Inside the new LC

Inside the new LC

Med 57 dagar kvar till flytt står nu ett helt färdigt skal av LC:t på sin plats. Om någon vecka börjar installationerna där media och ställage är bland de första delarna att installeras. Vår kontorspaviljong som även kommer fungera som matsal för hela logistikcentrets anställda står nu också på sin plats. Kontorspaviljongen är inflyttningsbar om en vecka och då kommer vi nog börja jobba en del därifrån för att koordinera lite installationer och mäta och testa saker. I förra veckan klev jag in i byggnaden för första gången. I och med att det enbart är ett skal än så länge utan inredning är det svårt att få en bild av hur det kommer bli när allt är installerat och klart men man fick ändå en bra överblick över hela LC:t storlek. Då vi idag har vår verksamhet utspridd i två byggnader kommer det bli en otrolig förbättring att få allt samlat under ett och samma tak där man har möjlighet att överblicka hela verksamheten.

New LC and office building

New LC and office building

New LC

Inside the new LC

New Goods Reception

New Goods Reception

I förra veckan höll vi de sista workshopsen där vi bestämde vilka arbetsmoment varje position ska utföra. För varje delprocess hölls en separat workshop där vi tillsammans med minst en representant från processen och logistikutvecklare utvärderade positionernas arbetsuppgifter. Dels gick vi igenom det gamla arbetssättet och utvärderade vad som kunde flyttas över för de nya positionerna och vilka moment som förändras till följd av förändrade flöden eller layout i nya LC:t. Det är utifrån dessa standarder som vi sedan kommer utbilda våra processer i inför flytten. Vi har kontinuerlig upplärning varje dag fram till flytten som rullar parallellt med att processen ska flyta på i sin fulla takt.

Något som jag lagt stor vikt vid tillsammans med min ena kollega de senaste veckorna är uppbyggnaden av förråd i systemet. Idag påbörjas uppbyggnaden av förråden i testmiljö i våra system. Detta för att dels kunna testa hela flöde från inkommande leverans av gods till förrådsläggning till beställning till leverans. Upptäcks något problem kan vi då se över en ny lösning av systemuppbyggnaden inför uppbyggnaden i produktionsmiljön. Vi har färdigställt förrådsdesign och styrning för 1 av 3 huvudförråd. De andra två är påbörjade men måste färdigställas inom kort för att också kunna byggas upp i testmiljö och se så att alla kopplingar är rätt. Men dessa är nästintill färdiga så snart kan vi bocka av förrådsdesignen från vår aktivitetslista vilket känns skönt. Dock måste vi ju såklart följa upp testerna och hur kopplingarna fungerar för att kunna utvärdera och eventuellt designa om. Men med lite tur är den största arbetsinsatsen för förrådslayouten klar vilket känns som ett stort steg i rätt riktning.

 

English:

With 57 days left until we move a complete shell of the new LC is on its place. The installations of media and racks starts within a few weeks. The office building is also on its place and within a week or two we can start working from there. It is going to be great having the ability to work at two places depending on how your day is. If we are coordinating installations or wants so measure anything we can work from the new office building since it is placed just a few meters from the new LC. I went into the new LC for the first time last week. It was interesting to see the full scale of the building but it was also hard to get an insight of how it will look when everything is installed and the process runs there. But it will be great having both of our processes under the same roof since we today have them in two different buildings. It will be a lot easier to see the full process in the new LC.

Last week we held the last workshops regarding which tasks each position should complete. For each sub process a separate workshop was held where both a representative from the process and a logistics developer was present. The old standards were evaluated to see which tasks could be moved to the new positions and what tasks should be added or changed depending on new flows or new layout of the LC. From these standards the training of the process in the new standards can take form. We continuously train the process in the new processes and positions on a day to day basis in parallel with that the process should run in full pace.

My main task together with a colleague the last weeks has been to compile a layout and steering of the different storages. The storages should firstly be built in a test environment where the whole flow from goods reception to storage to ordering to delivery of the material could be simulated. This in order to find potential connections that are not right before building them in the production environment. The first of three main storages is sent to IT and the buildup in the test environment starts today. The other two designs are drafted but have to be finished within a few weeks so we have time to test all storages. Soon we can check off this activity on our list which feels like a huge step forward.

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.