Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Splnila návštěva servisu Scania Vaše očekávání? Nebo je naopak něco, co bychom mohli zlepšit?

 

Na Vašem názoru nám záleží!

 

Stačí dvě kliknutí v SMS, která po návštěvě servisu dorazí na Váš mobilní telefon a máte šanci vyhrát Scania V8 Smart Watch.

 

Nesejde na tom, jestli bude Vaše odpověď pozitivní nebo negativní. Všechny zpětné vazby zařazujeme do slosování a každý měsíc losujeme jednoho výherce!

 

 

Nyní už známe všechny vítěze.

Za měsíc září se stal vítězem soutěže pan Luděk Měchura, za říjen pan Václav Šperl a listopadová výhra putuje do rukou pana Michala Boháčka. Gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

Pravidla soutěže

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže

„OHODNOŤ A VYHRAJ“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků zveřejněných stejným způsobem jako tento dokument.

 

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Scania Czech Republic s. r. o. se sídlem na adrese Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, spisová značka C 29097/MSPH („Pořadatel“).

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

2.1 Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2022 00:00:00 hod do 30. 11. 2022 23:59:59 hod včetně („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“).

 

3. PODMÍNKY ÚČASI V SOUTĚŽI

 

3.1 Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, který  navštívil v Době konání Soutěže servis Scania v Místě konání soutěže a obdržel výzvu k vyplnění zpětné vazby prostřednictvím SMS zprávy(„Soutěžící“).

 

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, zadavateli i technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.3 Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže alespoň jedenkrát platně registruje (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).  

 

3.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 

4. PRŮBĚH SOUTĚŽE

 

4.1 Soutěžící se do soutěže může zapojit výlučně prostřednictvím zaslání zpětné vazby spokojenosti se službami navštíveného servisu Scania. Soutěžící bude po návštěvě servisu pro opravu či servis jeho vozidla vyzván prostřednictvím SMS zprávy o poskytnutí hodnocení spokojenosti se službami servisu Scania v Místě konání soutěže. Každý návštěvník servisu obdrží výzvu k poskytnutí zpětné vazby po uzavření zakázky se servisním technikem. Maximální počet výzev k poskytnutí zpětné vazby, které budou návštěvníkovi servisu doručeny, je 1 výzva za dobu 2 měsíce. 

4.2 Do soutěže jsou zahrnuty všechny servisy ze servisní sítě Pořadatele na území České republiky. 

 

 

Názvy a adresy jednotlivých servisů 

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Heydukova 1286, 386 01, Strakonice

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

U pily 677, 370 01, České Budějovice

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Hruškové dvory 129, 586 01, Jihlava

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Modletice 105, 251 01, Říčany u Prahy

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Sobínská 186, 252 19, Chrášťany

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Průmyslová 1315, 293 06, Kosmonosy

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Žižkova 875/249, 400 01, Ústi nad Labem

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Lipenská 45, 779 00, Olomouc

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Místecká 872, 739 21, Paskov

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Vizovice Razov, 763 12, Vizovice

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Třanovice 300, 739 53, Hnojnik

SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.

Hájecká 14, 618 00, Brno

 

4.3 Každý soutěžící zasláním zpětné vazby prostřednictvím SMS současně prohlašuje a potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži, jakož i vyslovuje souhlas s Pravidly soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněná.

 

4.4 Losování a vyhlášení výherců se uskuteční v sídle pořadatele, a to průběžně, v níže uvedených termínech vždy až následující měsíc, a to ze všech soutěžících, kteří v minulém měsíci splnili podmínky soutěže a po obdržení výzvy k udělení hodnocení prostřednictvím SMS zprávy ohodnotili kterýkoliv servis ze servisní sítě Scania v České republice (uvedený v bodě 4.2). Jeden soutěžící může vyhrát maximálně jednu výhru během Doby trvání soutěže. V každém losování bude vylosován vždy 1 výherce pro každý měsíc. 

 

4.5 Po uskutečněném losování budou výherci kontaktování do 7 pracovních dnů od uskutečněného losování přímo pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu na jejich e-mailovou adresu, kterou uvedli v hodnocení produktu. V případě, že na takový email oznamující výhru pořadatele výherce nebude reagovat a pokud ve lhůtě 7 kalendářních dnů nesdělí pořadateli své kontaktní údaje na email: marketing@scania.cz, zaniká tímto nárok výherce na výhru a tato zůstává pořadateli, který si v takovém případě vyhrazuje právo na vylosování náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít. Stejný postup je pořadatel oprávněn zvolit v případě, kdy se výherce svého práva na výhru zřekne.

