Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Transport en de Agenda 2030

De wereld heeft zich verenigd rond 17 doelen voor duurzame ontwikkeling, voor alle mensen en alle sectoren van de samenleving. De bijdrage van Scania voor het behalen van deze doelen bestaat uit het vertalen ervan naar duurzame bedrijfsoplossingen. 

De Agenda 2030 is een gedeelde agenda die samenwerking vereist tussen overheden, het bedrijfsleven en het bredere maatschappelijke middenveld. We zijn van mening dat de 17 doelen de mogelijkheid bieden transformatieve verandering teweeg te brengen. Zowel voor de samenleving als het bedrijfsleven. 

Een effectief vervoerssysteem is fundamenteel voor een concurrerende en veerkrachtige economie. De efficiënte stroom van goederen en mensen is een cruciale factor voor ontwikkelingsresultaten, en draagt bij aan voedselveiligheid, onderwijs, armoedebestrijding, inclusieve groei en meer. Tegelijkertijd wordt vervoer in de huidige opzet geassocieerd met negatieve gevolgen, zoals CO2-uitstoot, luchtverontreiniging, verkeersopstoppingen en verkeersongevallen. Efficiënte en groene transportoplossingen zijn niet voor iedereen beschikbaar. In de komende jaren krijgen we de mogelijkheid een duurzaam transportsysteem te ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van samenlevingen, steden en gemeenschappen voor het vervoer van mensen en goederen. Een transportsysteem dat mensen verbindt, markten opbouwt en economische en sociale ontwikkeling stimuleert die voor iedereen toegankelijk is. Transportsystemen moeten worden ontwikkeld voor een maximale kwaliteit van leven door veilig, betaalbaar en toegankelijk te zijn, maar ook door de negatieve impact op mensen en hun broodwinning tot een minimum te beperken. We moeten de invloed van de transportoplossingen op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling bekijken vanuit een levenscyclusperspectief: vanaf de winning van grondstoffen tot aan het einde van de levensduur.

Het tegengaan van klimaatverandering en de daarmee samenhangende gevolgen is momenteel de belangrijkste prioriteit voor de transportsector. De strategie van Scania richt zich op de transitie naar een duurzaam transportsysteem. In 2018 startte Scania de Pathways-studie om te zien hoe een toekomstig fossielvrij, commercieel transportsysteem eruit kan zien en bereikt kan worden in 2050. We zijn een deel van het probleem, maar samen met anderen zijn we ook een deel van de oplossing.

SDG 1 - Geen armoede

Betrouwbare en effectieve vervoerssystemen zijn een eerste vereiste voor inclusieve ontwikkeling en armoedebestrijding.

SDG 2 - Geen honger

Efficiënte logistieke ketens in de landbouw zorgen voor toegang tot de markt en betaalbare voeding.

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

De transportsector levert een grote bijdrage aan de luchtvervuiling in onze steden en veroorzaakt vroegtijdige sterfgevallen en ziekten. Jaarlijks komen meer dan een miljoen mensen om het leven bij verkeersongevallen.

SDG 4 - Kwaliteit onderwijs

Een goed functionerend, betaalbaar lokaal vervoerssysteem biedt toegang tot onderwijsfaciliteiten en bevordert gelijke leermogelijkheden.

SDG 5 - Geslachtsgelijkheid

Veilige en betaalbare vervoersopties zijn essentieel voor het vergroten van de deelname, het onderwijs, de productiviteit en de gezondheid van vrouwen. Transport biedt vrouwen meer mogelijkheden om te werken. 

SDG 6 - Schoon water en sanitaire voorzieningen

Een efficiënt en schoon vervoerssysteem zorgt voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Aan de andere kant kunnen emissies van transporten en producerende industrieën van invloed zijn op de waterkwaliteit. 

SDG 7 - Betaalbare en schone energie

Momenteel draait de transportsector grotendeels op fossiele brandstoffen. Een combinatie van motor- en aandrijflijnontwikkeling, efficiëntiemaatregelen voor transportsystemen en hernieuwbare brandstoffen kan zorgen voor moderne energie voor iedereen.

SDG 8 - Fatsoenlijk werk en economische groei

De transportsector maakt productiviteit, het creëren van banen en economische groei wereldwijd mogelijk. Het bevorderen van fatsoenlijk werk in de waardeketens blijft echter een uitdaging.

SDG 9 - Industrie, innovaties en infrastructuur

Innovaties in schone en duurzame technologie vormen momenteel het leeuwendeel van de R&D-investeringen van de transportsector. Transport, als een belangrijke sector, kan de acceptatie van innovaties zoals intelligente transportsystemen (ITS) en schone technologie versnellen.

SDG 10 - Minder ongelijkheid

Goed ontwikkelde transportinfrastructuur kan stedelijke en landelijke gebieden met elkaar verbinden, meer gelijke toegang creëren tot mogelijkheden zoals banen, onderwijs en diensten. 

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Goed geplande en goed ontworpen transportsystemen verbinden regio's en mensen met elkaar en zorgen voor toegang tot diensten en goederen. Toegankelijk en betaalbaar openbaarvervoer en logistiek stimuleren ontwikkelingen en mogelijkheden.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Slimme transportsystemen gaan hand in hand met duurzame consumptie en productie. Van logistieke systemen met verspilling naar slimme, verbonden en duurzame logistiek.

SDG 13 - Klimaatmaatregelen

Momenteel is de transportsector verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale energiegerelateerde CO2-uitstoot. Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet en de transportsector in zijn huidige vorm wordt in verband gebracht met negatieve gevolgen, zoals CO2-uitstoot, luchtverontreiniging, verkeersopstoppingen en verkeersongevallen. Het opstellen van een duurzamer transportsysteem is van cruciaal belang bij het tegengaan van klimaatverandering en de daarmee samenhangende gevolgen. 

SDG 14 - Leven onder water

Uitbreiding van transportsystemen op zee kan het maritieme en kustmilieu verslechteren, en de CO2-uitstoot van vervoer over land draagt bij aan verzuring van de oceanen. 

SDG 15 - Leven op het land

De huidige transportsystemen tasten ecosystemen op aarde aan. Toekomstige praktijken moeten duurzame factoren integreren in een vroege planning van infrastructurele ontwikkeling om een duurzaam leven op het land te garanderen. 

SDG 16 - Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen

Vervoer is een belangrijke factor voor de wederopbouw van samenlevingen na conflicten.

SDG 17 - Partnerschappen voor de doelen

Partnerschappen met meerdere belanghebbenden voor het delen van kennis, expertise, technologie en middelen zijn essentieel voor het wereldwijd verwezenlijken van de SDG's.