss inom produktion att inleda vår verkstadspraktik. Upplägget av verkstadspraktiken har sett olika ut för olika personer inom SEP. Alla SEP:are inom produktion har arbetat på olika produktionsenheter och inom olika avdelningar vilket har gjort att allas respektive chefer har haft olika syn på vad vi ska se och lära oss under denna period utifrån den verksamheten vi ska arbeta i. Tanken med verkstadspraktiken var i alla fall att 4-5v skulle spenderas på ens egna produktionsenhet och att 2v skulle spenderas på en annan produktionsenhet.

Program structure

Min verkstadspraktik inleddes med en vecka på motormonteringen där jag i 3 dagar stod på line för V8:an och 1 dag följde med en verkstadstekniker. Min andra vecka hade jag truckutbildning. Därefter hade jag min praktik på Logistikcenter Motormonteringen där jag är anställd. Jag hade en vecka i våra respektive processer; Godsmottagningen och Boxförrådet för att få bättre koll på våra processer och de arbetsuppgifter och positioner som finns. Jag hade också en veckas praktik på det andra Logistikcentret i Södertälje som servar chassi och axlar. Sedan gjorde jag min andra veckas praktik på en annan produktionsenhet vilket även var på motormonteringen men denna gång gjorde jag praktik inom logistikbiten. Jag var då på furneringen som alltså plockar, kittar och levererar material direkt till line. Till sist återvände jag till Logistikcentret och gjorde praktik med de verkstadsteknikerna som är knutna till våra processer samt med den ompacksfunktion som finns som packar om material som levererats i fel emballage. Under hela denna verkstadspraktiksperiod fick jag möjlighet att testa på arbetena de utför vilket var väldigt roligt och givande för att man ska få en helhetsbild av de flödena man arbetar med.

Min andra praktikperiod gjordes på min hemmaavdelning Logistics Development inom Logistikcenter Motormonteringen. Jag fick testa på att arbeta som logistikutvecklare vilket är den tjänst som jag kommer ha efter att programmet är slut. Jag fick möjlighet att följa med olika logistikutvecklare och se hur de arbetar med processerna och med olika projekt de var involverade i. Jag fick även ett delprojekt i ett större projekt som jag skulle utföra under min ingenjörspraktik. Vårt logistikcenter ska flytta till en ny byggnad och inför denna flytt behöver alla flöden ses över och se hur de ska se ut i det nya logistikcentret. Mitt projekt bestod i att säkra vårt kvalitetsavvikelseflöde och ge förslag på hur detta flöde skulle se ut till det nya logistikcentret. Det var väldigt givande att få ett sådant projekt att arbeta med då man fick knyta kontakter och intervjua olika människor för att få en bra kartläggning att utgå från. I denna praktikperiod fanns även ett kursblock på ca 4 veckor där vi som läser produktionsinriktningen gick kurser så som investeringar i produktionsutrustning, hur man kan analysera och förbättra processer, systematisk arbetsmiljöarbete, tekniska föreskrifter för produktionsutrustning, CE-märkning och produktionsunderhåll. När vi lärde oss mer om produktionsunderhåll fick vi även göra praktik på våra lokala produktionsunderhållsenheter för att skapa ett kontaktnät men också för att lära oss mer om deras arbete. Då jag arbetar inom lagerverksamhet så har vi inte så många maskiner så jag gjorde min praktik på produktionsunderhållsenheten intill vår verksamhet och hos Truckverkstan.

Nu är jag inne i min tredje praktikperiod som jag gör på Research & Development (R&D) inom motorutvecklingen. Denna praktikperiod ska göras inom R&D för oss som går produktion för att vi ska få kännedom om hur man jobbar med forskning och utveckling. Här hjälper jag till i flera olika småprojekt där många av dem är kopplade mot logistik och den verksamheten jag kommer jobba med efter programmets slut. På så sätt får jag en bättre helhetssyn av det fullständiga flödet från utvecklingsstadiet till implementering av projektet. I detta block har vi även ett kursblock där vi bland annat ska få lära oss ett layoutprogram för produktionsenheter och hur man gör olika belastningsergonomiska bedömningar för olika positioner inom produktion och logistik.

Därefter har jag en veckas praktik på lokalt SPS Office då man får lära sig mer om hur man på sin produktionsenhet arbetar med Scanias produktionssystem. Sen har jag min sista praktikperiod. Denna praktikperiod ska enligt programmets plan göras på en avdelning som har koppling till den framtida tjänsten. Då jag kommer arbeta med logistikutveckling på ett logistikcenter så känns en praktikperiod på materialplaneringen, transportplaneringen eller Inbound Logistics relevant för just mig. Här har jag fått bra stöttning av min chef gällande vad hon anser användbart för mig i framtiden. Även i detta block har vi ett litet utbildningsblock där vi ska få lära oss mer om Scanias produktutvecklingsprocess och sen har vi inom produktion ett studiebesök i fabriken i Oskarshamn inplanerat. Efter denna praktikperiod och kursblock är programmet slut och jag ska återvända till Logistikcenter Motormonteringen för att påbörja min tjänst som logistikutvecklare.

 

English:

The program started with a two week introduction where we had teambuilding and we learned about the Scania Production System (SPS) and Scania’s gearboxes and engines. We also got an insight of how R&D works with projects and SPS. After the introduction the workshop practice started for the ones in the production technology specialisation. Since all participants in SEP are hired in different groups and production units the structure of the workshop practice was different for all of us depending on what the managers though was useful for each of us and our careers. 4-5 weeks was spent on the own production unit and 2 weeks were spent on a different production unit.

I started my workshop practice at the Engine assembly where I stood 3 days on the production line for the V8 engines. I also followed a workshop technician one day to see how they work. Afterwards I took a drivers licence for forklifts. The following weeks I practiced at the Logistic Centre Engine who serves the engine assembly which is where I am hired. I practiced in both of our processes; Goods Reception and Box Storage. I also did a week of practice at the other logistic centre serving chassi and transmission. After that I did my second and final week of practice at another production unit which also was at the engine assembly but on the logistics side this time. I practiced at a furnishing group that sequences and kits the material and delivers it directly to line, the line feeding logistics. The final week of this rotation was spent on the logistic centre again where I worked with our workshop technicians and the repack group. The fun part of this period was that I got the opportunity to try different workshop positions and learn more about the flows and positions I will try to improve later on when I work as a Logistics Developer.

My second rotation was at my home department Logistics Development at the Logistic Centre Engine. This period I worked as a Logistics Developer with a certain project. Our logistics centre is going to move to a new building and therefore all flows in the centre was analysed to find a suggestion for the new set up at the new building. I was responsible for a quality flow which was very challenging and fun. During this rotation we had a theory block of 4 weeks where we learned about production equipment investments, systematic work environment, technical specifications for production equipment, CE marking and production maintenance.

I am currently doing my third rotation where I am stationed at the Engine Development at R&D. For the ones specialising in production technology this rotation should be done at a group at R&D to see how research and development is conducted at Scania. We also have a theory block during this period and we will be educated in a layout program and in how we should do ergonomic evaluations of different positions in production and logistics.

After this period we have a week working at the local SPS Office where we will see how our production unit works with the Scania Production System. This is followed by the last rotation which should be conducted at a neighbouring department related to the position you will work at after the program has ended. Since I will work as a Logistics Developer at a logistics centre material planning, transport planning and Inbound Logistics are groups relevant for my last rotation. A final theory block where we will learn more about the product development process and a visit to the production facility in Oskarshamn is planned in the final rotation block.

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.