 

4.6 Dny losování a vyhlášení výherců

a) 7. 10. 2022 (za září)

b) 4. 11. 2022 (za říjen)

c) 9. 12. 2022 (za listopad)

 

5. VÝHRA

V rámci jednoho losování (1x měsíčně) bude losován vždy 1 výherce, který vyhraje chytré hodinky Scania V8 Smart Watch (dále jen „Výhra“). 

 

6. PRÁVA POŘADATELE A ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

 

6.1 Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

6.2 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže.

 

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo, výhru uvedenou těchto Pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

 

6.4 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.

 

6.5 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly této soutěže (viz bod 3. Pravidel) nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny, čímž ztrácí nárok na další účast v soutěži a na případnou výhru, která tímto propadá ve prospěch pořadatele (dále také jako „neoprávněný soutěžící“ či „neoprávněný výherce“). Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána, došlo-li však již k jejímu vydání, považuje se za bezdůvodné obohacení neoprávněného výherce dle příslušných ust. Obč.Z.

 

6.6 Neoprávněný výherce je povinný předmět bezdůvodného obohacení bezodkladně vydat zpět pořadateli. V takovém případě si pořadatel soutěže vyhrazuje právo na vylosování náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít.

 

6.7 S ohledem na výše uvedené si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže neoprávněného soutěžícího (potažmo nevydat výhru neoprávněnému výherci) v případě:

a) zapojení zaměstnance pořadatele soutěže nebo jeho osoby blízké

b) kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních Pravidel

 

6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito Pravidly (např. předložením dokladu totožnosti soutěžícího).

6.9 Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady, ani neplní žádné jiné povinnosti, které jim případně vzniknou z důvodu jejich účasti v soutěži resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

 

7. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1 Účastník soutěže svou účastí v soutěži vyjadřuje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) souhlas ke zpracování osobních údajů (dále jen „osobní údaje“), které budou pořadateli v rámci účasti v soutěži ze strany soutěžícího poskytnuty, a to v rozsahu: oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní tel. číslo a email, a to až do uplynutí stanovené doby jejich uchovávání, nebo do doby písemného odvolání takového souhlasu soutěžícím zaslaného pořadateli písemně poštou doporučeně na adresu sídla pořadatele, nebo emailem na marketing@scania.cz. Osobní údaje, které byli pořadateli ze strany každého soutěžícího v rámci účasti na soutěži předány, budou ze strany pořadatele použity výlučně za účelem realizace soutěže (zaslání výhry, případně ověření věku soutěžícího, vyhlášení výherce na příslušných účtech pořadatele na sociálních sítích. Poskytnuté osobní údaje budou pořadatelem v případě výherce uchovávány po dobu 36 měsíců od okamžiku odevzdání výhry, následně dojde k jejich výmazu v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

7.2 Po odvolání souhlasu není však další účast v soutěži možná. Pořadatel tímto informuje soutěžícího, že poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné. Soutěžící, který poskytl osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé a je oprávněn je pořadateli ke zpracování v souladu s nařízením poskytnout. Soutěžící zapojením se do soutěže potvrzuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace podle nařízení, zejména identifikační údaje pořadatele jako správce, účel zpracování osobních údajů (realizace soutěže), seznam zpracovávaných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a kontaktní telefonní číslo), že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, době platnosti uděleného souhlasu, jakož i skutečnost, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby ve smyslu nařízení (uvedené informace jsou dostupné na internetové stránce pořadatele www.scania.cz). Účastí v soutěži soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas s bezúplatným zveřejněním osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, a to na internetu, a to v případě, že se stane výhercem výhry. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou být zpracovávány elektronicky. Správcem ve smyslu nařízení je pořadatel soutěže. Soutěžící, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 odst. 1 nařízení), tj. právo požadovat bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o něm pořadatel zpracovává a další práva dle nařízení, pokud například zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a má právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů (čl. 16 nařízení), jakož i právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení) a na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení) pořadatelem, který bude postupovat v souladu příslušnými právními předpisy (včetně předpisů o archivech a archivář). Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení.

 

7.3 Ve výše uvedených případech nebo v případě dotazů nebo stížností se každý soutěžící může písemně nebo prostřednictvím e-mailu obrátit na odpovědnou osobu ve vztahu k ochraně osobních údajů. Pokud máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s nařízením nebo došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů, můžete podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

7.4 Odpovědnou osobu pořadatele pro oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese marketing@scania.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti uvedené v bodě 1. těchto Pravidel.

 

7.5 Za účelem bezpečného zpracování osobních údajů a zajištění souladu zpracování s nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů dohlíží odpovědná osoba. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu jsou:

Adresa: Scania Czech Republic s.r.o., Sobínská 186, 252 19 Chrášťany

E-mail: marketing@scania.cz

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody, které vzniknou výherci v důsledku s přijatými výhrami. Tato pravidla jsou účinná od 1. 9. 2022

Prodejní a servisní síť